İSKİ värvata 223 lepingulist töötajat

ISKI värbab lepingulisi töötajaid
İSKİ värvata 223 lepingulist töötajat

Töötada Istanbuli vee- ja kanalisatsiooniameti peadirektoraadis vastavalt omavalitsuse seaduse nr 5393 artiklile 49; Allpool nimetatud vabadele ametikohtadele värvatakse 223 lepingulist töötajat tingimusel, et neil on ametikoht, arv, kvalifikatsioon ja muud tingimused.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

RAKENDAMISE ÜLD - JA ERITINGIMUSED
Istanbuli vee- ja kanalisatsiooniameti peadirektoraadi vabadele ametikohtadele esitatavates taotlustes tuleb täita järgmised üld- ja eritingimused.

KOHALDAMISE ÜLDTINGIMUSED
Väljakuulutatud ametikohtadele kandideerijatel peavad olema järgmised avalike teenistujate seaduse nr 657 artikli 48 esimese lõigu punktis A sätestatud üldised tingimused.

 • a. Olla Türgi kodanik,
 • b. Mitte ilma jätta avalikke õigusi,
 • c. Isegi kui Türgi karistusseadustiku artiklis 53 täpsustatud perioodid on möödunud; riigi julgeolekuvastased kuriteod isegi juhul, kui talle on mõistetud üks aasta või enam tahtlikult toime pandud kuriteo või amnestia, põhiseadusliku korra ja selle toimimise vastaste kuritegude, omastamise, korruptsiooni, altkäemaksu võtmise, varguse, pettuse, pettuse, ametiseisundi kuritarvitamise, pettuse eest mitte olla süüdi mõistetud pankrotis, pakkumismenetluse ebaõnnestumises, teo toimepanemises, rahapesus või salakaubaveos,
 • D. Meeskandidaatide ajateenistuse osas; mitte osaleda ajateenistuses või mitte olla sõjaväeealine või, kui ta on jõudnud ajateenistusea, olla läbinud tegevväeteenistuse või olla edasilükatud või üleviimine reservklassi,
 • kuni. Ei ole vaimset haigust ega füüsilist puuet, mis võib takistada tal pidevalt oma kohust täita,
 • f. muude kandideerimisnõuete täitmine väljakuulutatud ametikohtadele,
 • g. Turvajuurdluse ja/või arhiiviuuringu tulemusel ametisse asumisel ei teki ebamugavusi.

RAKENDAMISE ERITINGIMUSED

 • a. Distsipliini puudumise või moraalsete põhjuste tõttu ei visatud välja avalik-õiguslikest asutustest ja organisatsioonidest, kus nad varem töötasid.
 • b. kes ei ole eksami kuupäevaks saanud 30. eluaastat (sündinud 12 ja hiljem),
 • c. Väljakuulutatud ametikohtadele, kui taotletav haridus on omandanud välismaal; Töötletakse Rahvaharidusministeeriumi poolt keskõppeasutustele ja Kõrghariduse Nõukogu poolt kõrgharidusele antud samaväärsuse tunnistusi,

  D. Ametikohtadel, kus nõutakse võõrkeeleoskust, viiakse läbi menetlused vastavalt Mõõte-, Valiku- ja Paigalduskeskuse juhatuse poolt koostatud võõrkeeleeksamite võrdväärsuse määramise käskkirjale vastavalt seaduse § 6114 kuuendale lõikele. nr 7 ning eksamite kehtivusaegadel arvestatakse nende enda seadusandlust. (YDS-i nõue kõrgkoolide bakalaureuseõppe programmide lõpetajatele, kelle õppekeel on 100% võõrkeel (bakalaureus)
  ei otsita.)

KANDIDAATIDELT TAOTLEMISE DOKUMENDID
Kandidaadid, kes soovivad eksamit sooritada, peavad täitma TAOTLUSVORMi elektrooniliselt aadressil turkiye.gov.tr ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kandidaadid, kes soovivad sooritada eksamit, peavad ajavahemikus 15/08/2022 – 19/08/2022.

Kandidaatidelt nõutavad andmed ja dokumendid edastab asutus e-riigivärava kaudu.

TAOTLUSKOHT, KUUPÄEV, MEETOD JA KESTUS
Kandidaadid kandideerivad ainult elektrooniliselt saidil turkiye.gov.tr ​​15–08.
Vajadusel võib deklareeritud teabe saamiseks nõuda kandidaatidelt dokumente.

Kandidaadid saavad kandideerida ainult ühele väljakuulutatud ametikohale.

Meie asutus ei vastuta tähtaegselt esitamata taotluste ja mittetäielike avalduste eest. Posti või e-posti teel esitatud avaldusi arvesse ei võeta.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar