Maanteede peadirektoraat 2 puudega töötaja värbamiseks

maanteede peadirektoraat võtab tööle puudega töötajaid
maanteede peadirektoraat võtab tööle puudega töötajaid

Maanteede peadirektoraati tuleb juhtida alalise töölepinguga, mille kestust pole täpsustatud; Värvatakse 2 puudega töötajat.


Türgi tööhõive- ja tööhõiveagentuuri provintsidirektoraat teatab meie taotlusest 20.07.2020 ja jääb avatud töökuulutusele 5 päevaks.

Nõudmistingimused ärkvel oleku kandidaatide jaoks 5 päeva jooksul alates Türgi töö- ja tööhõiveagentuuri provintsi kuulutuse või filiaali avaldamisest http://www.iskur.gov.tr saab taotleda Interneti-aadressi kaudu.

Punktid, mida kandideerima soovivad kandidaadid peavad arvestama, on toodud tingimuste ja selgituste jaotises, mida tuleb otsida neile, kes võetakse tööle puudega töötajatena.

maanteede peadirektoraat võtab tööle puudega töötajaid

Tingimused ja selgitused, mida tuleb taotleda puudega töötajana tööle võtmiseks:

1. Kandidaadid, kes vastavad nõudmistingimustele, tuleb esitada İŞKURi provintsi direktoraatidest / teeninduskeskustest või teeninduspunktidest või 5 päeva jooksul alates teate avaldamise kuupäevast. https://esube.iskur.gov.tr saavad kandideerida, logides sisse tööotsija lingi nende Interneti-aadressi kaudu koos oma TR-numbri ja parooliga. Taotlusi pikendatakse taotluste esitamise tähtajale järgneva esimese tööpäeva lõpuni.

2. Riigi julgeolekuvastased kuriteod, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, riigikaitsevastased kuriteod, riigisaladusevastased kuriteod, nuhkimine, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargused, pettused, võltsimine, usalduse kuritarvitamine, petlik pankrot, isegi kui see on andeks antud. Mitte olla süüdi mõistetud kuritegudes, mis hõlmavad riigihankeid, toimimise väärast esitamist, rahapesu või salakaubaveo kuritegusid,

3. 2527 numbriga Türgi aadlikud, kes võivad vabalt tegutseda välismaalaste elukutsete ja kunstide esindajatena Türgis, avalikkuses, tingimusel et eraettevõtted või kui see piirab ettevõtluses töötamist käsitlevate seaduste sätteid, et olla Türgi kodanik, peavad olema vähemalt 18-aastased ja alla 35-aastased;

4. Puudub liikmesus, kuuluvus või seos struktuuride, koosseisude või rühmituste või terroristlike organisatsioonidega, mille riikliku julgeolekunõukogu on otsustanud tegutseda riigi riikliku julgeoleku vastu.

5. see pole olnud koostöö terroristlike organisatsioonidega, ei ole neid organisatsioone aidanud, ei ole kasutanud ega kasutanud avalikke ressursse ja ressursse nende organisatsioonide toetamiseks, ei ole olnud nende organisatsioonide propaganda,

6. Avalikkuse õiguste äravõtmine (TCK artikkel 53 / a)

7. olles ajateenistuse läbinud, vabastatud või edasi lükatud (meeskandidaatide puhul),

8. teinud EKPSSi eksami,

9. vanadus-, vanadus- või töövõimetuspension ükskõik millisest sotsiaalkindlustusasutusest,

10. Kandidaatidel ei tohiks olla vahetustega töötamiseks mingeid takistusi. (Värbatav töötaja töötab lameda töötajana nimetatud töötaja ametikohal.)

11. Kandidaatidel ei tohiks olla mingeid terviseprobleeme, mis takistaksid neid pidevalt töötamast.

12. Alates kandideerimise viimasest päevast peavad kandidaadid olema nõutud haridusalase staatuse ja eritingimustega vastavalt nõutavale pealkirjale.

13. Kandidaadid peavad elama provintsis või rajoonides, kus töötatakse 20.07.2020.

14. Kandidaadid, kellel on õigus eksamil osaleda koos eksamipäeva, tunni ja kohaga, kuulutatakse välja meie veebisaidi (www.kgm.gov.tr) teadete jaotises. See teadaanne on teatise laad ja edasisi teateid asjaomastele isikutele posti teel ei edastata.

15. kandidaadid, kes on suulise eksami lõppnimekirjas; millised dokumendid kätte toimetatakse, dokumentide kättetoimetamise koht, kuupäevad ja muu teabe edastamise kord tehakse teatavaks hiljem meie peadirektoraadi veebisaidi teadete jaotises (www.kgm.gov.tr) ning kandidaatidele kirjalikku teatist ei tehta.

16. Suulise eksami tulemusel peamise ja reservnimekirja kandideerinud kandidaadid; Meie peadirektoraat kuulutatakse välja veebisaidi kuulutuste jaotises (www.kgm.gov.tr) ja kandidaatidele kirjalikku teatist ei anta.

17. Jätame endale õiguse esitada riigi peaprokuratuurile kriminaalkaebus võltsdokumentide või avalduste esitajate avalduse kehtetuks tunnistamise kohta, värbamisprotsessi tühistada ja kohaldada Türgi kriminaalkoodeksi vastavaid sätteid.

18. Määratud töötajal pole 5 aasta jooksul võimalik taotleda üleviimist (loovutamist) teise linna töökohtadele.

19. Värvatud 142,91 TL. Värbatavate töötajate katseaeg on 60 päeva; Need, kes katseperioodi jooksul ebaõnnestuvad, lõpetatakse.

20. Kui eksamil edukad kandidaadid ei vasta eelnimetatud nõuetele, on nende eksamid kehtetud.

21. Alates tulemuste teatavakstegemisest saavad kandidaadid esitada eksamikomisjonile vastuväiteid 5 (viie) tööpäeva jooksul. Kaebused otsustatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast eksamikomisjoni jõudmist ja teatatakse asjassepuutuvatele isikutele kirjalikult. Türgi Vabariigi ID-numbri, nime, perekonnanime, allkirja ja aadressita avaldust ning faksi teel esitatud vastuväidet ja pärast kehtivusaega esitatud vastuväiteid ei arvestata.

22. Kandidaadid, kellel on õigus ülesannet alustada, esitavad taotletud dokumendid isiklikult kuni määratud kuupäevani. Posti, kulleri või kulleriga esitatud taotlusi ei arvestata. Kuid need, kes haiguse või sünnituse tõttu vabanduse tõttu dokumente esitada ei saa (tingimusel, et nad esitavad sünniakti või haigusseisundi teatise, milles on kirjas nende seisund), saavad dokumendid esitada oma sugulaste kaudu. Kandidaadid, kelle dokumendid on laekunud, saavad ametikoha täitmiseks alustada kirjaliku teatisega. Sünd, haigus jms neile, kes ei saa põhjustel tulla; kui nad tõendavad oma staatust, siis tagatakse, et nad hakkavad tööle pärast nende seadusliku vabanduse lõppemist. Ametisse nimetamine toimub reservnimekirjast vastavalt ülalnimetatud määruse sätetele nende asemel, kes ei ole 15 päeva jooksul tööle asunud, ehkki nad on ametisse nimetatud, nende asemel, kes on töölt prooviaja jooksul lahkunud, need, kes pole tähtaja jooksul dokumente esitanud, on loobunud või ei ole täitnud taotlusnõudeid.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIAsohbet

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar