TCDD Transport Inc. Inspekteerimiskomisjoni peadirektoraat Määrus Avaldatudtcdd transport üldjuhtimise teftis juhatuse haldus
tcdd transport üldjuhtimise teftis juhatuse haldus

TCDD TRANSPORT INC. ÜLDINE DIREKTORAADI JUHATUS

1. PEATÜKK

Eesmärk, ulatus, alus ja mõisted

eesmärk

1 - (1) ARTIKKEL Käesoleva määruse eesmärk on tagada, et TCDD Taşımacılık A.Ş. Peadirektoraat reguleerib inspekteerimisnõukogu korraldust, kohustusi, volitusi ja vastutust ning tööpõhimõtteid ja menetlusi.

ulatus

ARTIKKEL 2 - (1) Käesoleva määruse on koostanud TCDD Taşımacılık A.Ş. Inspekteerimisnõukogu juhataja, peainspektori, peainspektorite, inspektorite, inspektorite ja inspektorite, inspektorite inspektorite, inspektorite ja audiitorite ülesanded Käesolev standard hõlmab peainspektori, inspektori ja inspektorite assistentide tööprotseduure ja põhimõtteid.

abi

ARTIKKEL 3 - (1) käesoleva määruse 8 / 6 / 1984 aasta 233 nr dekreet, 22 / 1 / 1990 aasta 399 dekreedile 24 nr seadus / 4 / 2013 aasta 6461 Türgi nr seadus liberaliseerimine Raudteetranspordi vastavalt sätetele.

Mõisted

ARTIKKEL 4 - (1) Käesolevas määruses;

a) Esimees: TCDD Transportation Inc. Inspektorite nõukogu esimees, \ t

b) Eesistujariik: TCDD Transportation Inc. Inspekteerimisnõukogu peadirektoraat, \ t

c) Büroo: inspekteerimisnõukogu büroo,

ç) büroo töötajad: büroo juht ja ametnikud,

d) peadirektor: TCDD Taşımacılık A.Ş. Peadirektor,

e) peadirektoraat: TCDD Taşımacılık A.Ş. Peadirektoraat,

f) KPSS: avaliku personali valikueksam,

g) inspektor: peainspektor, inspektor, inspektor ja inspektorite assistendid, \ t

j) inspektori inspektor: inspektorid, kes on määratud inspektorite nõukogu abistamiseks, \ t

h) Ettevõte: TCDD Transportation Corporation,

i) Filiaali juhataja: Inspektorite nõukogu filiaali juhataja,

i) Türgi Vabariik Riigiraudtee TCDD Transport Inc.: Peadirektoraat Transport Aktsiaselts,

j) kontrollnõukogu: TCDD Taşımacılık A.Ş. Inspekteerimisnõukogu peadirektoraat, \ t

väljendab

TEINE OSA

Organisatsioon, ülesanded ja asutused

Inspektorite nõukogu moodustamine

ARTIKLI 5 - (1) inspektorite nõukogu; Presidendi koosseisu kuuluvad peainspektorid, inspektorid, inspektorite assistendid, filiaali juhataja ja büroo töötajad.

Organisatsioon ja pühendumus

ARTIKKEL 6 - (1) Inspektorite nõukogu on otseselt seotud peadirektoriga. President täidab oma ülesandeid, samas kui inspektorid teevad peadirektori nimel inspekteerimisi, uurimisi ja uurimisi.

(2) Inspektorite nõukogu kõik ülesanded kirjalikult, kontodel, arhiivides, raamatukogudes ja muudes asjades ning arvutikeskkonnas viib läbi filiaali direktoraat inspekteerimisnõukogu eesistujaks.

Missioonikeskus

ARTIKKEL 7 - (1) Inspektorite nõukogu peakorter on Ankara. See keskus on ka inspektorite töökeskus.

(2) Inspekteerimisnõukogu võib moodustada inspektorite kohalolekut nõudvate piirkondade tollikeskusi, et tagada pidev kontroll ja järelevalve, saades peadirektori heakskiidu.

Inspektorite nõukogu ülesanded

ARTIKKEL 8 - (1) Kontrollnõukogu ülesanded on järgmised:

a) määrata kindlaks peadirektoraadis rakendamise põhimõtted kooskõlas üldiste põhimõtetega, mis on kehtestatud kontrolli tõhusaks läbiviimiseks, töötada välja inspektorite läbiviidavad inspekteerimiste, uurimiste ja uurimiste meetodid ja meetodid, et tagada standardite ja põhimõtete kehtestamine, auditi käsiraamatute koostamine, kontrollide tõhususe ja tõhususe suurendamine. töötada välja kontrollisüsteem, et anda selles küsimuses arvamusi ja soovitusi ning julgustada personali tõhusat tööd.

b) teostada igasuguseid inspekteerimisi, uurimisi ja uurimisi peadirektoraadi kesk- ja provintsiüksustes.

c) teha ettepanekuid peadirektoraadi kohustusi käsitlevate õigusaktide rakendamise viiside ning tuvastatud puuduste ja puuduste kohta.

d) aidata kaasa peadirektoraadi eesmärkide ja eesmärkide täitmiseks tehtavate tegevuste tõhusamale elluviimisele, esitada lahendusi rakenduses esinevatele probleemidele, hinnata peakontori poliitika tõhusust, pakkuda alternatiivseid ettepanekuid, analüüsides rakenduse meetodeid ja tulemusi, tagamaks, et peakontori üksused mõistaksid uusi poliitikavaldkondi; Uuringute tegemiseks.

Inspektorite nõukogu esimehe nimetamine

9 - (1) ARTIKKEL Inspektorite nõukogu nimetatakse inspektorite hulgast, kellel on inspektorite nõukogus vähemalt üks 5i inspektsiooniteenistus, sealhulgas inspektori asetäitja.

Inspektorite nõukogu esimehe ülesanded, volitused ja kohustused

ARTIKKEL 10 - (1) Esimees on inspektori volitused ja volitused ning täidab järgmisi ülesandeid:

a) täita peadirektori nimel 8i artiklis määratud ülesandeid peadirektori korralduse ja heakskiiduga.

b) juhtida inspekteerimisnõukogu ning kontrollida ja kontrollida inspektori ja filiaali personali tööd.

c) uurimine, uurimine ja vajaduse korral juurdluste läbiviimine.

ç) iga-aastase inspekteerimisprogrammi ettevalmistamine ja selle esitamine peadirektori heakskiidule ning programmi rakendamise tagamine.

d) tutvuda inspektorite aruannetega, et tagada puuduste kõrvaldamine, kontrollida inspekteerimis-, inspekteerimis- ja uurimisaruandeid, esitada eesistujariigi arvamus peadirektori nõusolekul ja saata heakskiidetud aruanded peadirektoraadi asjaomastele üksustele, järgida võetavaid meetmeid ja võetavate meetmete tulemusi ning võetavate meetmete tulemusi; anda soovitusi.

e) julgustada inspektoreid tegema oma kutsealaga seotud teaduslikke uuringuid, võimaldama inspektoritel teha uuringuid ja uuringuid Türgis ja välismaal, suurendada kutse-, üldkultuuri ja võõrkeelte tundmist, korraldada täienduskoolitust, kursusi, seminare ja koosolekuid, kontrollida ja auditeerida; osaleda nende teenustega seotud riiklikes ja rahvusvahelistes sertifikaadiprogrammides.

f) võtta vajalikke meetmeid, et palgata inspektorid ja pakkuda neile koolitust kolmeaastase abiperioodi jooksul.

g) võtta vajalikke meetmeid, et tagada arvamuste ühtsus ja rakendamine juhtudel, kui õigusakte tõlgendatakse inspektorite vahel erinevalt.

ğ) teha peadirektoraadile ettepanekuid küsimustes, mis kuuluvad tööülesannete hulka, õigusaktide puudumisele taotlustes ja puudustega seotud küsimustes, uurimise ja / või uuringute läbiviimise ning võetavate meetmete üle.

h) juhendite ja juhendite ettevalmistamine ja rakendamine, et tagada inspektorite nõukogu kogu tegevusvaldkonna ühtsus.

ı) täita muid peadirektoraadi inspekteerimisteenustega seotud ülesandeid.

Abi inspektorite nõukogule

ARTIKKEL 11 - (1) Esimees võib määrata peadirektori nõusolekul tema abistamiseks piisava arvu inspektoreid.

Nõukogu esimees

ARTIKKEL 12 - (1) Kui president lahkub ametist ajutistel põhjustel, annab ta inspektorile inspektorile inspektori, keda ta peab asjakohaseks, kui talle ei anta eskortinspektorit või ta ei suuda oma kohustusi ajutiselt täita.

Inspektorite kohustused, volitused ja kohustused

ARTIKLI 13 - (1) inspektorid peadirektori nimel;

a) teostada inspekteerimisprogrammide või mitteprogrammiliste juhistega inspekteerimisi, inspekteerimisi ja uurimisi ettevõtte tootmis- ja teenindusüksustes ning muudes äriühinguga seotud tegevusvaldkondades ning esitada tulemused eesistujariigile;

b) teavitab presidenti inspekteerimise, inspekteerimise ja uurimise ajal näinud või õppinud toimingute kohta;

c) Ülesande täitmise korral loetakse kogu liiki mitterahalised varad, sularaha, väärtpaberid ja kinnisvara, mis on antud ettevõtte kesk- ja provintsi üksuste kaitseks ning igasuguste dokumentide, toimikute, dokumentide ning elektroonilise, magnetilise ja muu sarnase teabe kaitseks hankida dokumentide originaalid töötlemiskeskkonnas andmete kontrollimise või allalaadimise teel, jättes sertifitseeritud näidise või valguskoopiad,

ç) eemaldada asjaomased töötajad tollimaksust vastavalt käesolevas määruses sätestatud põhimõtetele;

d) taotleda nende poolt nende ülesannete täitmisel vajalikuks peetavate isikute kirjalikke või suulisi avaldusi;

e) vajaduse korral vastava töökoha töötaja töökohapersonalilt, kui nad on kohustatud enne loa lõppemist tööle tagasi pöörduma, paluma personalijuhil alustada oma tööd;

f) nõuda, et ettevõtte osakondade pädevate juhtide töötajad korraldaksid eksperdina, korraldaksid töökoha ja programmi, esitaksid inspektorite nõukogule soovitusi, kui on vaja nimetada eksperte väljastpoolt ettevõtet;

g) kui nad on määratud äriühingu kesk- ja provintsi üksustes inspekteerimis-, inspekteerimis- ja uurimistoiminguteks, kui nad seda vajalikuks peavad, siis edastada eelnevate teoste kohta käivad andmed ja dokumendid ning esitada aruanne eesistujariigile;

ğ) Pakkuda kaasas olevate abistajainspektorite koolitust ning teavitada eesistujariiki konfidentsiaalsest kirjast nende töö, tõhususe, hoiakute ja käitumise kohta;

h) inspekteerimise, uurimise ja uurimise ajal anda soovitusi juhtimis- ja juhtimispõhimõtete ja põhimõtete puuduste ja puuduste kõrvaldamiseks ning teha tööd regulaarsemaks;

ı) täita muid eesistujariigi ülesandeid;

neil on kohustused ja volitused.

(2) Inspektorid vastutavad tehtud uuringute ja koostatud aruannete eest.

(3) Assistentide inspektoritel on võimalik neid volitusi kasutada või oma ülesandeid iseseisvalt täita.

komisjonitasu

14 - (1) ARTIKKEL Inspektorid tegutsevad peadirektori korraldusel ja heakskiidul inspekteerimisnõukogu esimehe korraldusel ja kasutavad neile käesoleva määrusega antud volitusi peadirektori nimel, olenemata nende nimetamisest.

(2) Peadirektor võib delegeerida selle määramise inspektorite nõukogu esimehele, määrates selle piirid ja küsimused.

(3) Inspektorit ei saa tellida kõikjalt peale peadirektori ja esimehe.

Vastavus inspektoritele

ARTIKLI 15 - (1) inspektorid;

a) kui nad ei käitu viisil, mis diskrediteerib nende ülesannete ja omadussõnade väärikust ja usaldust,

b) mitte segada täitmist;

c) dokumentide, raamatute ja dokumentide märkused, mitte paranduste tegemine;

d) eriliste suhete kehtestamata jätmine kontrollitavate või uuritavate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab inimsuhted;

d) mitte avalikustada konfidentsiaalset teavet ja dokumente, mis nad on omandanud oma kohustuste, ülesannete ja kohustuste tõttu;

e) teavitades eesistujariiki nende saabumisest ja lahkumisest kohtadesse, kuhu nad kavatsevad kontrollida, kontrollida ja uurida;

f) Teabe esitamine eesistujariigile, märkides, et inspekteerimis-, inspekteerimis- ja uurimistöid ei tohi katkestada, viivitada ja teostada korrapäraselt ning märkida ka nende tööde põhjused, mida ei ole võimalik lõpule viia ja

g) eesistujariigile teatamine olukorrast, kui nende tööde tulemus sõltub teistest kohtadest tehtud uurimistest ja uurimistest;

Nõutakse.

Inspektsiooni tagamine

16 - (1) ARTIKKEL Inspekteerimisteenused on korraldatud eraldi karjäärina muudest haldusülesannetest, nii et inspektoreid ei või ametist eemaldada ega määrata muudele haldusülesannetele, välja arvatud juhul, kui nad on kindlaks määranud oma sanktsioonid, sanitaar- või ametialased puudused või vastuolus inspekteerimisasutuste nõuetega.

(2) Sanitaar-, moraalne või tööalane puue; kohtulahend, tervisekogu aruanne, inspektorite aruanne, näiteks dokumendid on olulised.

Vabastamine

ARTIKLI 17 - (1) inspektorid;

a) on ebamugav jääda tööle,

b) Raha ja raha vormis dokumentide ja arveid, dokumente ja arveid käsitlevate dokumentide ja arveid ning nende küsimuste, dokumentide ja sülearvutitele vastamise vältimise, kontrollimise või uurimise korral;

c) tegutseb vastavalt 19 / 4 / 1990 3628i 17 artiklile XNUMX, kauba deklaratsioonile, altkäemaksuvastasele ja korruptsioonivastasele seadusele;

ç) dokumentide ja dokumentide võltsimine,

d) tugev märge selle kohta, et tal on töökohal inimestele ja varale raske kahju;

töötajad.

(2) Vabastamismeetme võib võtta igal kontrollimise ja uurimise etapis. Siiski tuleb selgelt märkida, et vallandatud isikul on ebasoodne olukord ja et esimese lõigu punktis b kirjutatud punkt tuleks kindlaks määrata minutiga.

(3) Töölepingu ülesütlemisest teatatakse viivitamata peadirektorile, inspektorite nõukogu esimehele, ametisse nimetatud ametnikule ja teisele inspektorile.

(4) Volitatud ametnikud vabastavad inspektorilt saadetava kirja või aruande alusel viivitamatult vallandamismeetmed, mis on võetud personali suhtes, kes ei ole kontrolli ja uurimise lõpus kohustatud vallandama või distsiplineerima.

Ühisuuringud

18 - (1) ARTIKKEL Kui inspekteerimis-, inspekteerimis- ja uurimistöödel määratakse rohkem kui üks inspektor, tagab tööde koordineerimise kõige vanemad inspektorid. Esindaja abiga kaasasolevate kaasinspektorite puhul on saatja inspektor rühma koordinaator.

Töö lõpuleviimine ja töö üleandmine

19 ARTIKKEL - (1) Inspektorid täidavad neile määratud tööd inspektorite nõukogu määratud tähtaja jooksul. Nad teatavad inspektorite nõukogule tööde kohta, mida loetakse ebatäielikuks õigeaegselt ja toimitakse vastavalt võetavatele juhistele.

(2) On oluline, et inspektoritele antud tööd ei edastataks. Kui ülekanne on sündinud; inspektorid võivad presidendi juhiste alusel oma teosed teisele inspektorile üle anda.

(3) Kontuuri käivitamisel edastab inspektor kõik dokumendid, mis on seotud tehtud tööga, kuni üleandmise kuupäevani, koos kõigi tööga seotud dokumentide summeerimisega ja ainult töödokumentidega, mis talle tööle esitatakse, kui ta ei ole alanud.

Inspektsiooni juhatuse filiaali juhataja ja büroopersonali kohustused, volitused ja kohustused

20 ARTIKLI 1i filiaali direktoraat koosneb filiaali juhist ja piisavast arvust töötajatest inspekteerimisnõukogu esimehe korralduste alusel.

(2) filiaali juhataja ja büroo töötajad vastavalt inspektorite nõukogu korraldustele;

a) teostada igasuguseid tehinguid ja teatisi vastavalt tellimustele;

b) Ülejäänud aruannete, koopiate ja dokumentide säilitamine inspekteerimisnõukogus regulaarselt, \ t

c) teha vajalikku tööjaotust filiaali personali vahel;

ç) korralduste viivitamatu edastamise tagamiseks;

d) teostada inspektorite ja filiaalide osakonna personali isiklikke tehinguid, edusamme ja muid haldus- ja rahateenuseid, \ t

e) teostada kirjatarvete, trükkimise ja muude inspekteerimisnõukogu materjalidega seotud protseduure;

f) teostada õigusaktides ja muudes eesistuja kohustustes sätestatud ülesandeid;

on volitatud ja volitatud.

(3) Filiaali juhataja ja filiaali juhi personal ei saa avaldada teavet, mida nad oma ülesannete tõttu on omandanud. Filiaali direktor vastutab presidendi ees, et tagada kohustuste täitmine määramata ajaks, kontor regulaarselt ja konfidentsiaalsus on tagatud.

KOLMAS OSA

Inspektori assistendieksam, keeleeksam, inspektor

Koolitus ja ametisse nimetamine

Sissejuhatus inspektsiooni

21 - (1) ARTIKKEL Et olla saanud KPSSi punkti tüübi või lõppenud eksamitüübi eksamikatses määratud baasskoori, siis ainult inspektsiooni kutseala ja TCDD Taşımacılık A.Ş. Inspektori assistent sisestatakse inspektori assistendina tingimusel, et ta saab sisseastumiseksami.

(2) Sisseastumiseksam koosneb kahest etapist: kirjalik ja suuline. Suulise eksami sooritamiseks ei ole need, kes kirjaliku eksamiga ei õnnestu.

(3) Oluline on, et inspektori assistendi sisseastumiseksami kirjalikud ja suulised etapid viiks läbi 27i kohase eksamikomisjoni, kuid kirjaliku eksami saab teha mõõtmis-, valiku- ja praktikakeskusele või ülikoolidele.

(4) Inspekteerimisnõukogu ei tohi inspekteerimisnõukogusse avalikult või sularahas või muul viisil peainspektor, inspektor või inspektori abi saata. Käesolevat sätet ei kohaldata inspektorite nõukogu suhtes, kes on inspekteerimisnõukogusse sisenenud vastavalt käesoleva artikli sätetele, ning neid nimetatakse ametisse inspektorite hulgast, kes on erinevatel põhjustel inspekteerimisnõukogust lahkunud.

Sisenemise eksami nõuded

ARTIKKEL 22 - (1) Sisseastumiseksamil osalemiseks;

a) kandma 14 / 7 / 1965i ja 657i 48 / XNUMX / XNUMX ja XNUMX artikli artikli 1 esimese lõigu punktis A nimetatud kvalifikatsioone;

b) mitte olla 35i vanuses alates eksami esimesest jaanuarist;

c) olla lõpetanud õigus-, majandus-, poliitikateaduste, ärijuhtimise, majanduse ja halduse teaduskondade, kellel on vähemalt neli aastat põhiõpet, või Türgi või välismaal asuvate haridusasutuste, kelle samaväärsust aktsepteerib kõrgkoolide nõukogu,

ç) olles saanud minimaalse skoori KPSSi skoori tüübist või tüüpidest, mille määras eesistujariik,

d) olla taotleja kandidaatide hulgas, kellel on kõrgeim skoor, eesistujariigi poolt määratud kandidaatide arvust (sealhulgas teised kandidaadid, kes on sama skooriga kui viimane kandidaat), alates kõige kõrgema tulemusega kandidaatidest;

e) terviseseisundi seisukohalt ei ole haiguse või puude olemasolu, et see oleks sobiv igasuguste kliima- ja reisitingimuste jaoks ning vältida inspektsiooni kohustuse puudumist;

f) Eksami esimest või teist korda sisestamiseks

On oluline.

Sissepääs eksam

ARTIKKEL 23 - (1) Sisseastumise eksamite, sisenemiskohtade ja sissesõidunõuete kuupäevad avaldatakse ametlikus väljaandes ja riigipersonali eesistujariigis ning ettevõtte kodulehel. Sisseastumiseksam toimub vähemalt üks kuu enne eksamikuupäeva.

(2) Kandidaatide taotlemise ja registreerimise periood määrab kindlaks inspekteerimisnõukogu eesistuja ja see on märgitud eksamiteates.

Taotlejatelt nõutavad dokumendid

ARTIKKEL 24 - (1) Kandidaadid, kes soovivad eksami sooritada;

a) TC identifitseerimisnumbri avaldus;

b) eksamitaotluse vorm,

c) KPSSi tulemusdokumendi arvuti väljundi ettevõtte kinnitatud koopia;

d) diplomi või lõpetamistunnistuse või ettevõtte heakskiidetud valimi originaaleksemplar,

d) kaks 4,5-i aasta jooksul tehtud 6 × 1 cm suurust pilti;

TCDD Transportation Inc.-ga Need kehtivad inspektorite nõukogule.

(2) Taotlejad, kes on kirjaliku eksami juba läbinud, peavad enne suulise eksami sooritamist esitama järgmised dokumendid:

a) Kirjalik kinnitus selle kohta, et ei ole takistusi oma töö tegemisel tervisliku seisundiga.

b) Kirjalik kinnitus, et meessoost kandidaadid ei ole sõjaväeteenistusega seotud.

c) Kirjalik kinnitus, et karistusregistrit ei ole.

d) elulookirjeldus koos käekirjaga.

d) neli 4,5-i aasta jooksul tehtud 6 × 1 cm pilti.

(3) Eksamitulemused loetakse kehtetuks ja ülesanded tehakse neile, kes on tuvastanud või esitanud dokumente valesti. Isegi kui nad on ametisse nimetatud, tühistatakse need ja esitatakse süüdistus 26 / 9 / 2004i peaprokuröri büroole ja Türgi karistusseadustiku 5237i asjakohastele sätetele.

Eksami sisenemisdokument

ARTIKKEL 25 - (1) Inspektorite nõukogu esimees annab eksamineerijate fotoeksami sertifikaadi. Eksami saab sisestada, näidates seda dokumenti.

Eksami teemad

ARTIKKEL 26 - (1) Inspektori asetäitja eksam valitakse järgmiste küsimuste alusel ja kooskõlas kehtivate õigusaktide sätetega:

a) seadus;

1) põhiseaduse seadus,

2) Haldusõiguse üldpõhimõtted, halduspädevus, haldusorganisatsioon,

3) Kriminaalõigus (üldpõhimõtted),

4) tsiviilõigus (va perekonnaõigus),

5) võlaõigus (üldpõhimõtted),

6) äriseadus (üldpõhimõtted),

b) majandus;

1) Mikroökonoomika,

2) Makroökonoomika,

3) Majandus Türgi,

4) Rahvusvaheline majandus,

c) rahandus;

1) maksupoliitika,

2) avaliku sektori tulud ja kulud,

3) Eelarve,

4) Türgi maksusüsteem,

ç) raamatupidamine;

1) Üldine raamatupidamine,

2) Ettevõtete raamatupidamine,

3) bilansi analüüs ja meetodid,

4) ärikonto,

d) võõrkeel;

1)

2) saksa keel,

3) prantsuse,

üks neist.

Eksamikomisjon

ARTIKKEL 27 - (1) Eksamikomisjon on moodustatud koos nelja inspektoriga, kes juhivad presidendi eesistumist peadirektori nõusolekul. Lisaks määrab esimees inspektorite hulgast piisava arvu asendusliikmeid.

Kirjalikud eksamid ja hindamine

ARTIKKEL 28 - (1) Kirjalikud eksamid viiakse läbi järgmiste põhimõtete kohaselt:

a) Kirjalikud eksamid alustatakse eelnevalt kindlaksmääratud aja jooksul väljakuulutatud kohas ja tunnis. Pärast eksamikomisjoni määratud aja möödumist ei ole üliõpilastel lubatud eksamit sooritada.

b) Kandidaadid viiakse saali, kontrollides neile väljastatud sissepääsukaarte ja ametiasutuste väljastatud kehtivaid isikut tõendavaid dokumente.

c) Eksamikomisjoni ja inspektorite nõukogu esimehe ja liikmete poolt selleks määratud inspektorid on kohustatud eksamiteaduse distsipliini hoidma, kopeerimise vältimiseks ja eksamite lõpetamise vältimiseks.

ç) Küsimuse ümbrikud avatakse osalejate ees ja olukord määratakse minutiga.

d) Pärast eksami vastuste lehtede, eksamikirjelduse dokumendi ja paberil oleva nime ja numbri võrdlemist kogutakse nimeosa kandidaadi sulgemisega ja asetatakse ümbrikusse. Ümbrikule on kirjutatud, kui palju eksamile on lisatud pabereid, mis on pitseeritud eksamikomisjoni esimehe pitseriga, millele on alla kirjutanud esimees ja liikmed ning lõplik staatus määratakse minutiga.

e) Iga eksami lõpus esitatakse eksamikomisjoni poolt eksamitööd, mis on ümbrikusse pandud, kontrollnõukogu esimehele koos protokolliga.

f) Vajaduse korral võtab peadirektoraat eksami turvalisuse tagamiseks meetmeid.

(2) Kirjalik eksamiklass; See on kirjalikest eksamirühmadest, va võõrkeeled, võetud palgaastmete keskmine. Selleks, et kirjalikul eksamil oleks edukas, tuleb igast kirjalikust eksamirühmast, välja arvatud võõrkeel, saada vähemalt 60i punkte ja nende keskmine peab olema vähemalt 65.

Suuline eksam, uurimise ja hindamise teema

29 ARTIKKEL 1 - (XNUMX) Kandidaadid, kes on edukalt läbinud kirjaliku eksami, kutsutakse suulisele eksamile alates kõige kõrgemast punktist, kuni neljakordselt sisseastumiseksamil määratud töötajate arvu, kirjaga, mis sisaldab vastuvõtuteatist, kus on märgitud koht, kuupäev ja kellaaeg. Teavitamist ja helistamist teeb inspektorite nõukogu.

(2) Suulisel eksamil liigitatakse iga kandidaat eksamikomisjoni esimees ja liikmed üle kogu 100i skoori. Nende tulemuste aritmeetiline keskmine moodustab suulise eksami hinde.

(3) Suuline eksam, kandidaadid;

a) Eksami õppeainete teadmiste tase,

b) Teema mõistmine ja kokkuvõtmine, võime väljendada ja põhjendada võimu,

c) kutsekvalifikatsioon, esindatusvõime, käitumise sobivus ja reaktsioon kutsealale,

ç) enesekindlus, veenevus ja usaldusväärsus,

d) üldine võime ja üldkultuur,

e) avatus teaduse ja tehnoloogia arengule;

ja hinnatakse eraldi.

(4) Kolmanda lõigu kolmanda lõigu kolmanda lõigu punkti a kohta hinnatakse kandidaate iga punkti b – e kohaselt kirjutatud omaduse punkti a kohta.

(5) Suulise eksami edukuse tagamiseks ei tohi palgaaste olla väiksem kui 65.

Kirjaliku ja suulise eksami tulemuste vastuväited

ARTIKKEL 30 - (1) Kirjalike ja suuliste eksamitulemuste vastuväited esitatakse eesistujale 5i tööpäeva jooksul pärast eksami tulemuste väljakuulutamist. Kaebusi vaatab läbi eksamikomisjon hiljemalt 5i tööpäevade jooksul. Eksamikomisjon kinnitab uurimise tulemused aruandele ja esitab selle eesistujariigile. Eksamiprotsessi tulemuste põhjal teeb eesistujariik.

Eksamiklasside hindamine ja inspektori assistendi määramine

31 - (1) ARTIKKEL Sisseastumiseksam hind põhineb kirjaliku eksami ja suulise eksami tulemusel saadud palgaastmete aritmeetilisel keskmisel. Edukuse saavutamiseks ei tohi sisseastumiseksami skoor olla väiksem kui 65.

(2) Kui eksamiga õnnestunud üliõpilaste arv on suurem kui töötajate arv, eelistatakse neid, kellel on eksamikord. Sisseastujale eksamiklassi võrdsuse korral on prioriteediks võõrkeelse kvalifikatsiooniga kandidaat. Kui eksami läbinud üliõpilaste arv on suurem kui vabade töökohtade arv, loetakse kandidaat kandidaadiks kuni väljakuulutatud vabade töökohtade arvu ja teiste kandidaatide edetabeli alusel välja kuulutatud kandidaatide arvu. Teiste jaoks ei peeta eksami tulemusi omaks.

(3) Eksami tulemused määrab eksamikomisjon. Eksami sooritavad isikud nõuavad inspektorite nõukogu. Kandidaadid on kohustatud kandideerimisega seotud toimingute tegemiseks taotlema inspekteerimisnõukogusse kuni teates märgitud kuupäevani.

(4) Sama sisseastumiskatse määramine assistendi inspektorile toimub eksami järjekorras. Eksamitulemusi nende jaoks, kes ei ole veel ametikohustust täitnud, kuigi sisenemise eksam on tegelikult võidetud ja määratud, ei loeta õigustatuks. Nad on määratud nende pärijatele vastavalt nende edule.

kasvatus

32 ARTIKKEL - (1) Inspektorite assistentide koolitamisel;

a) arendada oma isiksusi vastavalt kutsealal nõutavale kvalifikatsioonile;

b) tagada, et nad omandavad pädevuse, kontrolli, uurimise ja uurimise valdkonnas kehtivates õigusaktides kogemusi ja teadmisi; \ t

c) saada harjumus saada kasu teadustöö ja -tehnoloogiaga kaasnevatest uuendustest;

ç) pakkuda võimalusi võõrkeeleoskuse arendamiseks;

d) olla juhtiv ja julgustav, et võimaldada neil aktiivselt osaleda sotsiaalses, kultuurilises ja oskustepõhises tegevuses;

järgitakse põhimõtteid.

Aretusprogramm

33 - (1) ARTIKKEL Assistent-inspektorid koolitatakse kolmeaastase heategevusperioodi jooksul vastavalt järgmisele programmile.

(2) Esimese perspektiivi uuringud:

a) Vastavalt kandidaatametnike koolituse üldmäärusele, mis jõustus ministrite nõukogu määrusega 21 / 2 1983 / 83 / 6061, algab see periood kandidaatbüroo põhi- ja ettevalmistuskoolitustega.

b) Sel perioodil korraldatakse teoreetiline koolitus, et õpetada inspekteerimisnõukogu eesistumise raames läbiviidavaid inspekteerimisi, uurimisi ja uurimisi, äriühingu eeskirju, ettevõtte tegevuse ja inspektorite abi ning inspektorite assistentide võõrkeelseid teadmisi. Nende koolituste käigus viiakse läbi eksam. Nende eksamite tulemusena võetakse 100i keskmine tulemus esimesena. Esimene ametiaeg on 6 kuu.

(3) Teise tähtajaga uuringud;

a) See peab olema korraldatud nii, et inspektoritel oleks inspektorite järelevalve abil võimalik tutvuda inspekteerimise, uurimise ja uurimise protseduuride ja põhimõtetega.

b) Inspektorite abistaja on inspektori järelevalve all ja nendega on kaasas inspektor. Nad täidavad neile antud ülesandeid vastavalt inspektori juhistele. Nad ei saa läbi viia uurimisi, inspekteerimisi ja uurimisi, samuti ei saa nad esitada aruandeid.

c) Inspektorite assistentide töö peab olema korraldatud nii, et neil oleks võimalik kaasas olevate inspektorite poolt võimalikult hästi kasvada.

ç) Inspektorid annavad 100i täieliku skoori juurde märkusi, mida inspektorid kaasavad. Nende klasside keskmist peetakse teiseks poolaastaks.

d) Teine ametiaeg on 1 aasta.

(4) Kolmanda tsükli uuringud;

a) Esimese ja teise ametiaja lõpul edukalt läbinud inspektorite inspekteerimist ning inspektorite arvamusi, keda nad töötavad, võib teha kuu lõpus. Kui inspektorite assistendid on volitatud, on neil inspektorite ülesanded, volitused ja kohustused.

b) Kontrollimiseks, uurimiseks ja uurimiseks volitatud abistajainspektorid tegutsevad vajaduse korral koos teiste inspektorite või inspektorite abiga.

c) Kolmanda perioodi inspektorite assistentide tööd korraldab inspekteerimisnõukogu esimees, võttes arvesse nende kasvatamise lõpetamist.

ç) inspektorite assistentide kolmanda ametiaja uuringud; Kontrollide, uurimiste ja uurimistega seotud igasugused uuringud, inspekteerimised, uurimised ja uurimised määratakse kindlaks kvalifitseeriva eksamikomisjoni aruannete läbivaatamise ja hindamise teel enne tasemeeksamit.

(5) Haiguse ja muude kohustuslike põhjuste korral pikendatakse 3i, kui abistamata abistamisperioodid jäävad oma ülesannetest eraldi.

Väljasaatmine inspekteerimisnõukogult

34 ARTIKKEL 1 - (XNUMX) Inspektori assistendi perioodi jooksul kantakse inspektorite iseloomu ja kvalifikatsiooniga vastuolus olevad kindlad hoiakud ja käitumised üle teisele ametikohale, välja arvatud inspekteerimisnõukogu, ootamata kvalifikatsioonitesti.

Tasemeeksam

35 ARTIKKEL - (1) Assistentide inspektorid läbivad kvalifikatsioonieksami pärast kolme aasta möödumist.

(2) Kehtivad õigusaktid ja nende õigusaktide kohaldamine professorite ja assistentide inspektorite ülesannete ja jurisdiktsioonide valdkonnas; teave kontrolli-, inspekteerimis- ja uurimismeetodite kohta; mõõdetakse, kas nad omandavad muid kutsealal nõutavaid teadmisi ja kvalifikatsioone.

(3) Tasemeeksam koosneb kahest etapist: kirjalik ja suuline. Kirjalik eksam, 38 on tehtud artiklis mainitud eksamikursustest. Kirjalikul eksamil edukalt läbinud assistentide inspektorite eksam. Oskuste eksami skoor arvutatakse ja hinnatakse vastavalt 40i põhimõtetele.

Eksamiteade

36 - (1) ARTIKKEL X Kirjalik eksam koht, kuupäev ja kellaaeg assistentinspektoritele, kes läbivad tasemeeksami, kaks kuud enne kirjaliku eksami sooritamist, suulise eksami koht, päev ja tund, kirjaliku eksami kuupäev ja kellaaeg, 15 päev enne eksamit, inspekteerimisnõukogu kiri teatas.

Tasemeeksami komitee

Artikkel 37 - (1) Kvalifikatsioonieksami viib läbi kvalifikatsioonikomisjon, mis moodustatakse artiklis 27 sätestatud tingimustel.

Tasemeeksami programm

38 - (1) ARTIKKEL Kvalifikatsioonieksam, mida tehakse selleks, et mõista kolmeaastase perioodi jooksul asjatundjate assistentide kutsealaseid teadmisi ja kogemusi, valitakse allpool kirjeldatud õigusaktidest ja praktikast, raamatupidamisest ja kontrollimisest, uurimisest ja uurimismeetoditest.

a) Õigusaktid ja kohaldamine:

1) Riigi majandusettevõtete õigusaktid.

2) Peadirektoraadi määrused ja peadirektoraadi määrused, direktiivid ja ringkirjad.

3) Personaliga seotud õigusaktid.

4) Äriseadus (üldpõhimõtted).

5) Kohustuste seadus (üldpõhimõtted).

6) Riigihangete seadus.

7) 6245i reisilubade seadus.

8) Haldusõigus.

b) Raamatupidamine:

1) Üldine raamatupidamine.

2) Raamatupidamisega seotud õigusaktid.

c) Inspekteerimise, uurimise ja uurimise meetodid:

1) Türgi karistusseadustiku 5237 sätted riigiteenistujate kuritegude kohta.

2) salakaubanduse vastane seadus 5607.

3) 3628i kaupade teavitamine, altkäemaksuvastane ja korruptsioonivastane seadus.

Hariduse märkus

ARTIKLI 39 - (1) kasvu märkus; on kontrollnõukogu juhi poolt esimesel, teisel ja kolmandal tingimusel 100i täieliku skoori kohta antud palgaastme keskmine, mis vastab inspektorite assistentide kvalifikatsioonile, hoiakutele ja käitumisele, kohustustele ja vastutusele, ametialastele teadmistele, hoolsusele ja ametialastele teenustele. Hinne ei tohi olla väiksem kui 65i skoor.

Tasemeeksami hindamine

ARTIKLI 40 - (1) tasemeeksami hind; ja kirjalike ja suuliste eksamiklasside keskmine.

(2) Kirjaliku eksami hindavad pädevuse eksamikomisjoni liikmed 100i koguarvul. Kirjaliku eksami edukuse tagamiseks peab kirjalik eksamitulemus olema vähemalt 65.

(3) Kvalifitseeriva eksamikomisjoni kõik liikmed hindavad suulise eksami käigus audiitorite assistentidele kogu 100i skoori. Antud klasside keskmine on suulise eksami hind. Suulise eksami edukuse saavutamiseks peab see klass olema vähemalt 65.

(4) Kvalifikatsiooni, kirjaliku või suulise eksami skoor alla 65 loetakse ebaõnnestunuks keeleeksami ja artikli 42 teine ​​lõik kehtib.

Eksamitulemuste ja vastuväidete väljakuulutamine

41 ARTIKKEL 1 (10) XNUMX (XNUMX) Eksamitulemused teatatakse hiljemalt inspekteerimisnõukogu esimees XNUMXi tööpäeva jooksul pärast eksamite lõppu.

(2) Kirjalike ja suuliste eksamitulemuste vastuväited esitatakse inspekteerimisnõukogu esimehele koos avaldusega 5i tööpäeva jooksul pärast kirjalike ja suuliste eksamitulemuste väljakuulutamist. Need vastuväited vaadatakse läbi kvalifikatsioonikomisjoni poolt hiljemalt 5i tööpäeva jooksul ja tulemus saadetakse seotud isikule kirjalikult.

Inspektsiooni nimetamine

ARTIKKEL 42 - (1) Need, kes on edukalt läbinud keeleoskuse eksamid, määratakse edukalt inspektsioonile.

(2) Need, kes eksami sooritamata jätavad või eksamit vabandamata jätavad, on määratud teiste peakontori ametikohtadega.

Inspektorite edendamine ja ametiaeg

43 ARTIKKEL 1 - (XNUMX) Vastavalt üldsätetele on inspektorile määratud inspektorite assistentide edutamised edukalt läbinud kvalifikatsioonieksami ja määratud inspektoriks.

(2) Inspektsiooni vanemuse oluline periood; See on perioodi, mis kulub kõikides loataotlustes tasuta ja tasuta haldusülesannete täitmisel, tingimusel et inspektsiooni omadussõna ja töötajad on inspektoris inspektoris.

(3) Kõrgemate inspektorite puhul, kes on samal perioodil inspektsiooni vanemusega, määratakse kindlaks vastavalt inspektorite keeleeksami edukuse astmele sisseastumiseksamil.

(4) Need, kes on määratud ametisse ilma konkursieksami ja / või ilma kvalifikatsioonita; audiitori ametiajast arvestatakse pool teenistusperioodidest, välja arvatud kontrolliteenused, ja kõik audiitori kutsealal viibimise perioodid.

Edastamise ja vanemuse määramise korraldus peainspektsioonile

ARTIKKEL 44 - (1) Põhiinspektsioonile edutamise alus; vähemalt üks 10i inspektsioon inspektorite nõukogus, sealhulgas ametialane suutlikkus, staaž, edu, edu ja üldmulje, mis jääb inspektorite nõukogusse. Selleks, et olla peainspektori kandidaat; inspektoril peab olema 1i kraadi personalile omistatav kvalifikatsioon.

(2) Peainspektorite ametiaeg on alati inspektorite ees. Kõrgemate inspektorite vahelise staaži määramisel; Aluseks võetakse peainspektsioonisse nimetamise kuupäev, inspektsiooni ametiaeg samale kuupäevale määratud ametnikele ja kvalifikatsioonieksami edukuse tase samamoodi nagu inspektsiooni vanemus.

(3) Kõige kõrgema astmena käsitatakse neid, kes pärast inspekteerimisnõukogu esimehet pärast inspektsiooni naasevad. Kui samal ajavahemikul on rohkem kui üks inspektor, võetakse nende vanemuse kindlaksmääramisel aluseks inspektorite staaž.

Inspekteerimisnõukogust lahkuvate inspektorite repatrieerimine

45 - (1) ARTIKKEL X Teises ametis olevate inspektorite taaskäivitamine organisatsiooni sees või väljaspool seda või tagasiastumisest lahkumisel on vajalik peadirektori loal.

(2) Pärast seda, kui inspektor on ametist lahkunud, on 43i ja 44i ametiaeg määratud vastavalt punktidele.

IV PEATÜKK

Uurijate tööpõhimõtted

Inspektorite mõistmine ja eesmärk

46 - (1) ARTIKKEL Inspektorid võtavad arvesse eesmärki määrata kindlaks küsimused, mis takistavad kontrolli tõhusat läbiviimist, analüüsides sündmuste majanduslikke, sotsiaalseid, halduslikke ja õiguslikke põhjusi, võttes vajalikke meetmeid kontrollisüsteemi parandamiseks, mis soodustab töökoha süsteemide täiustamist ja personali tõhusat tööd. . Selleks võivad nad teha ettevaatlikule riigile määratud ettevaatliku personali ettepanekuid, kes kasutavad riigiteenistust avaliku huvi suunas ja kes töötavad kõvasti, edukalt ja teevad jõupingutusi valitsuse jaoks. Eksamite, ülevaatuste ja uurimiste käigus hoolitsevad nad selliselt, et nad ei halvendaks töötajate moraali ega vähendaks töö tõhusust.

(2) Ettevõtte mis tahes üksust ei tohi inspekteerimisnõukogu inspektsioonipiirkonnast välja jätta määruste, ringkirjade või sarnaste eeskirjadega.

(3) Samuti annavad nad tähtsuse tööle, mida ei tehta või jäetakse maha, ja karistada neid, kes juhivad.

Iga-aastase inspekteerimisprogrammi koostamine

47 - (1) ARTIKKEL Kontrollide tõhusaks ja tõhusaks muutmiseks küsitakse osakondadele kirjalikult iga aasta jaanuaris kesk- ja provintsiüksuste kontrollimise taotlusi. Osakonnajuhatajatelt saadud ettepanekute ja taotluste kohaselt koostatakse iga-aastane inspekteerimisprogramm ja esitatakse see peadirektori heakskiidule, võttes arvesse varasemaid inspekteerimisprogramme ja inspekteerimisnõukogu töötajaid.

(2) Iga-aastase inspekteerimisprogrammi ettevalmistamise protseduurid ja põhimõtted määrab kindlaks inspektsiooninõukogu vastavalt inspektorite nõukogu tööpõhimõtetele ja -protseduuridele.

Kontrolliprogrammi rakendamine

ARTIKKEL 48 - (1) Kontrollitegevused koostatakse vastavalt inspekteerimisnõukogu poolt koostatud programmi põhimõtetele ja peadirektori poolt iga-aastase inspekteerimisprogrammi raames heaks kiidetud. Muud kontrollid peale programmi ja muu kontrollitegevuse, mis ei nõua peadirektori heakskiitu, ning inspektorite kontrollide kestus toimub inspektorite nõukogu poolt inspektorite nõukogu poolt kindlaks määratud tööpõhimõtete ja menetluste kohaselt.

Inspektorite koolitamine ja saatmine välisriikidesse

49 ARTIKKEL - (1) Inspektorid töötavad ja arendavad oma jõupingutusi ja jõupingutused on hädavajalikud. Eesistujariik võimaldab inspektorite arengut ja julgustab nende arendamist.

a) Kutse- ja üldteadmiste arendamine:

1) See võimaldab inspektoritel osaleda kursustel, kohtumistel ja seminaridel, mis on kasulikud nende kutse- ja üldteadmiste arendamisel või vajadusel akadeemilistes uuringutes.

2) Koosolekud toimuvad selleks, et määrata kindlaks inspektorite nõukogu vastastikused arvamused oluliste ja kasulike arvamuste ja järelduste kohta ettevõtte ja inspektsiooni kutsealal.

3) Koolituse, seminaride, kursuste, kongresside ja konverentside kulud katab ettevõte.

b) Välisriikide lähetamine:

1) Inspektorid, määrused ja uuringud, mida peadirektor määrab oma ametialaste teadmiste, tavade ja kogemuste parandamiseks, et parandada koolituse 21 / 1 ja 1974 / 7 nummerdatud ministrite nõukogu, mis jõustub riigiametnikele välismaale saadetava otsusega. kuni ühe aasta jooksul ministri raames võib saata välismaal heakskiidu alusel.

2) Välisriiki saadetavate inspektorite kindlaksmääramiseks järgitakse vanemusjärjekorda, õppe- ja võõrkeeleoskust.

3) Välisriiki saadetud uurijad viivad teoreetilisi ja praktilisi uuringuid tegevusvaldkondade kohta, arendavad võõrkeelseid teadmisi ja valmistavad ette aruandeid vastavalt eesistujariigi korraldusele oma töö suuna ja programmi kohta.

Ajutine määramine haldusasutustes

50 ARTIKKEL - (1) Inspektorid võib ajutiselt haldusnõukogusse määrata peadirektori nõusolekul ja inspektorite nõusolekul, ilma et see piiraks inspektsiooni õigusi. siiski; 3i ei saa aasta jooksul kontrollida inspektorile, kes on inspekteerimisnõukogule üle antud ajutise või alalise ametikoha alusel.

VI PEATÜKK

Aruanded ja nendega seotud töötajad ning juhtide kohustused ja kohustused

Aruande tüübid

51 ARTIKLI - (1) inspektorid, töö tulemused vastavalt töö laadile;

a) Vastutustundliku kontrolli aruanne;

b) ülevaatearuanne,

c) üldise olukorra aruanne,

ç) uurimisaruanne,

ja avastada.

kontroll

52 - (1) ARTIKLI PÕHITEGEVUSTE JA PÕHITEGEVUSTE PÕHIMÕTTED \ t Inspektorid kontrollivad neid perioodiliselt pärast teenuste ja menetluste lõpuleviimist, et määrata kindlaks nende parandamise ja parandamise meetmed.

Kontrollimise eesmärk

ARTIKKEL 53 - (1) Vastavalt ettevõtte töökorralduse säilitamise, säilitamise ja parandamise põhimõtetele;

a) tagada, et toimingud ja tegevused viiakse läbi vastavalt sise- ja välisõigusaktide sätetele, peadirektoraadi põhimõtetele, majanduse, juhtimise ja inseneri põhimõtetele, ettevõtte tõhususe ja kasumlikkuse põhimõtetele ning ühtsusele kõigis ettevõtte üksustes;

b) Praktikas kõrvalekalded plaanist ja eelarve-eesmärkidest, õigusaktidest, mis on teenusega kokkusobimatud, häirivad ja ebapiisavad põhjuste suunas, koos nende ühitamise põhjused ja tulemused, valgustab peadirektoraati ja praktikuid, uurides kavandatud õiguskaitsevahendeid,

c) tuvastada puudusi ja puudusi, mis põhjustavad ettevõttele kahju, ning määrata kindlaks meetmed häirete ja vigade vältimiseks;

tehtud eesmärgiga.

Vastutav inspekteerimisaruanne

ARTIKKEL 54 - (1) Vastav kontrolliaruanne väljastatakse küsimustes, mis hõlmavad vigaseid ja puudulikke kontrolle ning meetmeid, mida asjaomased üksused peavad parandama, inspektorite vastuseid ja inspektori lõplikku arvamust nende vastuste ja üksuse üldise seisukorra kohta.

(2) Kuigi iga üksuse kohta on oluline välja anda üks inspekteerimisaruanne, on vajaduse korral võimalik väljastada inspekteerimisaruanne eraldi vastuste kohta teenuste või funktsioonide kohta.

(3) ülevaatusaruanded;

a) nende ametnike nimed, perekonnanimed ja ametnikud, kelle tegevust kontrollitakse, kuupäev, mil neid uuritakse alates nende läbivaatamise kuupäevast, \ t

b) millised õigusaktid on valed ja puudulikud;

c) asjaomased isikud vastavad aruandele hiljemalt 15i päeva jooksul,

ç) õigusaktidega nõutavad tehingud,

Märgitud.

(4) Vastatud aruanded tagastatakse inspektorile pärast 15i vastamist kontrollitud üksuse juhendajale päeva jooksul. Inspektor esitab sissetulevad aruanded inspekteerimisnõukogule, lisades lõpliku arvamuse.

(5) Kui vastajale antud vastused on inspektorile sobimatud, tuleb tähelepanu pöörata lõpliku arvamuse avatule ja ratsionaalsele ettevalmistamisele.

(6) Lõplikke seisukohti aruannetes, mida inspektor ei vasta vajalikel põhjustel, nagu haigus, sõjaväeteenistus, välismaal toimuv praktika, võivad kirjutada presidendi määratud inspektor.

(7) Inspektorid jälgivad vastajaid õigeaegselt vastajate poolt. Inspektorite nõukogu teavitab inspektoreid aruannetest, millele perioodi jooksul ei ole põhjendatud põhjustel vastatud.

(8) Inspektorite nõukogu esitab lõpliku kontrolliaruande peadirektori nõusolekul ja saadab need peadirektoraadi peakorteriüksustele ja jälgib tähelepanelikult tulemusi.

(9) Juhul, kui teatatud aruannet ei ole näha, teavitatakse juhtumit üksusest, mida kontrollitakse kirjas ja selle kirja koopia esitatakse inspekteerimisnõukogu eesistujale.

läbivaatamine

ARTIKKEL 55 - (1) Need on inspektorite teostatud tööd, et anda regulatiivseid ja parandussoovitusi ettevõtte osakute ja teiste äriühinguga seotud tegevusvaldkondade kohta tehingute ja tegevuste teostamise ajal või pärast seda.

Läbivaatamisaruanne

ARTIKLI 56 - (1) läbivaatamise aruanne;

a) arvamused ja ettepanekud kohaldatavate õigusaktide rakendamisel esinevate puuduste ning taaskehtestatavate õiguskaitsevahendite ja menetluste kohta;

b) küsimused, mida kontrollide aruannetega seoses ei peeta vajalikuks, \ t

c) peadirektoraadi poolt uuritud erinevate küsimuste arutamine;

ç) Kui ei ole olukorda, mis nõuab kaebuste ja teadete uurimise ja uurimise tulemusena kriminaalmenetlust,

teatada.

(2) Inspekteerimisaruanded on korraldatud piisaval arvul, võttes arvesse huvipakkuvaid ühikuid. Inspekteerimisnõukogu saadab need aruanded asjaomastele üksustele peadirektoraadi nõusolekul.

Üldine olekuraport

ARTIKKEL 57 - (1) Üldise olukorra aruande eesmärk on anda inspektorite nõukogule konkreetset teavet kontrollide tulemuste kohta.

(2) Need aruanded;

a) ülevaatuskoht, kontrollitud üksus ja kirjalikud aruanded;

b) teavitamis- ja kaebusteemad, nende uurimine ja uurimistulemused;

c) õppeained, uuringu tulemused,

ç) vallandatud ametnike ja muu personali arv ja põhjused,

d) üldised vead ja puudused õigusaktide rakendamisel;

e) kontrollitava üksuse tõhusus ja kasumlikkus;

f) teave kontrolliaasta või eelmiste aastate programmide kontrollimise etappide kohta ja muud küsimused, mida peetakse vajalikuks vastavalt selles küsimuses esitatud arvamustele;

See on kirjutatud.

(3) Üldise olukorra aruanded koostatakse piisaval arvul ja saadetakse inspektorite nõukogule.

uurimine

58 - (1) ARTIKKEL XNUMX - (XNUMX) Uurimise ja uurimise käigus tuvastatud või teatise ja kaebusega teatatud küsimuste uurimine Järelevalveameti poolt nõutud meetmete ja meetmete hindamine sise- ja välisõigusaktide sätete, kurjategijate suhtes kohaldatavate sanktsioonide, võetavate meetmete kriminaal-, õigus-, kinnipidamis- ja haldusaspektide suhtes. .

Uurimisaruanded

59 - (1) Peadirektoraadi kesk- ja provintsiüksustes töötava personali uurimise tulemused, mis tulenevad kriminaal- või personalialaste õigusaktide kohaselt distsiplinaarsüütegudest tulenevatest tegudest ja toimingutest vastavalt kehtivatele karistusseadustele, on seotud uurimisaruandega.

(2) Uurijad teatavad uurimiskorralduse kuupäeva, numbri, uurimise elemendid, õigusrikkumiste elemendid ja õigusrikkujate seaduse sätted ning kurjategijate distsiplinaarsüüteo.

(3) Inspektorid koostavad uurimisaruande ja esitavad selle inspekteerimisnõukogu juhile pärast uurimise lõpetamist.

(4) See esitatakse inspektorite nõukogu eesistujale, et saata asjakohastele kohtadele piisav hulk esitatud uurimisaruandest. Uurimisaruanne, mis on koostatud seaduse nr 3628 artikli 17 reguleerimisalasse kuuluva süüteo kohta, saadetakse inspektorite poolt otse prokurörile ja koopia saadetakse inspektorite nõukogule viivitamata.

Inspektorite nõukogu ja kesküksuste aruanded aruannete kohta

ARTIKLI 60 - (1) aruanded; Selle vaatab läbi esimees, saatja inspektor või inspektor, kes tuleb ametisse nimetada. Kui on küsimusi, mida tuleb parandada või lõpetada, nõutakse nende eemaldamist inspektorilt kirjalikult. Kui inspektor ei osale taotluses, koostatakse inspektori nõusolek koos inspekteerimisnõukogu esimehe arvamusega ja esitatakse peadirektorile. Vastavalt peadirektori poolt kinnitatud arvamusele tehakse tehing.

(2) Juhul, kui aruande on välja andnud rohkem kui üks inspektor ja kui inspektorite vahel on erinevusi aruande tulemuste osas, siis need erinevused on esitatud aruandes. Aruannet vaatab läbi inspektorite nõukogu. Inspektorite nõukogu esimehe arvamuse kinnitamine koos inspektorite erinevate arvamustega valmistatakse ette ja esitatakse peadirektorile. Vastavalt peadirektori poolt kinnitatud arvamusele tehakse tehing.

(3) Eespool nimetatud menetluste kohaselt saadavad eesistujariik aruanded ja lisad peadirektoraadi nõusolekul asjaomastele kesküksustele või asutustele, et need täidetaks.

(4) Vastavad kesküksused kontrollivad ülevaatusaruandeid hiljemalt 15i päeva jooksul ja aruannetes esitatud küsimused saadetakse kontrollitud üksusele. Kontrollitud üksused täidavad kesküksuste inspekteerimisüksuste juhendis märgitud küsimusi niipea kui võimalik. Asjaomased kesküksused teavitavad inspektorite nõukogu 15-ist inspekteerimisaruannetele üleandmise päeval.

(5) Asjaomased kesküksused teatavad inspektorite nõukogule võimalikult kiiresti tehingute ja uurimis- ja inspekteerimisaruannete tulemustest.

(6) Eesistujariigiks on inspekteerimisaruanded ja ülevaatusaruanded kontrollikoja asjaomastes üksustes jälgitavate protsesside kohta.

(7) Toimingutega seotud dokumendid, mille kohta vastavaid üksusi saab aruannetele rakendada, saadetakse inspektorile kirjalikult inspekteerimisnõukogu ja kõige kõrgema astme juhile, kui aruanne kuulub rohkem kui ühele inspektorile.

Inspektorite kohustused ja kohustused

ARTIKKEL 61 - (1) Seotud töötajad ja juhid;

a) Esimesel nõudmisel inspektorile näidata või esitada kõik dokumendid, suulised või kirjalikud taotlused, kuigi konfidentsiaalsed, kõik tehingudokumendid ja väärtused, mitterahalised, sularaha, väärtpaberid ja kinnisvara ning dokumendid ja sülearvutid, mis asendavad raha ja raha, mida nad vastutavad ladustamise ja kaitse eest; aidata neid loendada ja uurida, anda igasugust teavet ja selgitusi, mida inspektorid peavad suuliselt või kirjalikult viivitamata taotlema, \ t

b) anda inspektoritele igasugust abi oma ülesannetega seotud küsimustes ning anda abipersonalile loendust, valamist ja registreerimist;

c) kontrolliteenuste osutamise koha kõige pädevam juht, et näidata sobivat ruumi või kohta, kus inspektor saab töötada, et pakkuda vajalikke tööriistu ja seadmeid, täita muid tema kohustustega seotud taotlusi, näidata kõiki mugavusi ja pakkuda abi;

ç) vastama küsimustele, mis tuleb esitada 2i päeva jooksul hiljemalt kontrollimisel, uurimisel ja uurimisel,

d) inspekteerimise, uurimise ja uurimise jätkamisel mitte jätta tööülesandeid, välja arvatud inspektori andmed loa saamiseks ja muudel põhjustel;

e) Inspekteerimis-, inspekteerimis- ja uurimisüksuste juhid ja ametnikud korraldavad personali oma lubade või muude põhjuste tõttu oma ülesannete täitmiseks, et mitte segada inspektorite tööd;

f) anda inspektsioonilt nõutavate dokumentide tõestatud koopiaid või ametiasutuste allkirju;

g) täita inspektorite poolt esitatud taotlusi vastavalt 13i 1 punkti X alapunktile f;

ğ) anda inspektoritele juurdepääs andmetöötlussüsteemidele, aruandlusvahenditele, internetile, intranetile ja sarnastele võrkudele ja andmebaasidele ning teavitada ja kontrollida elektroonilistes, magnetilistes ja sarnastes andmetöötluskeskkondades sisalduvat teavet ja dokumente oma suulises või kirjalikus taotluses;

on kohustatud ja kohustatud.

VI PEATÜKK

Mitmesugused ja lõppsätted

Kogumine ja muud õigused

ARTIKKEL 62 - (1) Inspektorid võivad väravad võtta peadirektoraadi kabinetist. Sel eesmärgil väljastatakse tšekiraamat. Kontroll tagastatakse inspektorite nõukogule pärast täielikku kasutamist. Kui kontroll on kadunud, teatatakse sellest viivitamata inspektorite nõukogule.

(2) On oluline, et saadud raha ei ületaks taotletud summat. Järgmise kuu jooksul on võõrandamise üleandmine nähtav vaid kuu viimastel päevadel, kui tegemist on teoga seotud teekonnaga.

Inspektsiooni pitser ja dokumendid, inventar

63 ARTIKKEL - (1) Inspektorid saavad pitseri ja peadirektori allkirjastatud isikut tõendava dokumendi.

(2) Inspektorid, arvuti, printer, skanner, kott ja muud seadmed, mis on vajalikud elukutse uuendamiseks nende kasuliku eluea lõpus, on inspektorite nõukogu.

kommunikatsioon

64 ARTIKKEL - (1) Inspektorid võivad oma kohustustega seotud küsimustes teha otsest kirjavahetust avalike asutuste ja organisatsioonide ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Eesistujariigile, ministeeriumide kesk- ja välisasutustele ja välisriikidele saadetud kirjavahetus tehakse üldiste põhimõtete kohaselt inspekteerimisnõukogu eesistumise kaudu.

(2) Uurijad suhtlevad otse ettevõtte siseosakondade ja ametiasutustega kontrolli, uurimise ja uurimise osas.

(3) Inspektorid teatavad oma saabumisest ja lahkumisest inspektorite nõukogusse telegraafi, faksi või elektronposti teel.

Inspektorite nõukogu tööpõhimõtted ja menetlused

ARTIKKEL 65 - (1) Käesoleva määruse kohaldamisel;

a) kõhkluste kõrvaldamine;

b) määrata kindlaks väljaantavate aruannete vormi, sektsioonide, sisu, kontrollimise, uurimise ja uurimise teemad, põhimõtted, sisu, \ t

c) inspekteerimis- ja auditeerimissuuniste kindlaksmääramine inspektorite teavitamiseks;

ç) Inspektorite reisi kestuse kindlaksmääramine,

d) Ühtsuse ja koordineerimise tagamise kriteeriumide kindlaksmääramine praktikas, \ t

Inspektorite nõukogu esimehe ettepanek määratakse kindlaks peadirektori nõusolekul ja direktorite nõukogu otsusega kehtestatud inspektorite nõukogu tööpõhimõtete ja menetluste alusel.

Omandatud õigused

1 - AJUTISED ARTIKLID - (1) Inspektorite ja inspektorite assistendina tegutsevate isikute omandatud õigused käesoleva määruse jõustumise kuupäeval on reserveeritud.

(2) TCDD Taşımacılık A.Ş. (XNUMX) on inspektorite nõukogu inspektoriks ja inspektori assistendiks määratud käesoleva määruse jõustumise kuupäeval. Seda peetakse inspekteerimisnõukogu peadirektoraadi inspektoriks ja inspektoriks.

(3) kuupäeva jõustumist käesoleva määruse Nõukogu 30 valvel assistent inspektor Presidential / 1 / 1992 aasta 21127 nummerdatud Official Türgi Vabariik, avaldatud väljaandes Riigiraudtee peadirektoraat siseauditi kasvavad määruse sätete ja Pädevuseksam teemasid rakendatakse.

Inspektorite nõukogu tööpõhimõtted ja menetlused

AJUTINE ARTIKKEL 2 - (1) Kontrollnõukogu töökord ja põhimõtted antakse välja 3i aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

jõud

66 ARTIKKEL 1 Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval.

täidesaatev

ARTIKKEL 67 - (1) TCDD Taşımacılık A.Ş. Peadirektor täidab.

Reklamlar

Kiire rongiuudisedOle esimene, kes kommenteerib

Yorumlar

Sellel saidil kasutatakse rämpsposti vähendamiseks Akismetit. Vaadake, kuidas teie andmeid töödeldakse.