Tervishoiuministeerium, 2022. aasta 4. ametiaja esmakordne väljakuulutamine ja uuesti ametisse nimetamise loosimine

Tervishoiuministeerium
Tervishoiuministeerium

Vastavalt tervishoiuteenuste põhiseaduse täiendavas esimeses artiklis ning avalikult osade kaupa avalik-õiguslikesse asutustesse ja organisatsioonidesse nimetatavate tervishoiutöötajate ametisse nimetamise korra ja põhimõtete määruses sätestatule Tervishoiuministeeriumi ja tema asutuste vajadusteks. Sidusettevõtted ja muud avalik-õiguslikud asutused ja organisatsioonid, eriarstid ja eriarstid vastavalt meditsiini spetsialiseerumise seadusandlusele Esmakordselt või tehtavatele arstide, erihambaarstide, hambaarstide ja apteekrite töötajatele teostab ülesandeid ja protseduure loterii arvutikeskkonnas notari poolt väljakuulutatud kalendri raames.

A- ÜLDPÕHIMÕTTED
1) Taotlusi leiate Tervishoiuministeeriumi haldusteenuste peadirektoraadi veebisaidilt (https://yhgm.saglik.gov.tr/) personaliinfosüsteemi (PBS) kaudu e-Riigivärava autentimissüsteemis ning loosimine toimub kalendris määratud perioodide jooksul.
2) Loosimise koht ja aeg tehakse teatavaks internetiaadressil (yhgm.saglik.gov.tr).
3) Kandidaadid, kes kandideerivad, täidavad taotlusvormi PBS-is elektrooniliselt, salvestavad ja viimistlevad oma eelistused lotokalendris määratud kuupäevade vahel. Pärast viimistlusprotsessi rakenduse teavet ja eelistusi ei muudeta. Lõpetamata taotlusi ei võeta arvesse.
4) Lõplikku taotlusvormi ei saadeta eraldi füüsiliste dokumentidena.
5) Need, kes endiselt töötavad mõnes muus avalikus asutuses ja organisatsioonis peale Tervishoiuministeeriumi ning need, kes lahkusid seal töötades, esitavad pärast taotluse vormistamist kinnitatud teenistusgraafiku, mille nad saavad asutusest, kus nad viimati töötasid. (Kes seda dokumenti ei saa, kasutage selle dokumendi asemel e-riigi portaali. https://turkiye.gov.tr Nad on kohustatud salvestama "Aadressiteenuse dokumendi", mille nad saavad Interneti-aadressilt, elektrooniliselt taotlussüsteemi kaudu. (Süsteemi üleslaaditav dokument peaks sisaldama selliseid andmeid nagu esmase töökohustuse alustamise kuupäev, valvetöötaja ametinimetus ja tegevusala, kas ametinimetus ja filiaal on teenistuse ajal muutunud, tema ametisse nimetamise kuupäev. peamine riigiteenistuja, personali palgaaste, lahkumise või pensionile jäämise kuupäev, kui see on olemas, avalik teenistus ja muu teenistus jne)
6) Need, kes on riigiteenistuskohustuse (TÜ) raames määratud mõnda muusse avalik-õiguslikku asutusse peale Tervishoiuministeeriumi, peavad registreerima oma asutuselt saadava TÜ lõpetamise tõendi, mis näitab, et nad on teenistuskohustuse täitnud. Riigiteeninduse kohustus, elektrooniliselt läbi taotlussüsteemi.
7) Türgi päritolu välismaalased, kes kuuluvad seaduse nr 2527 reguleerimisalasse, on kohustatud registreerima dokumendi, mis tõendab, et nad on registreeritud Siseministeeriumi peetavas rahvastikuregistris, elektrooniliselt taotlussüsteemi kaudu.
8) Taotlejad saavad välja kuulutatud kalendri raames teha maksimaalselt kümme (10) valikut, võttes arvesse PBS -i kaudu avatavaid vabu kohti. Kandidaadid, kes teatavad, et soovivad saada üldloosimise teel, paigutatakse vabadele vabadele kohtadele üldloosimise teel, kui neid ei saa oma eelistustesse paigutada.
9) Kes soovivad loosi taotleda ja kelle avaldus tühistatakse, saavad loositaotluse tühistada elektrooniliselt PBS-i kaudu kuni neljapäeva, 24 – teisipäeva, 2022 kella 13-ni. Need, kes on loosimise avalduse tühistanud, ei saa seda loosi uuesti taotleda.
10) Taotlused, mida ekspertiisi tulemusel ei peeta sobivaks, kuulutatakse PBS-is teavituse asendajana koos tagasilükkamise põhjustega ning vastuväited laekuvad elektrooniliselt ja tulemused tehakse teatavaks PBS-is.
11) Avaliku teenistusest taandunute või teenistusest taandunute ümberpaigutamisel arvestatakse riigiteenistujate seaduse nr 657 §-s 97 toodud perioode. Sellises olukorras olevate seas aga võetakse vastu nende avaldused, kellel on avalduse esitamise tähtaja seisuga puude lõppemiseni jäänud üks kuu.
12) Tervishoiuministeeriumi ja liitunud asutuste ametikohtadele pandud kandidaatide ametisse nimetamise teates võetakse aluseks kandidaadi avalduses märgitud aadress.
13) Need, kes on loosimise tulemusena paigutatud mis tahes koosseisu või ametikohale, ei saa ühe aasta jooksul pärast loosimise tulemuste väljakuulutamist uuesti loteriile kandideerida.
14) Kuulutuse tekstis toodud tingimustele mittevastavaid kandidaate ei võeta vastu. Neid, kelle taotlused võeti vastu tahtmatult ja loosi teel, ei nimetata ja need tühistatakse isegi siis, kui nende kohtumised on kokku lepitud.
15) Kandidaatide taotlused, kellel on puuduvad dokumendid või kes esitavad ebaõigeid taotlusi, loetakse kehtetuks.
16) Pärast loosimist viiakse arhiiviuuring läbi kandidaatide kohta, kes on paigutatud tervishoiuministeeriumi ja sellega seotud organisatsioonide ametikohtadele, ning nende ametisse nimetamine toimub pärast arhiiviuuringu lõppu. Neid, kelle arhiiviuuringud on negatiivsed, ei määrata ja isegi kui need on tehtud, tühistatakse need.

B- KANDIDAADID KURSUSELE KOHALDAMISEKS JA NÕUDED
1) Kandidaadid peavad vastama riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimustele.
2) farmatseudid, hambaarstid ja hambaarstid, kes töötavad ministeeriumis ja selle sidusettevõtetes ning avaliku sektori asutustes ja organisatsioonides muudes staatustes kui need, kes töötavad riigiteenistujatena seaduse nr 657 artikli 4/A kohaselt,
3) Arstid ja eriarstid, kes soovivad nimetada ametisse esimest korda või uuesti ametisse ja kellel ei ole seaduse nr 3359 alusel riigiteenistuse kohustust,
4) arstid ja eriarstid, kes töötavad muudes staatustes avalikes asutustes ja organisatsioonides, välja arvatud need, kes töötavad seaduse nr 657 alusel riigiteenistujatena ja kes on loosimise tähtaja seisuga täitnud oma riigiteenistuskohustuse,
5) Loosimise tähtajaks lõpetanud eriarstid (TTÜ) ja erihambaarstid, kelle diplomi eriala on Tervishoiuteenuste peadirektoraadis registreeritud hiljemalt kolmapäeval, 23 kella 2022-ni.
6) Hambaarstid ja proviisorid, kes on lõpetanud loterii taotlemise tähtaja (Türgi tervishoiuministeeriumi diplomite registreerimine ja E-valitsuse portaal) https://turkiye.gov.tr Hambaarstid ja proviisorid, kellel ei ole tervishoiuministeeriumi arstide andmepangas taotletud pealkirjas oma lõpetamise arvestust; Ajutine lõputunnistus või diplomi koopia, mis näitab, et nad on lõpetanud, tuleb registreerida elektrooniliselt taotlussüsteemi kaudu ja välisriigi diplomiga isikud peavad registreerima oma samaväärsusdokumendid süsteemis elektroonilises keskkonnas.)
7) Seaduse nr 5335 artikli 30 ja seaduse nr 5947 artikli 18 raames võivad pensionil olevad arstid ja eriarstid kandideerida, valides meie ministeeriumi ja sidusasutuste ametikohad. (Sama seaduse kohaselt ei nimetata pensionil arste ja eriarste ametisse ka siis, kui nad on paigutatud muudesse asutustesse kui meie ministeeriumi tervishoiuasutused.)

C- EI SAA KORDALE TAOTLEDA
1) riiki teenima kohustatud arstid ja eriarstid,
2) kes ei vasta riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud tingimustele,
3) need, kes vallandatakse töölt või kutsealalt ning kellelt on võetud avalikud õigused vastavalt avalike asutuste ja organisatsioonide distsiplinaarseadustele,
4) pensionil apteekrid, hambaarstid ja erihambaarstid,
5) Need, kes endiselt töötavad Tervishoiuministeeriumis ja sellega seotud asutustes ning muudes avalik-õiguslikes asutustes ja organisatsioonides, mille suhtes kohaldatakse riigiteenistujate seadust nr 657,
6) Türgi Vabariigi pensionifondi seaduse nr 5434 artiklis 40 sätestatud vanusepiirini jõudnud isikud,
7) Lepingulised töötajad seaduse nr 4924 raames,
8) Seaduse nr 4924 kohaldamisalasse kuuluvate lepinguliste töötajate hulgas on need, kes lahkusid töölt pärast selle teate teksti avaldamist Ametlikes Teadaannetes, (isegi kui nad on taotlenud PBS-i kaudu, ei võeta nende avaldusi vastu ja ei saa loosi kaasa lüüa.)
9) Kandidaadid, kes kandideerivad, peavad kandideerima väljakuulutatud ametinimetuse ja filiaalide järgi kõrgeimale haridustasemele sobivale tiitlile ja erialale ning madalamale haridustasemele kandideerijatel. (Näiteks ei võeta vastu kõrvaleriala registreeringuga eriarstide avaldusi, kui nad taotlevad põhieriala või arsti ametinimetust, eriarsti registreeringuga isikute avaldusi arsti nimetusele ja neid, kellel on erihambaarsti registreerimist hambaarsti tiitlile ei aktsepteerita.)

D- KOKKUVÕTE ALUSEL TAOTUD DOKUMENDID
Tervishoiuministeeriumi ja sidusasutuste ametikohtadele asetatud kandidaatide ametisse nimetamise protseduuride lõpuleviimiseks pärast loosimist esitatakse järgmised ametisse nimetamise aluseks olevad dokumendid koos kandideerimisavaldustega; Väljakuulutatud kalendri raames saadetakse need kaubaga või toimetatakse kättetoimetatud asutuse lisas nimetatud aadressile.
a) Allkirjastatud petitsioon karistusregistri staatuse kohta.
b) allkirjastatud avaldus, milles öeldakse, et need pole seotud ajateenistusega. (Teisi ei määrata)
c) allkirjastatud avaldus, milles öeldakse, et tal pole vaimuhaigusi, mis võiksid takistada tal pidevalt oma kohust täita.
d) passifoto. (6 tehtud viimase kuue kuu jooksul)
e) Vara deklaratsiooni vorm.
f) Kinnitatud teenistusgraafik tuleb saada nende isikute viimasest asutusest, kes lahkusid töölt teistes avalikes asutustes ja organisatsioonides töötades. https://turkiye.gov.tr "Aadressiteenuse dokument", mis tuleb hankida Interneti-aadressi kaudu).
g) Avalik-õiguslike asutuste ja organisatsioonide lepingulised töötajad ning eratervishoiuasutustes töötavad isikud peavad esitama dokumendi, mis kinnitab, et nad on oma asutustest vallandatud (avaliku asutuste ja organisatsioonide lepingulised töötajad ning eratervishoiuasutuste töötajad peavad esitama dokumendi, mis kinnitab, et on vabastatakse asutustest tervishoiuasutusse, kus nad pärast ametisse nimetamist oma teenistust alustavad.)

TERVISHOIUMINISTEERIUMI TÖÖTAJAD JA AMETIKOHTAD KANDIDAADID PEAVAD ESITAMA AMETISSE KOKKUVÕTTU PÕHJUSED DOKUMENDID ALL TEHTUD Aadressile.

TR TERVISEMINISTEERIUM, JUHTIMISTeenuste peadirektoraat

Bilkenti ülikoolilinnak Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Nr: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Kontakt: 0 (312) 585 10 00

TEISTE INSTITUTSIOONIDE TÖÖTAJAD JA AMETIKOHTAD KANDIDAADID PEAVAD ESITAMA AMETISSE MÄÄRAMISE PÕHIDOKUMENDID ASUTUSELE OMA AMETISSE.

2022. AASTA 4. TÄHTAEG ESIMENE KORDA JA ÜMBERMÄÄRAMISE KALENDER

ROW AJALUGU KIRJELDUS
1 Reede, 18. november 2022 – kolmapäev, 23. november 2022 kuni kella 18.00 Taotluste tegemine PBS-i kaudu
2 Neljapäeval, 8. detsembril 2022 Taotluste hindamise tulemuste väljakuulutamine PBS-i kaudu
3 Neljapäev, 8. detsember 2022 – reede, 9. detsember 2022 kuni kella 18.00 Nende vastuväidete vastuvõtmine, kelle taotlus lükatakse pärast ekspertiisi tagasi, PBS-i kaudu
4 Kolmapäeval, 14. detsembril 2022 Apellatsioonitulemuste väljakuulutamine PBS-i kaudu
5 15. DETSEMBER 2022 NELJAPÄEV LOTS KUUPÄEV koht ja aeg (https://yhgm.saglik.gov.trtehakse teatavaks Internetis.
6 Reedel, 30. detsembril 2022 kell 18.00 Lähetuse alusel dokumentide saabumise tähtaeg ja kellaaeg (Märkus: riigiasutuste ja organisatsioonide lepingulised töötajad ning eratervishoiuasutuste töötajad peavad esitama asutusest koondamise kohta dokumendi, kus nad alustavad oma tööd. pärast ametisse nimetamist.)

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Yorumlar