Tervishoiuministeerium ostab inspektori abi

tervishoiuministeeriumi abiteenused ostude tegemisel
tervishoiuministeeriumi abiteenused ostude tegemisel

Tervishoiuministeeriumi kontrolliametist abiinspektori sisseastumiseksami väljakuulutamine; Abiinspektori sisseastumiseksam korraldatakse 16 (kuusteist) abistava inspektori jaoks üldhaldusteenuste klassis 20-31 / 01 / 2020 kuupäevade vahel, alates tänastest tööle asumiseks Tervisekontrolli Ministeeriumi koosseisus.

I. NÕUDED KOHALDAMISEKSAMI KOHALDAMISEKS

Sisseastumiseksamit soovijad peavad vastama järgmistele nõuetele:

a) täita avalike teenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimusi

b) olema lõpetanud majanduse ja haldusteaduste, politoloogia, õigusteaduse, majanduse ja ärijuhtimise ning inseneriteaduskondade arvuti-, tööstus- ja tsiviilehituse osakonnad, millel on vähemalt 4 aastat bakalaureuseõpet, või Türgi ja välismaa õppeasutused, mille samaväärsuse on tunnistanud pädevad asutused.

c) eeldusel, et KPSS-i tulemused ei kehti alates taotluste esitamise tähtajast; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48, KPSSP1, KPSSP80 majandus- ja haldusteaduste, poliitilise teabe, õiguse ning majanduse ja majanduse lõpetanutele vähemalt XNUMX punkti saamine.

ç) 01 jaanuar ei tohi olla 2020i seisuga 35 aastat vana

d) Inspektsioonil pole takistusi kohtulikul registril.

e) Võimalus täita tervisliku seisundi osas tööülesandeid ja reisida üle kogu riigi.

II. TAOTLUSMEETOD JA NÕUTAVAD DOKUMENDID

Kandidaadid, kes soovivad sooritada sisseastumiseksamit; Meie eesistujariik on ette valmistanud ametlikul veebisaidil (www.teftis.saglik.gov.tr) avaldatud eksamitaotluse vormi ıslak, millele on alla kirjutatud, allkirjastatud, täielik ja täpne viis, KPSS-i tulemussertifikaat, kõrgharidusdiplom või lõputunnistus, kui see on olemas, samaväärsustunnistuse koopia. ja kahe fotoga 9 - 20. Detsembri 2019 vahel tervitas tervisekontrolli ministeeriumi eesistuja Bilkent Campus Üniversiteler Mah. Dumlupınari puiestee 6001. Sk. Ei: 9 korrus: 6 06800 toimetatakse Çankaya / ANKARAsse isiklikult posti / lasti teel või tööpäeviti vahemikus 09: 30-18: 00 tööaeg.

Ülalnimetatud dokumendid tuleb inspektorite nõukogule esitada 20i detsembriks 2019. Taotlusi, mis ei jõua tähtajaks eesistujariigiks, kus puuduvad andmed ja dokumendid või leitakse, et need ei vasta kindlaksmääratud tingimustele, ei võeta vastu ega võeta arvesse. Taotluse esitamise kuupäev põhineb Tervise Ministeeriumi Inspektsiooni Ameti dokumendiosakonda saabumise kuupäeval ja kellaajal. Kandideerimise tingimustele mittevastavate isikute taotlusega seotud dokumendid tagastatakse neile nõudmise korral.

III. ÕPETUSMÄRGID JA KVOODID

Sisseastumiseksami kandidaadid, kes saavad kuni neli korda keskmise eksamitulemuse, ja abiinspektori töötajad kutsutakse vastavalt kvoodile, mis on määratud vastavalt haridusharude määratud kvoodile alates kõrgeimast kohaldatud KPSS-i hindest. Kandidaadid, kellel on viimase kandidaadiga sama punktisumma, saavad eksami teha.

16i abilise inspektori personali jaotus hariduse, kvoodi, eksamiks kutsutavate kandidaatide arvu ja KPSSi hinde tüüpide lõikes on järgmine;

Haridus kvoot Kandidaatide arv KPSS punktid

tüüp

Majandus- ja haldusteadused, politoloogia, õigus,

Majandusteaduskonnad ja ärijuhtimise teaduskonnad

11 44 KPSSP9

KPSSP11

KPSSP28

KPSSP33

KPSSP38

KPSSP43

KPSSP48

Tööstustehnika 1 4 KPSSP1
Arvutitehnika 2 8 KPSSP1
Tsiviilehitus 2 8 KPSSP1
KOKKU 16 64

Kui haridusharude määratud kvooditaotluste arv ei ole piisav, võib inspektorite nõukogu kvooti muuta.

IV. IDENTITEETE ESITAMINE UURIMISES

Kandidaatide nimekiri, kellel on õigus sisseastumiseksamil teha, tehakse teatavaks Internetis aadressil http://www.teftis.saglik.gov.tr. Kandidaatidele ei edastata täiendavat teadet. Eksamil tuleks tuvastamiseks hoida isikutunnistust koos ID-numbriga ja fotoga kinnitatud, näiteks sünnitunnistus või juhiluba. Kandidaate, kes ei saa neid dokumente esitada, eksamile ei lubata.

V. SISSEJUHATUSE KOHT JA VORM

Tervishoiuministeeriumi inspekteerimisteenuseid käsitleva määruse sätete kohaselt viib sisseastumiseksami, mis koosneb ainult ORAL-i eksamist, Tervishoiuministeeriumi inspektsiooniameti Bilkent Campus Üniversiteler Mah. Dumlupınari puiestee 6001. Sk. Ei: 9 korrus: 6 toimub Çankayas / ANKARAS.

VI. SISSEJUHATUS Eksami teemad

A) majandus- ja haldusteaduste, politoloogia, õigusteaduse, majanduse ja ettevõtlusteaduskondade lõpetanute eksamiained;

a) seadus;

1. Põhiseadus (üldpõhimõtted),

2. Haldusõiguse, halduskohtusüsteemi, halduskorralduse üldpõhimõtted,

3. Kriminaalõigus (üldpõhimõtted ja tsiviilkuriteod),

4. Tsiviilõigus (üldpõhimõtted ja mitterahalised õigused),

5. Võlaõigus (üldpõhimõtted),

6. Äriõigus (üldpõhimõtted),

7. Kriminaalmenetluse seadus (üldpõhimõtted).

b) majandus;

1. Majandusteooria (mikroökonoomika, makromajandus),

2. Majandusalaste mõtete ja õpetuste ajalugu,

3. Raha, pank, krediit ja konjunktuur,

4. Rahvusvahelised majandussuhted ja organisatsioonid,

5. Ärimajandus,

6. Praegused majandusprobleemid.

c) rahandus;

1. Üldine maksuteooria ja fiskaalpoliitika,

2. Riiklikud kulutused,

3. Eelarve. d) raamatupidamine;

1. Üldine raamatupidamine,

2. Bilansi analüüs ja tehnikad,

3. Kommertskonto.

d) Üldised, aktuaalsed ja sotsiaalmajanduslikud küsimused.

B) inseneriteaduskondade arvuti-, tööstus- ja tsiviilehituse osakondade lõpetajatele;

a) Valdkonna teadmiste ained, mis määratakse kindlaks lõpetajate õppekavade alusel, b) üld-, praegused ja sotsiaalmajanduslikud ained.

VII. KANDIDAATIDE HINDAMINE

a. Eksamiainetega seotud teadmiste tase,

b. Mõista ja võtta kokku teema, väljendusvõime ja mõttekäik,

c. Teene, esindatus, käitumise sobivus ja reageerimine kutsealale, ç. Enesekindlus, veenmine ja veenvus,

d. Üldine talent ja üldine kultuur,

e. Avatust teaduse ja tehnoloogia arengule hinnatakse aspektide osas.

Komisjon hindab kandidaate punktide a ja 50 punktide ning punktides b – e loetletud omaduste 10 punktide alusel. Eksamil edukaks saamiseks peavad komisjoni esimehe ja liikmete antud punktide aritmeetiline keskmine 100i kogu punktisumma korral olema vähemalt 70.

VIII. TULEMUSTE NIMEKIRI JA APELEERIMINE

Sisseastumiseksami tulemus ei tohi olla väiksem kui 70, et teda saaks pidada inspektori abieksamiks. Sisseastumiseksami tulemuse võrdse võimaluse korral saab eelistuse kõrge KPSS-i hindega kandidaat. Eksamitulemuste kohaselt määratakse sisseastumiseksami edukus hariduse harude kaupa eraldi, alustades kõrgeima tulemuse saanud kandidaadist, põhi- ja asenduskandidaatide nimed määratakse vastavalt kuulutuses täpsustatud haridusharudele.

Eksamite tulemused tehakse teatavaks eesistujariigi veebisaidil ning teavitatakse kandidaate, kes on algses ja reservnimekirjas. Võitnud kandidaat kaotab oma õiguse, kui ta ei pöördu 15 päeva jooksul pärast teatamise kuupäeva presidendiks. Asenduskandidaadid kutsutakse edukuse järjekorras kuue kuu jooksul pärast eksamitulemuste teatavaks tegemist kandidaatide asemel, kes ei tulnud ametisse nimetamise algsete kandidaatide hulgast või keda ei nimetatud ametisse ja kes ei alustanud ülesannet või kes astusid mingil põhjusel tagasi. Kandidaate, kes ei tule ametisse nimetamiseks või kes ei ole ametisse nimetatud ega alusta oma ülesandeid, ei loeta abikõlblikuks.

Vastuväide sisseastumiseksami tulemuste kohta esitatakse eesistujariigile 5i tööpäeva jooksul alates tulemuste väljakuulutamise päevast. Eesistujariik vastab sellele vastuväitele 10i tööpäeva jooksul.

IX. MUUD KÜSIMUSED

Taotlejate eksamid, kes leitakse olevat kandideerimisdokumentides valeandmeid esitanud, loetakse kehtetuks. Need tühistatakse isegi siis, kui neile on määratud. Nende isikute kohta esitatakse kriminaalkaebus riigi peaprokuratuurile ja kui nad seda asutust eksitavad, teatatakse nende staatusest asutustele, kus nad töötavad.

See on avalikult austus.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Raudteeuudiste otsing

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar