Muğla pealinnavalitsus ostab 70 tuletõrjujat

Muğla pealinnavalitsus ostab 70 tuletõrjujat
Muğla pealinnavalitsus ostab 70 tuletõrjujat

Muğla pealinna omavalitsusest:


TULETULETULE OSTU TEADE

Töötamiseks Muğla pealinna omavalitsuses vastavalt riigiteenistujate seadusele nr 657; Munitsipaaltuletõrje määruse sätete kohaselt võetakse riigiteenistujad kindlaksmääratud vabadele ametikohtadele avatud määramise teel tingimusel, et neil on ametinimetus, klass, palgaaste, arv, kvalifikatsioon, KPSS-i tüüp, KPSS-i põhiskoor ja muud tingimused.

ÜLD- JA ERITINGIMUSED: Muğla pealinna omavalitsuse vabade tuletõrjekaadrite taotluste esitamisel tuleb järgida järgmisi üldisi ja eritingimusi.

1. KOHALDAMISE ÜLDTINGIMUSED

Kandidaadid, kes taotlevad väljakuulutatud tuletõrjekaadrite määramist, peavad vastama järgmistele riigiteenistujate seaduse nr 657 artikli 48 esimese lõigu alapunktis A sätestatud üldtingimustele.

Olles Türgi kodanik,

Mitte ilma jätta avalikke õigusi,

Isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud tähtajad on möödas; Riigi julgeoleku vastased kuriteod, isegi kui vanglakaristus või armuandmine aastaks või kauem tahtlikult toime pandud kuriteo eest, põhiseadusliku korra ja selle toimimise vastased kuriteod, omastamine, väljapressimine, altkäemaks, vargus, pettus, pettus, usalduse kuritarvitamine, petmine mitte süüdi mõista pankrotikuritegudes, pakkumise võltsimises, teo teostamise võltsimises, kuriteost tuleneva vara pesemises või salakaubaveos,

Meessoost kandidaatide puhul, kellel pole mingit seost ajateenistusega või kes ei ole jõudnud ajateenistuseani või kes on läbinud ajateenistuse või edasi lükanud või läinud üle reservklassi,

Kellel ei ole vaimuhaigusi ega füüsilisi puudeid, mis võivad takistada tal pidevalt täita oma kohustusi,

Muude väljakuulutatud ametikohtadele kandideerimise nõuete täitmiseks

2. TAOTLUSE ERITINGIMUSED:

Väljakuulutatud tuletõrjujakaadrite puhul on vaja täita kooli lõpetamise lõpetamise kooli hariduse nõue ja saada minimaalne KPSS-skoor punktide tüüpidest, mis võetakse selle hariduse jaoks 2018. aasta avaliku personali valikueksamilt (KPSS).

Kaalumine ja mõõtmine peaksid olema isastel vähemalt 1.67 meetrit, tühja kõhuga, tühja kõhuga emastel vähemalt 1.60 meetrit ja emastel vähemalt 1 meetrit ning üle 10 meetri ja kaalu kõrgema osa vahe ei tohi ületada 30 kilogrammi (+, -) ja XNUMX olla noorem. Kõrguse ja kaalu määrab meie vald,

Tervise seisukohalt peavad nad vastama tuletõrje töötingimustele, tingimusel et neil pole foobiat nagu kinnine ruum, kitsas ruum ja kõrgus,

Omades vähemalt B või C klassi juhiluba, mis on antud 13.10.1983. Aasta maanteeliikluse seaduse sätetega ja on nummerdatud 2918 ning täpsustatud tabeli kvalifikatsiooniosas,

Distsiplineerimatutel või moraalsetel põhjustel ei arvata välja riigiasutustest ja organisatsioonidest, kus nad varem töötasid,

3. KANDIDAATIDELT TAOTLEMISE KORRAL TAOTLETUD DOKUMENDID:

Rakenduse ajal;

Taotlusvorm meie asutuselt või omavalitsuselt http://www.mugla.bel.tr See on saadaval Interneti-aadressilt.

Taotlusvormile lisatakse järgmised dokumendid.

Isikutunnistuse või isikutunnistuse originaal või koopia,

Diplomi või lõputunnistuse originaal või notariaalselt kinnitatud ärakiri (koopiad saab kinnitada meie omavalitsus, kui originaal on esitatud),

Väliskoolilõpetajate puhul vastavussertifikaadi originaal või notariaalselt kinnitatud koopia (koopiad saab kinnitada meie omavalitsus tingimusel, et originaal on esitatud),

Juhiloa originaal või notariaalselt kinnitatud koopia (koopiad saab kinnitada meie omavalitsus, kui originaal on esitatud),

KPSSi dokumendi arvutiprint koos kinnituskoodiga, mis on võetud saidilt ÖSYM,

Kirjalik deklaratsioon meessoost kandidaatide mittesõjaväeteenistuse kohta,

Avaldus, et tema kohustuse pideval täitmisel ei ole takistusi,

2 viimase kuue kuu jooksul tehtud fotot (üks neist kleebitakse vormile),

4. TAOTLUSE ASUKOHT, KUUPÄEV, MEETOD JA KESTUS:

Kandidaadid suulise ja praktilise eksami sooritamiseks;

Alates 12.10.2020 kuni tööaja lõpuni kuni 16.10.2020 töötas Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA tuletõrjeosakonnas asuv personali- ja koolitusosakond kõrguse ja kaalu mõõtmiseks tervishoiutöötajate järelevalve all koos eespool loetletud dokumentidega. Nad viivad taotlusprotsessi lõpule, pöördudes isiklikult harukontori direktoraadi taotluslauale.

Taotlused tehakse isiklikult. Posti teel või muul viisil esitatud taotlusi vastu ei võeta.

Puuduliku teabe ja dokumentidega või kvalifikatsioonita esitatud taotlusi ei hinnata.

5. TAOTLUSTE HINDAMINE - VASTUVÕETUD TAOTLUSE TEATAMINE

1 - Kontrollides oma TR ID numbri ja OSYM-i kirjete kooskõla, järjestatakse kandidaadid nende KPSS-i skooride järgi, alustades kõrgeima punktisummaga kandidaadist, ametisse nimetatavate vabade töökohtade arvu viiekordsest arvust, kutsutakse kandidaat suulisele ja rakenduslikule eksamile.

2-Eksamile kutsutakse ka teised kandidaadid, kellel on sama tulemus kui viimasel eksamile kutsutud kandidaadil.

3- Kandidaatidele, kellel on õigus eksamile minna, antakse KPSS-i skoor meie valla veebisaidil 23. http://www.mugla.bel.tr Kandidaatidel on juurdepääs oma eksami sisenemise dokumentidele sellel aadressil.

4-See dokument esitatakse eksami sissepääsu juures. Kandidaatidele, kes ei pääse eksamile, ei teatata.

6. EKSAMI ASUKOHT, AEG ja TEEMAD:

Suuline ja praktiline eksam toimub ajavahemikul 02.11.2020 - 11.11.2020 Muğla pealinna omavalitsuse tuletõrje osakonna linnakus Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi nr: 3 Menteşe / MUĞLA. Eksamid algavad kell 09.00:XNUMX.

Kui suulist ja praktilist eksamit ei saa samal päeval sooritada, jätkatakse seda järgmisel päeval.

Kandidaadid, kes ei soorita eksamit väljakuulutatud eksamipäeval ja / või ei saa vabanduse tõttu eksamil osaleda, loetakse eksami sooritamise õigusest ilma.

Suuline läbivaatus;

1. Türgi põhiseadus,

2. Atatürki Türgi revolutsiooni põhimõtted ja ajalugu,

3. Riigiteenistujate seadus nr 657,

4. Kohalikke haldusasutusi käsitlevad põhiõigusaktid

See hõlmab teemasid.

Praktiline eksam;

See viiakse läbi viisil, mis hõlmab ka ametinimetusega seotud erialaste teadmiste ja võimete mõõtmist ning selliste omaduste mõõtmist nagu sõitmine ja sportlik vastupidavus.

7. EKSAMI HINDAMINE - TULEMUSTE ESITAMINE:

Hindamine tuletõrjeeksamil;

Suuline eksam; Türgi põhiseadus, Atatürgi põhimõtted ja revolutsiooni ajalugu, 657 seadus, kohaliku omavalitsuse põhiseaduse küsimused on kokku kokku 25 punkti, sealhulgas 100 punkti ja hindavad läbitud eraldi aruande eksamikomisjoni liikmed.

Praktiline eksam; See on tehtud üle 100 täispunkti ja eksamikomisjoni liikmete antud punktid registreeritakse eraldi protokollides.

Hindamine eksamil; Eksamihinde arvutamisel võetakse 40% eksami suulisest osast ja 60% rakendatud osast ning eksamikomisjoni liikmete antud hinded fikseeritakse eraldi aruandes. Eksamil edukaks tunnistamiseks on vajalik minimaalne punktisumma 60.

Ametisse nimetamise kandidaatide edukuse skoor määratakse Valla poolt tehtud eksamihinde ja KPSS-i skoori aritmeetilise keskmise ja meie valla kodulehel teatavaks tehtud tulemuste põhjal.

Kui kandidaatide edukuse skoor on sama, eelistatakse kõrgemat KPSS-i skoori. Alustades kõrgeimast edukuskoorist, määratakse kindlaks nii püsikandidaatide ja reservkandidaatide arv kui ka tegelike kandidaatide arv. Põhikandidaatide ja asenduskandidaatide nimekirjad tehakse teatavaks valla veebilehel ning neile, kes selles nimekirjas on, tehakse kirjalik teade.

Eksamikomisjon; on õigus hankida osa eksamiteates nimetatud või mitte ühtegi neist, kui nad leiavad, et eksami lõpus värbamiseks kuulutatud kaadrid on saavutuspunktid madalad või mitte piisavad.

Taotluste ja protseduuride ajal loetakse kehtetuks nende eksamid, kes leitakse olevat valeandmeid esitanud või mingil viisil tõde varjavad ning nende ülesandeid ei tehta. Isegi kui selliste juhtumite määramine otsustatakse, tühistatakse nende määramine. Need isikud ei saa mingeid õigusi nõuda ja nad saavad esitada kriminaalkaebuse riigi peaprokurörile.

Eksamitulemuste peale saab kirjalikult kaevata seitsme päeva jooksul pärast edukuse nimekirja väljakuulutamist valla kodulehel. Eksamikomisjon sõlmib vastuväited seitsme päeva jooksul ja vastavat isikut teavitatakse sellest kirjalikult.sohbet

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar