Välisriikide türklaste ja nendega seotud kogukondade eesistumine 5 lepingulise personali värbamiseks

Välismaalaste türklaste ja nendega seotud kogukondade eesistumine viib tööle informaatikatöötajate värbamise
Välismaalaste türklaste ja nendega seotud kogukondade eesistumine viib tööle informaatikatöötajate värbamise

Välismaa türklaste ja nendega seotud kogukondade eesistujariigis tööle asumiseks peab riigiteenistujate seaduse artikliga 657/B kehtima "Lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtete" raames tabelis 4 nimetatud kogusumma. nr 06.06.1978 ja Ministrite Nõukogu otsus 7 numbriga 15754/1. Lepingulised töötajad võetakse tööle 5 ametikohale. Kandideerimise tähtaeg on 31. jaanuar 2022.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

Türklaste eesistumine välismaal ja sellega seotud kogukonnad värbavad lepingulisi töötajaid

VASTUVÕTMISE KONTROLLI NÕUDED

ÜLDTINGIMUSED

1. Omama riigiteenistujate seaduse nr 657 artikli 48 punktis A nimetatud kvalifikatsiooni:

a) olema Türgi Vabariigi kodanik,

b) mitte ilma jätta avalikke õigusi,

c) isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 nimetatud tähtajad on möödunud; riigi julgeolekuvastased kuriteod, isegi kui ta on tahtlikult toimepandud kuriteo eest armu antud või vangistatud aastaks või pikemaks ajaks, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, omastamine, omastamine, altkäemaksu võtmine, vargus, kelmus, võltsimine, õigusrikkumine. usaldus, petturlik Ei tohi olla süüdi mõistetud pankrotis, pakkumiste võltsimises, võltsimises, kuritegevusest või salakaubaveost tuleneva varaväärtuse pesus,

ç) sõjaväelise staatuse osas; mitte osaleda ajateenistuses, mitte olla sõjaväeealine või, kui ta on saanud ajateenistusea, läbinud tegevväeteenistuse või olla edasi lükatud või üleviimine reservklassi,

d) ilma et see piiraks artikli 53 sätete kohaldamist, mitte põdeda vaimuhaigust, mis võib takistada tal oma kohustusi pidevalt täitmast.

2- Olla alla 35-aastane sisseastumiseksami sooritamise aasta jaanuari esimese päeva seisuga (sündinud 01. jaanuaril 1987 või hiljem).

3- Olla positiivne arhiiviuuringute tulemusena.

4- KPSS-i hinde tüüp ja taotlejate valik eeldusel, et nad on saanud vähemalt 2020 punkti ÖSYM-i 93. aastal korraldatud avaliku personali valikueksami (B) rühmast, KPSS P (94) assotsieerunud kraadi lõpetajate jaoks ja KPSS P (60) hinde liik keskhariduse lõpetajatele.Olla kandidaatide hulgas 10-kordselt väljakuulutatud ametikohtade arvust vastavalt väljakuulutatud ametikoha nimetuse alusel koostatavale punktijärjestusele.

5- Kandidaadid saavad kandideerida ainult ametinimetuse eksamile. Rohkem kui ühe ametikoha taotlusi vastu ei võeta.

6- Avaliku sektori asutustes ja organisatsioonides 4/B lepinguliste töötajate ametikohtadel töötamise tõttu teenistuslepingu põhimõtete vastaselt tegutsedes lõpetavad asutused lepingud ning need, kes lõpetavad teenistuslepingu ühepoolselt lepingu tähtaja jooksul, peavad. on täitnud üheaastase ooteaja alates taotluse esitamise kuupäevast. Eelnimetatud üheaastane ooteaeg ei kehti aga neile, kes lõpetavad lepingu ühepoolselt vastavalt lepinguliste töötajate töölevõtmise põhimõtete lisa 1 neljanda lõigu punktidele a, b ja c. .

ERITINGIMUSED

1- tugipersonal (koristuspersonal)

a) Lõpetada keskharidusasutuse mis tahes erialal.

b) Soovitavalt avalike asutuste ja organisatsioonide poolt väljastatud puhastus- ja/või hügieenitunnistus.

c) Vältida nakkushaigust. (Õigus saada ametisse sisseastumiseksami edukal sooritamisel) kazanKandidaatide ametisse nimetamiseks peavad nad esitama terviseameti aruande, mille nad saavad Tervishoiuministeeriumi alluvuses olevalt täieõiguslikult riiklikult haiglalt, sealhulgas kinnituse, et neil ei ole nakkushaigust.)

2- programmeerija

a) tõendada, et ta on läbinud arvutiprogrammeerimise eriala kursuse, eeldusel, et ta on lõpetanud kõrgkooli arvutiprogrammeerimisega seotud osakonna dotsendi kraadiga või omada assotsieerunud kraadi, või omada tunnistust, mille on heaks kiitnud Rahvahariduse ministeerium selles valdkonnas.

b) Omama vähemalt D-taseme YDS-i või samaväärset võõrkeeleoskust.

c) Eelistatavalt .NET/C#/ASP.NET sertifikaat.

TAOTLEMISVIIS JA TAOTLEMISDOKUMENTIDE VÄLJAANDMISKOHT

1- Taotlused, eesistujariik Oğuzlar Mah. See toimetatakse käsitsi või posti teel peamisse teenindushoonesse aadressil Mevlana Bulvarı nr: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara. Eesistujariik ei vastuta posti hilinemise eest.

2- Sisseastumiseksamitele kandideerimine algab esmaspäeval, 17.01.2022 kell 09.00 ja lõpeb esmaspäeval, 31.01.2022 kell 18.00. Taotlusi, mis jõuavad presidendiametisse pärast kandideerimisperioodi, arvesse ei võeta.

3- Puuduvate kandideerimisdokumentidega kandidaatide avaldust ei võeta vastu ning sellises olukorras kandidaatidel ei ole õigusi nõuda. Kandidaadid, kes saavad aru, et nende andmetes on puudujääke või viga, peavad oma avaldust uuendama kuni kandideerimisperioodi lõpuni.

4- Kui kandidaatidel on kuulutuses kaks või enam punkti, saavad nad kandideerida ainult ühele punktiliigile ja maksimaalselt ühele kohale. Rohkem kui ühe valiku teinud kandidaatide taotlused loetakse kehtetuks. Sellises olukorras olevad kandidaadid ei saa nõuda mingeid õigusi.

5- Kandidaadid, kes on lõpetanud riigi või välisriigi õppeasutuse ja vastavad vastavate osakondadega kuulutuses taotletavale haridustasemele, peavad esitama kandideerimise ajal samaväärsust tõendavad dokumendid.

6- Kandidaadid, kes kandideerivad programmeerija ametikohale, kuid kellel ei ole kõrgkoolist arvutiprogrammeerimise erialal kõrgharidust, peavad esitama dokumendi, mis tõendab programmeerimise eriala kursuse läbimist või tunnistuse, mille on heaks kiitnud programmeerimine. Riiklik Haridusministeerium selles valdkonnas, eeldusel, et nad on omandanud vähemalt kaasõppe.

7- Kandidaadid, kelle asutused lõpetavad lepingud või kelle asutused lõpetavad lepingud ühepoolselt, kui nad töötavad täistööajaga 4/B lepingulistel ametikohtadel avalikes asutustes ja organisatsioonides, peavad esitama oma eelmise asutuse kinnitatud teenistusdokumendi. üheaastase ooteaja täitmist.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar