Riigikaitseministeerium värbab 1115 töötajat

Riigikaitseosakond
Riigikaitseministeerium värbab 1115 töötajat

Riigikaitseministeeriumisse värvatakse tööle 1.115 (üks tuhat ükssada viisteist) töötut. Kandideerimine algas İŞKURi veebisaidil alates 21. novembrist 2022.

Lisateavet KLIKI SIIA

ÜLDTINGIMUSED
1. Olla Türgi Vabariigi kodanik.

2. Olla täis 18. eluaastat ja mitte 36. eluaastat.

Isegi armu andmise korral riigi julgeolekuvastased kuriteod, põhiseadusliku korra ja selle korra toimimise vastased kuriteod, riigikaitsevastased kuriteod, riigisaladusevastased kuriteod ja spionaaž, omastamine, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, vargus, kelmus, võltsimine , usalduse kuritarvitamine, petturlik pankrot, ei tohi olla süüdi pakkumiste võltsimises, võltsimises, kuritegevusest tuleneva varalise väärtuse pesemises ega salakaubaveos.

4. Mitte olla Rahvusliku Julgeolekunõukogu poolt riigi julgeolekuvastaseks tegevuseks määratud struktuuride, formatsioonide või rühmituste või terroristlike organisatsioonide liige, kuuluvus, kuuluvus või side.

5. Terroriorganisatsioonidega mitte tegutsemine, nende organisatsioonide abistamata jätmine, avalike ressursside ja ressursside mittekasutamine nende organisatsioonide toetamiseks, nende organisatsioonide propaganda mittetegemine.

6. Ei tohi ilma jätta avalike õiguste kasutamist.

7. Sõjaväeteenistusega mitteseotud (teeninud, peatanud või vabastanud).

8. Pensioni, vanadus- või invaliidsuspensioni mitte saamine ühestki sotsiaalkindlustusasutusest.

9. Lõpetada kandideerimise tähtaja seisuga tööjõunõuetes märgitud osakonnad või omada kuulutuses märgitud kutsetunnistust/meistritunnistust kandideerimise tähtaja seisuga ning täita muid nimetatud eritingimusi (Need, kes on õigus kutsetunnistusele või meisterlikkuse tunnistusele, kuid kelle tunnistus ei ole kandideerimise tähtajaks väljastatud, on samuti Kandidaadid peavad esitama dokumendikontrollis seda olukorda tõendava dokumendi).

10. Omama dokumenti, mis näitab eelnimetatud määruse artikli 5 esimeses lõigus nimetatud eelisseisundit kandidaatide hulgas, kellel on töölesaatmisel eelisõigus.

11. Eelisõigust omavate hulgas on need, kes ei vasta taotletud kuulutusele, välja arvatud vääramatu jõu korral, ei osale eksamil, keelduvad töölt või on paigutatud avalikku töökohta alalise töötajana. sektor, kuigi neid kutsub riigikaitseministeerium, likvideeritakse.

12. Nende isikute avaldusi, kes on vastavalt avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide distsiplinaarõigusaktidele ameti- või ametikohalt vallandatud, vastu ei võeta.

13. Iga kandidaat saab kandideerida İŞKUR-is avaldatud nimekirjas nimetatud kuulutusele (töökoht ja amet). Rohkem kui ühele lähetusele kandideerivate ning töökohal töötavate töötajate, kelle töötasu makstakse riigikaitseministeeriumis üldeelarvest, avaldusi vastu ei võeta.

14. Tööpraktika sooritamiseks nõutakse kandidaatidelt tervisearuannet, mis kinnitab, et arhiivi- ja/või turvajuurdluse tulemus on positiivne ning et kutsealal töötamine ei kahjusta tervist. millele nad kandideerisid.

MUUD KÜSIMUSED
1. Vabade töökohtade jaoks viiakse läbi suuline/praktiline eksam. Kandidaate võetakse vastu 4-kordses eksamile avatud tööjõu mahus. Eksamile sobivate kandidaatide väljaselgitamiseks loositakse vastava määruse kohaselt loterii. Sel põhjusel määratakse 4-kordne vaba tööjõu hulk põhi- ja 4-kordne reservkandidaatide loosimise meetod. Tööle saatmisel eelisjärjekorras olevate kandidaatide hulgast määratakse loosi teel eraldi 4-kordne vaba tööjõu hulk, 4-kordne varukandidaat.

2. Loosimine toimub Riigikaitseministeeriumi Väljaõppekeskuse direktoraadis (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı nr:77/A Yenimahalle/ANKARA) neljapäeval, 08. detsembril 2022 kell 10 notari juuresolekul. . Loterii tulemusel määratud suulist/praktilist eksamit sooritama õigustatud kandidaatide nimekiri avaldatakse Riigikaitseministeeriumi ametlikul kodulehel. See väljaanne on teatise vormis ja kandidaatidele eraldi ei teatata.

3. Kas loterii tulemuse järgi eksamile õigustatud kandidaadid vastavad kuulutuses toodud tingimustele; haridusalane staatus, kogemus, eelisseisund, kutsedokument jne. dokumente kontrollitakse. Selleks kontrollitakse eksamile õigustatud kandidaatide dokumente. Dokumentide kontrollimise kuupäevad ja kohad tehakse teatavaks Riigikaitseministeeriumi ametlikul kodulehel. Dokumendikontrollis osalevad kõik alalised ja asenduskandidaadid. Kandidaadid võtavad dokumendikontrolli tulles kaasa dokumentide originaalid ja koopiad.

4. Dokumentide kontrollimise tulemusel võetakse kandidaat, kelle avaldust vale dokumendi või puuduva dokumendi tõttu vastu ei võeta, suulisele / taotletud eksamile alates kandidaadist, kelle täielik dokument on järjekorras asendajaks valitud.

5. Administratsioon lõpetab nende kandidaatide avaldused, kes vastavad nõudmise tingimustele.

6. Pärast dokumentide kontrolli ja kättetoimetamist avalikustatakse Riigikaitseministeeriumi kodulehel eksami kuupäev, kellaaeg ja koht ning eksamile õigustatud kandidaatide nimekiri. See teadaanne on teavitamise iseloomuga ja kandidaatide aadressile eraldi teadet ei saadeta.

7. Suuline / praktiline eksam viiakse läbi selleks, et mõõta kandidaatide pädevust ülesannetes, mida nad on kohustatud täitma, koos oma ametialaste teadmiste ja oskustega, mida nad taotlevad.

8. Suulisel eksamil hinnatakse kõiki kandidaate üle 100 (sada) täispunkti ja alla 70 (seitsekümne) punkti kogunud kandidaadid loetakse mittesooritatuks. Selle hinde alusel määratakse kandidaatide eduskoor ja edujärjekord. Suulise eksami tulemusena selgub eksamil edukaks osutunud kõrge punktisummaga kandidaadist (kes sai 70 ja rohkem) välja põhi- ja sama palju asenduskandidaate vastavalt määratud vaba tööjõu hulgale. vastavas teadaandes. Eksami tulemus avaldatakse riigikaitseministeeriumi ametlikul kodulehel. Kandidaate eksamitulemuse teatamiseks rohkem ei teavitata.

9. Võtta tööle nende asemel, kes on õigustatud tööpraktikale, kuid ei asu määratud aja jooksul tööle/kes loobusid oma õigusest tööle asuda, kelle tööleping on mingil põhjusel katseajal üles öeldud, ja need, kes hiljem otsustavad, et nad ei vasta kandideerimisnõuetele, on võimalikud kaadri-/ametikohapõhise tööpraktika alusel reservnimekirjast edukuse järjekorras.

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar