Raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimise ja uurimise rakendusmäärus

viia läbi raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimist ja uurimist
viia läbi raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimist ja uurimist

Raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimise ja uurimise määrus jõustus pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

MÄÄRUSED

Transpordi- ja infrastruktuuri ministeeriumilt:

RAUDTEEÕNNETUSTE JA JUHUSTE UURIMISE JA UURIMISE MÄÄRUS

1. PEATÜKK

Eesmärk, ulatus, alus ja mõisted

eesmärk

ARTIKKEL 1 - (1) Käesoleva määruse eesmärk on: Kursuse eesmärk on määratleda raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimise ja uurimise kord ja põhimõtted, sellega seotud teated ning kohustused, volitused ja vastutus.

ulatus

ARTIKKEL 2 - (1) käesolev määrus;

a) riikliku raudteeinfrastruktuuri võrguga ühendatud liinidel juhtunud õnnetused ja vahejuhtumid;

b) välisriigi raudteeinfrastruktuuri võrgus; disain raudteeveeremi Türgi rongides operaatorid, tootmise, hoolduse või õnnetused raudtee Türgis registreeritud sõidukite ja sündmused,

uurimine ja uurimine.

abi

ARTIKKEL 3 - (1) Käesolev määrus on koostatud presidendi dekreedi 10 / A artikli 7 / A alusel, mis on nummerdatud 2018 ja mis on avaldatud ametlikus väljaandes kuupäevaga 30474 / 1 / 489.

Mõisted

ARTIKKEL 4 - (1) Käesolevas määruses;

a) minister: transpordi- ja taristuminister,

b) ministeerium: transpordi- ja infrastruktuuriministeerium,

c) Hooldusüksus: veeremiomaniku määratud organisatsioon, mis vastutab igasuguste raudteesõidukite (va kaubavagunid) hoolduse eest ja mille on heaks kiitnud ministeerium.

ç) hoolduse eest vastutav organisatsioon: kaubavagunite hoolduse eest vastutava ministeeriumi volitatud organisatsioon,

d) President: Transpordi ohutuse ülevaatekeskuse president,

e) Eesistujariik: Transpordi ohutuse ülevaatekeskuse eesistujariik,

f) Tõsine õnnetus: Õnnetus, mille tagajärjel saab surma vähemalt üks inimene või vähemalt viis inimest tõsiselt vigastada, või sõidukitele, teedele, muudele rajatistele või keskkonnale tekitatud kahju kokku 2 miljonit TL.

g) hindamiskomisjon: komisjon, mis otsustab transpordiohutuse suurendamiseks uuritud õnnetuste või vahejuhtumite aruanded;

ğ) Raudteeinfrastruktuur: raudtee, maa, ballasti, liipri ja raudteega elektrifitseerimis-, signaalimis- ja sidevahendid ning kõikvõimalikud kunstikonstruktsioonid, rajatised, jaamad ja jaamad, logistika- ja kaubaveokeskused ning nende juurdeehitused ja nendega seotud read,

h) raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja: avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja ettevõtted, kellel on luba oma valduses olevat raudteeinfrastruktuuri ohutult käitada ja teha see raudteerongide käitajatele kättesaadavaks;

ı) raudteesõidukid: igasugused pukseeritavad ja pukseeritavad sõidukid ning rongikomplektid, sealhulgas liiniehitus-, hooldus-, remondi- ja juhtimissõidukid,

i) raudteerongide käitaja: avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja ettevõtted, kellel on luba vedada kauba- ja / või reisijaid riigi raudteeinfrastruktuuri võrgus,

j) ohutuse juhtimissüsteem: organisatsiooniline struktuur, mis tagab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate ja rongirongide käitajate ohutu töö, määrates süstemaatiliselt ohu ja õnnetuste vähendamise ning riskide vähendamise meetmed ning tagades, et reegleid, juhiseid ja protsesse saab pidevalt jälgida ja läbi vaadata,

k) rühm: ekspertide rühm, kes on määratud iga õnnetuse või vahejuhtumi uurimiseks ja uurimiseks,

l) rühma president: spetsialist, kellel on koordineerimise kohustused ja volitused iga õnnetuse või intsidendi uurimisel ja uurimisel;

m) uurimine: protsess, mis hõlmab teabe kogumist ja analüüsimist, võimalike põhjuste väljaselgitamist ja vajalike ohutussoovituste andmist, et vältida õnnetuste ja vahejuhtumite kordumist;

n) koostalitlusvõime: raudteesõidukite katkematu ja ohutu liikumise tagamine rahvusvahelises liikluses,

o) õnnetus: soovimatu, ootamatu, ootamatu ja tahtmatu sündmuste või sündmuste ahel, millel on kahjulikud tagajärjed, näiteks varakahjustus, surm ja vigastus;

ö) õnnetuse tüübid: kokkupõrge, avarii ületamine, raudteeületuskoha õnnetus, liikuva raudteesõiduki tervisekahjustus, tulekahju ja muud õnnetused,

p) intsident: soovimatud, ootamatud olukorrad, mis mõjutavad raudteesüsteemi tööd ja / või ohutust ning jäävad õnnetuse määratlusest välja,

r) esialgne aruanne: lühike aruanne, mis põhineb õnnetuse või intsidendi esialgsetel avastustel ja mis on uurimise jätkamise otsuse aluseks;

s) aruanne: õnnetuse või intsidendi uurimise ja uurimise tulemusel välja antud transpordi ohutuse suurendamiseks välja antud aruanne,

ş) Ettevõte: Äriregistris registreeritud ettevõte, mida peetakse vastavalt Türgi äriseadustikule nr 13 kuupäevaga 1 / 2011 / 6102,

t), riikliku raudtee infrastruktuuri võrgud: maakonna ja maakonna keskustes asuvad Türgi territooriumile ja muudes kohtades, kus sadamad, lennuväljad, organiseeritud tööstuspargid, logistika ja kaubaveo keskused, mis ühendab integreeritud raudteeinfrastruktuuri võrk avalikkuse hulka kuuluvate või firma,

u) riiklik politseiamet: raudtee-eeskirjade peadirektoraat,

ü) Ekspert: Transpordi ohutuskontrolli läbiviimine; Eesistujariigi töötajad ja ministeeriumi juurde kuuluvate, seotud ja seotud asutuste töötajad,

väljendab

TEINE OSA

Õnnetuste ja intsidentide uurimise eesmärk, õnnetustest ja intsidentidest teatamise eesmärk,

Otsuste tegemine, tõendite ja dokumentide konfidentsiaalsus

Õnnetuste ja intsidentide uurimise eesmärk

ARTIKKEL 5 - (1) raudteeõnnetuste ja intsidentide uurimise eesmärk vastavalt käesolevale määrusele; anda soovitusi, et aidata kaasa raudteede elu, vara ja keskkonna ohutust käsitlevate õigusaktide ja tavade väljatöötamisele, ennetades võimalikke õnnetusi ja vahejuhtumeid ning ennetades sarnaseid õnnetusi ja intsidente tulevikus.

(2) Raudteeõnnetuste ja nende juhtumite uurimine, mida teostatakse käesoleva määruse reguleerimisalas, ei ole kohtuekspertiisi ega haldusjuurdlus ning selle eesmärk ei ole süüdlase ja õiguserikkuja tuvastamine ega vastutuse jagamine.

Õnnetusjuhtumitest ja vahejuhtumitest teatamise kohustus

ARTIKKEL 6 - (1) Õnnetusjuhtumitest ja intsidentidest teatamine toimub nii kiiresti kui võimalik, täites õnnetusest / intsidendist teatamise vormi.

(2) Teatamine tuleb saata elektronposti või faksi teel. Hädaolukorrast saab teatada ka SMS-i või telefoni teel, kuid seejärel väljastatakse kirjalik õnnetusteade ja saadetakse see e-posti või faksi teel.

(3) Riikliku raudteeinfrastruktuuri võrgu õnnetustest ja vahejuhtumitest teatavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad.

(4) raudteeinfrastruktuuri võrkudes välisriikides; õnnetused raudtee sõidukid haldab rongides operaatorid on saanud litsentsi Türgi ja sündmused teatas raudtee raudtee-ettevõtjad.

(5) raudteeinfrastruktuuri võrkudes välisriikides; projekteerimise, tootmise, hoolduse või teatas raudtee rong operaatorite registreerimise kohta juhtunud õnnetusi ja ohtlikke raudtee sõidukid tehtud Türgis on vabatahtlik.

Otsustatakse üle vaadata

ARTIKKEL 7 - (1) Hinnates, kas õnnetused või vahejuhtumid, millel peetakse olulist mõju ohutuseeskirjadele ja ohutuse korraldamisele, võetakse arvesse järgmisi kaalutlusi:

a) Õnnetuse või vahejuhtumi raskusaste.

b) Õnnetuse liik.

c) kas süsteem tervikuna kuulub õnnetuste või vahejuhtumite seeriasse.

d) Mõju raudteeohutusele ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate, rongirongide käitajate, riikliku julgeolekuasutuse või muude riikide nõudmistele.

d) kas sarnaseid õnnetusi on varem olnud?

(2) Ehkki need ei sisaldu tõsise õnnetuse määratluses, võib uurida ka õnnetusi või vahejuhtumeid, mis võivad põhjustada tõsiseid õnnetusi, kui need juhtuvad erinevates tingimustes, sealhulgas tehnilised rikked raudteeinfrastruktuuris või koostalitlusvõime komponendid.

Tõendite ja dokumentide konfidentsiaalsus

ARTIKKEL 8 - (1) Kogu teavet ja dokumente, mis on saadud õnnetuste uurimise ning kirjalike ja elektrooniliste dokumentide raames, ei tohi avalikustada, välja arvatud õnnetuste uurimise eesmärkidel ning neid ei tohi jagada ühegi isiku ega asutusega, välja arvatud kohtuasutused.

Koostöö teiste riikidega

ARTIKKEL 9 - (1) riiklikus raudteeinfrastruktuuri võrgus; Asjaomaste välisriikide riiklikke õnnetusjuhtumite uurimisega tegelevaid asutusi võidakse kutsuda tegema koostööd välisriikide raudteeveo-ettevõtjate raudteesõidukitega seotud õnnetuste ja intsidentide uurimisel, samuti välisriigis raudteesõidukite kavandamisel, tootmisel, hooldamisel või registreerimisel.

(2) välismaa raudteeinfrastruktuuri võrgus; disain raudteeveeremi Türgi rongides operaatorid, tootmise, hoolduse või registreerimist, tingimusel panuse õnnetuse vaguni üritustel Türgi ja kontrolli töö.

KOLMAS OSA

Ekspertide kvalifikatsioon, töökord ja põhimõtted, volitused ja vastutus

Ekspertide kvalifikatsioon

ARTIKKEL 10 - (1) eksperdid; On oluline, et inseneriteaduskonnad valitaks raudteeseadmete, ehituse, masinate, elektri, elektroonika, elektri ja elektroonika, side, arvutite ja tööstuse osakondade lõpetanud töötajate hulgast.

Ühisülesanne

ARTIKKEL 11 - (1) Sõltuvalt transpordiohutuse uuringute või eksamite iseloomust võib ühel töökohal olla mitu eksperti.

(2) Sel juhul võtavad eksperdikorraldajad, kelle tööks on määratud rühma juht, meetmed, et tagada töö õigeaegne lõpuleviimine.

Töö järjepidevus ja ülekandmine

ARTIKKEL 12 - (1) Asjatundjad vastutavad alustatud töö katkematu lõpuleviimise eest. Eksperdid tegutsevad vastavalt saadud juhistele, teatades eesistujariigile, kui on vaja tööd edasi lükata või kui töö lõpetamine nõuab uurimist ja uurimist mujal.

Uurimis - ja ülevaateprotsess

ARTIKKEL 13 - (1) Transpordi ohutuse kontrollimiseks määratud ekspertide läbiviidavad uurimis- ja eksamiprotsessid koosneb järgmistest etappidest:

a) Õnnetusjuhtumist / intsidendist teatise saamine.

b) õnnetuse / intsidendi kinnitamine asjaomastelt üksustelt.

c) Eesistujariigi teavitamine õnnetusest / vahejuhtumist.

ç) õnnetuse ja intsidendi kohta suulise või kirjaliku nõusoleku saamine, mille otsustab president uurimiseks või kontrollimiseks.

d) Kohe õnnetusjuhtumi / intsidendi sündmuskohale minek ning uurimistöö algatamine.

e) Esialgse aruande koostamine vastavalt õnnetuse / intsidendi esialgsetele järeldustele, selle esitamine presidendile ja otsustamine, kas uurimist jätkatakse või mitte.

f) vajaduse korral lisateabe ja dokumentide kogumine.

g) Õnnetuse / intsidendiga seotud leidude ja dokumentide analüüsimine.

ğ) Õnnetuste / intsidentide uurimise aruande projekti koostamine.

h) fraktsiooni esimees saadab aruande projekti eesistujariigile läbivaatamiseks.

ı) Kui kogu eesistujariik peab seda vajalikuks, esitada kogu raporti projekt või selle osa asjaomaste poolte arvamusele.

i) sealhulgas huvitatud isikute poolt arvamuse esitamine perioodi jooksul, kui see on asjakohane, aruandesse lisamise kohta.

j) Aruande projekti esitamine hindamiskomiteele.

k) Kui hindamiskomisjon otsustab aruande projekti läbi vaadata, tagastatakse see koos kirjaliku selgitusega rühma juhile ning aruanne vaadatakse uuesti läbi ja alustatakse uuesti protsessis alates (ğ).

l) Kui hindamiskomitee otsustab raporti projekti heaks kiita, avaldatakse aruanne osaliselt või täielikult eesistujariigi veebisaidil ja lisatakse eesistujariigi arhiivi.

m) järgides aruandes esitatud soovitusi.

Rühmade ja ekspertide ülesanded ja volitused

ARTIKKEL 14 - (1) lisaks ametikohustustele ja ametnikele, mis on täpsustatud Euroopa Liidu Teatajas kuupäevaga 11 / 5 / 2019 avaldatud Transpordi- ja Infrastruktuuriministeeriumi transpordi ohutuskontrolli keskuse määruses, õnnetuse või intsidendi uurimisel määratud rühmad ja eksperdid;

a) See võib ronida õnnetuses või vahejuhtumis osalenud raudteesõidukitele ja teha sõidukile ülevaatusi.

b) juurdepääs raudteesõiduki salvestusseadmete näitele, liiklusega seotud kõnesideseadmete kirjetele ning signaali- ja liikluse juhtimissüsteemide liiklusega seotud kõikidele käskudele ja tehingukirjetele.

c) võtab õnnetuse või intsidendiga seotud isikute ja tunnistajate ütlusi diktofoniga või kirjalikult vastu.

ç) olla eranditult õnnetuste või vahejuhtumite korral; riiklik julgeolekuasutus, raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad, rongirongide operaatorid, hooldusasutused, hooldusüksused ja ettevõtted.

d) Juurdepääs õnnetuses või vahejuhtumis osalenud rongipersonali ja muude raudteepersonali kontrollitulemustele.

e) Juurdepääs õnnetuse tagajärjel vigastada saanud inimeste füüsilise läbivaatuse dokumentidele.

Spetsialisti abistamise kohustus

ARTIKKEL 15 - (1) Juurdlusekspertide juurdepääsu õnnetusele või sündmuskohale ei tohi tõendite esitamine piirata.

(2) Asjaomased isikud on kohustatud viivitamata täitma õnnetuste või intsidentide uurimisega seotud ekspertide taotlusi vastavalt asjakohastele õigusaktidele ja vastama neile esitatud küsimustele.

(3) Pakub transporditeenuseid ja sobivat töökeskkonda ning määrab oma tööülesannete täitmise ajal kontaktametnikud tagamaks, et õnnetuste ja intsidentide uurimisega tegelevad eksperdid täidavad oma ülesandeid vastavalt vajadusele.

(4) Õnnetuses või vahejuhtumis osalenud osapooled on kohustatud saatma seotud töötajad teadmiseks presidentuuri keskusesse.

Töökohad, mida eksperdid teha ei saa

ARTIKKEL 16 - (1) õnnetuste või intsidentide uurimisega seotud eksperdid;

a) Nad ei saa anda mingeid juhiseid, mis pole uurimise ja uurimisega otseselt seotud.

b) Nad ei saa dokumentide, raamatute ja arhivaalide märkusi, täiendusi ega parandusi teha.

c) nad ei saa avaldada konfidentsiaalset teavet ja dokumente, mille nad on oma kohustuste tõttu omandanud.

ç) Nad ei tohi tegutseda viisil, mis võib kahjustada nende tööülesannete ja omadussõnadega nõutavat väärikust ja usaldustunnet seal, kus nad asuvad.

IV PEATÜKK

aruanded

aruanded

ARTIKKEL 17 - (1) Rühma esimees on kohustatud tutvustama uuringute tulemusi eesistujariigile aruandes.

(2) Kui rühma liikmetes on raportites nimetatud küsimustes erimeelsusi, esitatakse need ka pärast põhjendamist ja allkirjastamist eesistujariigile.

(3) Aruanded koostatakse õnnetustest ja intsidentidest saadud kogemuste põhjal, sealhulgas soovitused transpordiohutuse parandamiseks ning sarnaste õnnetuste ja intsidentide ennetamiseks. Haldusliku, juriidilise või kriminaalvastutuse kindlaksmääramine ei saa olla aruannete objekt.

(4) Valmistatud aruannete vastavust ei saa kontrollida.

(5) Raudteeõnnetuse või intsidendi uurimise ja uurimise aruanne sisaldab järgmisi jaotisi. Sõltuvalt õnnetuse või vahejuhtumi iseloomust võib lisada täiendavaid lõike.

a) Kokkuvõte: Selles osas antakse põhiteavet raudteeõnnetuste või -intsidentide kohta. Õnnetuse või intsidendi tüüp, aeg, koht ja kuidas see juhtus, teave inimkaotuste või vigastuste kohta, raudteeinfrastruktuuri, sõidukite, lasti, kolmandate isikute või keskkonna kahjustamine.

b) Õnnetusjuhtumi toimumine: õnnetuseelne osa, õnnetuse ajal ja pärast õnnetuse üksikasjalikku jaotist.

c) teave ja järeldused õnnetuse kohta: seotud õnnetuse või intsidendiga; selgitatakse ohutusjuhtimissüsteemi toimimist, personalikorraldust, personali kvalifikatsiooni, õnnetuses osalenud inimeste tegevust ja deklaratsioone, kohaldatud reegleid ja määrusi, raudteesõidukite ja infrastruktuuri osade käitus- ja hooldusdokumente, raudtee operatsioonisüsteemi dokumentatsiooni, sarnaste omadustega varasemaid sündmusi ja muud teavet õnnetuse kohta.

d) Hinnang ja järeldused: Selles osas hinnatakse teavet ja leide õnnetuse kohta. Selles jaotises hinnatakse võimalikke põhjuseid.

d) Soovitused: see jaotis sisaldab soovitusi transpordiohutuse parandamiseks.

(6) On oluline, et õnnetuste uurimise aruanded valmiksid ja avaldataks aasta jooksul pärast õnnetuse kuupäeva. 1 teatab vahearuandest õnnetusjuhtumite aruannete kohta, mida ei olnud aasta jooksul võimalik avaldada, kirjeldades õnnetuse aastapäeval õnnetuse uurimise edenemist.

Toimingud aruannetega

ARTIKKEL 18 - (1) Hindamiskomisjon hindab kõiki oma päevakorras olevaid aruandeid ja otsustab küsimusi, mis on seotud transpordi infrastruktuuri ja veotegevuse parendamise ning kõiki transpordiliike hõlmavate transpordiohutusküsimustega.

(2) Kui tehakse kindlaks, et aruannetes on probleeme, mis tuleb uuesti läbi vaadata või täiendavalt läbi vaadata, võib koos kirjaliku põhjendusega otsustada, et viiakse läbi sama rühm või uus rühm.

(3) Hindamiskomitee aktsepteeritud aruanded esitatakse ministritele ning presidendi julgeoleku- ja välispoliitika komiteele.

(4) Aruanded avaldatakse osaliselt või täielikult eesistujariigi veebisaidil ja lisatakse eesistujariigi arhiivi.

(5) Aruandes sisalduvaid soovitusi järgib aruande koostanud ülevaaterühm. 90 päeva pärast aruande avaldamist nõutakse soovitatavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt kirjalikku teavet. Salvestatakse teave ja värskendused iga soovituse rakendamise oleku kohta.

Ettevõtjate õnnetuste ja vahejuhtumite teated

ARTIKKEL 19 - (1) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ja rongirongide ettevõtjad saadavad oma tööõnnetuste ja intsidentide aruannete koopiad eesistujariigile viie tööpäeva jooksul pärast nende valmimist.

VI PEATÜKK

Mitmesugused ja lõppsätted

Säte puudub

ARTIKKEL 20 - (1) Juhul, kui käesolevas määruses ei ole raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimist käsitlevat sätet, kohaldatakse transpordi- ja taristuministeeriumi transpordi ohutuskontrolli keskuse määruse ja asjakohaste õigusaktide sätteid.

Kehtetuks tunnistatud õigusaktid

ARTIKKEL 21 - (1) Ametlikus väljaandes 16 / 7 / 2015 avaldatud raudteeõnnetuste ja -intsidentide uurimise ja uurimise määrus on kehtetuks tunnistatud.

jõud

ARTIKKEL 22 - (1) Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval.

täidesaatev

ARTIKKEL 23 - (1) Käesoleva määruse sätteid täidab transpordi- ja infrastruktuuriminister.

LISA - Faili allalaadimiseks KLIKI SIIA

Praegused raudteepakkumised

E 16

Hanketeade: Eraturvapersonali teenuste hange

Vahemik 16 @ 14: 00 - 15: 00

Raudteeuudiste otsing

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar