Pressireklaami Asutuse Ametlik Teadaanne ja Reklaamimäärus Avaldatud Ametlikes Teadaannetes

pressiteadete agentuur
pressiteadete agentuur

Ametlike teadaannete ja reklaamimäärus, mis avaldab 01. veebruari 2023. aasta Ametlikku Teadaannet numbriga 32091, jõustus seadusega. 01.04.2023 kehtima hakkava seaduse kohaselt saavad internetiuudistesaidid Pressireklaami Agentuurilt reklaami- ja reklaamitulu saada pärast provintside, personali tööhõive ja ooteaja tingimuste kuu keskmise liikluse täitmist.

Kehtivad määrused on järgmised:

  1. Määrus Pressireklaami Agentuuri Teadeteportaali määruse muutmise kohta
  2. Pressireklaami asutuse määruse muutmise määrus
  3. Ametlik väljakuulutamise ja reklaami määrus
  4. Ametlike teadaannete ja reklaami elektroonilises keskkonnas vastuvõtmise ja levitamise määruse muutmise määrus

Määrus Pressireklaami Agentuuri Teadeteportaali määruse muutmise kohta

ARTIKKEL 1- 12 / 12 / 2020 Ametlikes Teadaannetes avaldatud ajakirjandusreklaami agentuuri teade dateeritud ja nummerdatud numbriga 31332 portaal Määruse artikli 1 esimeses lõigus olev väljend "ajalehtedes" on muudetud sõnaga "ajalehtedes ja Interneti-uudistesaitides".
ARTIKKEL 2- Sama määruse artikli 3 esimeses lõigus „2 Nci” on muudetud vastu „2, 45/A”.
ARTIKKEL 3- Sama määruse 5. artikli pealkirjaks muudeti "Ametlike teadaannete avaldamine ajalehtedes ja Interneti-uudistesaitidel" ning esimene lõik muudeti järgmiselt.
„(1) Vastavalt seaduse, presidendi dekreedi, määruste ja muude õigusaktide sätetele avaldatakse ajalehtedes ja Interneti-uudiste saitidel avaldatud ametlikke teadaandeid vastavalt seadusele nr. portaalis avaldatakse ka."
ARTIKKEL 4- Sama määrus 6 th Artikli 4 esimest lõiku muudetakse järgmiselt.
„(1) Teadaanne vastavalt mis tahes õigusnormile portaalis ametlikud teadaanded, mis on kohustuslikud avaldamiseks, teadaanded portaalist Lisaks võib selle avaldada ameti kaudu ajalehes või Interneti-uudistes, millel on õigus avaldada ametlikke kuulutusi, vastavalt kolmanda lõike raames määratud tariifile. Nende teadaannete avaldamise korra ja põhimõtted määrab kindlaks direktorite nõukogu.
ARTIKKEL 5- Sama määrus 7 Nci Artikli esimeses lõigus olev väljend "Teade ajalehtede veebilehtedel" on muudetud sõnaks "Teade".
ARTIKKEL 6- 7 sama määruse juurde Nci Järgmine artikkel on lisatud pärast artiklit.
"Reklaam portaalis ametlikud teadaanded avaldatakse tasuta
ARTIKKEL 7/A- (1) Vastavalt seadusele, presidendi seadlusele ja määrustele on eesistumisega seotud asutuste ja organisatsioonide, ministeeriumide, nendega seotud, seotud või seotud asutuste ja organisatsioonide ning muude asutuste ja organisatsioonide teadaanded, mis on kohustuslikud. avaldatakse ka oma veebisaidil. portaalis avaldamine on kohustuslik. Nende kuulutuste reklaam portaalis Selle avaldamise eest tasu ei võeta.
(2) Ametlikud teadaanded, 2004. aasta täitmis- ja pankrotiseaduse artikli 114 kohaldamisalasse kuuluvad teadaanded portaalis See avaldatakse tasuta.
ARTIKKEL 7- Pärast sama määruse artikli 10 esimese lõigu väljendit "kolmandad isikud" on samasse artiklisse lisatud fraas "ei tohi kopeerida, avaldada, avaldada" ja järgmine lõik.
(2) Esimeses lõigus loetletud äritegevusele allutamiseks on vaja ameti luba.
ARTIKKEL 8- Sama määruse 11i muudetakse järgmiselt.
„ARTIKKEL 11– (1) Juhtudel, kui käesolevas määruses sätet ei ole; seadus nr 195, Ametliku reklaami hinnatariif vastava aasta kohta, ajakirjandusreklaami asutuse määrus, ametliku teadaande ja reklaami määrus, ametlike teadaannete ja reklaamide ostmise ja levitamise määrus elektroonilises keskkonnas, asutuse üldkogu otsused jt. kohaldatakse asjakohaseid õigusakte.
ARTIKKEL 9- käesoleva määrusega 1 / 4 / 2023 jõustub.
ARTIKKEL 10- Käesoleva määruse sätteid täidab Pressireklaami Asutuse peadirektor.

Pressireklaami asutuse määruse muutmise määrus

PRESSITEADE MÄÄRUSE MUUTMISE MÄÄRUS

ARTIKKEL 1- 12 / 12 / 1997 Ametlikes Teadaannetes dateeritud 23198 numbriga 113 avaldatud pressireklaami asutuse määruse teine ​​osa ja artikkel XNUMX on tunnistatud kehtetuks.
ARTIKKEL 2- käesoleva määrusega 1 / 4 / 2023 jõustub.
ARTIKKEL 3- Käesoleva määruse sätteid täidab Pressireklaami Asutuse peadirektor.

Ametlik väljakuulutamise ja reklaami määrus

AMETLIK TEADAANNE JA REKLAAMmäärus

ESIMENE OSA

Üldsätted

1. PEATÜKK

Sissejuhatavad sätted

eesmärk

ARTIKKEL 1- (1) Määruse eesmärk on määrata kindlaks nende perioodiliste väljaannete kvalifikatsioon ja ülesanded, milles ametlikke teadaandeid ja reklaame avaldatakse, ning tagada nende levitamine arvamuste ja kohtupraktikata.

ulatus

ARTIKKEL 2- (1) Määrus hõlmab ametlike teadaannete ja kuulutuste ulatust, levitamist, avaldamist, ametlike teadaannete ja kuulutuste avaldamise õigust, vahendaja ülesandeid ja volitusi, ametlikke teadaandeid ja reklaame avaldama hakkava perioodika kvalifikatsiooni ja ülesandeid ning kontrollimenetlusi ja -põhimõtteid käsitlevaid sätteid.

(2) Lisaks uudiste- ja fotoagentuuride väljaannetele tööstuslik digi masinad Välja arvatud kirjatarbed, kontori-, laua- või kaasaskantavad digitaalsed trükimasinad, arvutiprinterid, paljundusaparaadid ja koopiamasinad, mis on avaldatud või reprodutseeritud või avaldatud entsüklopeediates, bülletäänides ja aegunud väljaannetes ning ametlikes teadaannetes ja reklaamides, olenemata nende määratlusest, kvaliteedist ja kogusest. avaldamisõiguse tingimuste kohaselt ei kohaldata käesoleva määruse sätteid ühelegi digitaalsele meediale, millel puudub interneti uudiste saidi funktsioon, sealhulgas uudiste- ja fotoagentuuride veebilehtedele.

(3) Keskvalitsuse haldusalas olevad ametiasutused, kohalikud omavalitsused, sotsiaalkindlustusasutused, riigi majandusettevõtted, avalik-õigusliku juriidilise isiku staatusega ettevõtted ja sidusettevõtted, mille kapitalist üle poole kuulub nendele asutustele, nendele asutustele, ajalehed ja Interneti-uudiste saidid. muud seadusega või presidendi dekreediga asutatud asutused või nende sidusettevõtted.ei ole õigust avaldada ametlikke teadaandeid ning ametlikke teateid ei avaldata erialaste ajakirjandusorganisatsioonide poolt spetsiaalselt ramadaani- ja ohverduspühade ning riiklike pühade jaoks välja antud perioodikaväljaannetes.

(4) Ametlike teadaannete või kuulutuste avaldamise õigust omavate isikute ja kõigi avaldamist taotlenud perioodiliste väljaannete suhtes kohaldatakse käesoleva määruse esimeses osas sätestatut.

abi

ARTIKKEL 3- (1) Käesoleva määrusega 2 / 1 / 1961 See on koostatud ajakirjandusreklaami asutuse korralduse seaduse §-de 195, 34, 35, 36/A, 45 ja ajutise 53 alusel dateeritud ja numbriga 9.

Mõisted

ARTIKKEL 4- (1) Käesolevas määruses;

a) Pressikaart: 13 / 6 / 1952 Töö tulemusena, mis on allutatud töötajate ja töötajate vaheliste suhete reguleerimise seadusele 5953 nr 9, 6 pressiseaduse nr 2004 5187. a. Nci Artikli esimese lõigu punkti n kohaselt välja antud isikutunnistus,

b) Peadiiler: loodud ajalehtede, töötajate, sõidukite ja tehniliste vahendite levitamiseks varustus Ajalehtedest lepingu alusel füüsiliste tingimustega saadud koopiate allmüüja, kui see on olemas, või asutus, mis tarnib otse lõpp-punkti edasimüüjatele, kui mitte,

c) ooteaeg: perioodid, mis on määratud vastavalt käesoleva määruse asjakohastele artiklitele, mille jooksul perioodilised väljaanded saavad õiguse avaldada ametlikke teadaandeid või reklaame;

ç) Ajakiri: Ajakirjad, mis on taotlenud avaldada ametlikke kuulutusi või omavad nende avaldamise õigust ja mille avaldamisperiood on vähemalt kord nädalas kuni maksimaalselt kolm kuud ja mis sisalduvad käesoleva määruse viiendas osas;

d) otseliiklus: liiklus, mis tekib Interneti-uudiste saidi domeeninime otse Interneti-brauserisse sisestamisel ilma ümbersuunamiseta,

e) Arve: 4 / 1 / 1961 Maksumenetluse seaduse kohaselt väljastatud arve kuupäevaga ja 213,

f) Intellektuaalne töötaja: isik, kes töötab intellektuaalselt ajakirjanduse ja ringhäälingutegevusega seotud ärivaldkondades,

g) Ajaleht: laialt levinud piirkondlikud või kohalikud ajalehed, mis on taotlenud või millel on õigus avaldada ametlikke teadaandeid ja reklaame,

ğ) Peaassamblee: pressireklaami asutuse üldkogu,

h) Indikaator: number, mis määrab ametlikke reklaame avaldavate ajalehtede ja Interneti-uudiste saitide igakuise ametliku reklaamikvoodi,

ı) Sisu: kõik perioodika visuaalsed, heli- või kirjalikud elemendid,

i) İLANBİS (reklaami infosüsteem): süsteem, milles reklaamiandjatelt ametlikud teadaanded ja kuulutused elektrooniliselt vastu võetakse, perioodikaväljaannetele levitatakse ning üldkogu poolt perioodilistele väljaannetele pandud kvalifikatsiooni ja kohustusi puudutavad protseduurid viiakse läbi. ,

j) Teadaanne portaal: veebisait, kus pakutakse reklaami ja kuulutuste avaldamise teenuseid, mis koosneb Pressireklaami Agentuurile kuuluvast domeeninimest “ilan.gov.tr” ja selle alamdomeenidest,

k) allkiri: käsitsi kirjutatud või turvaline elektrooniline allkiri,

l) Interneti-uudistesait: Türgi piirides asuvad Interneti-uudistesaidid, mis on loodud uudiste ja kommentaaride esitamiseks Internetis, nende sisu avaldamiseks mitmesuguse multimeedia abil, mille kvalifikatsiooni ja ülesanded määrab peaassamblee ning mis on seotud ametlike teadaannete ja kuulutuste avaldamiseks,

m) tööpäev: 17 / 3 / 1981 Vastavalt riigipühade ja üldpühade seaduse nr 2429 sätetele loetakse puhkepäevadeks ning muudel tööpäevadel kui laupäev ja pühapäev,

n) Kategooria: ametliku teadaande avaldamise tingimused ja selle levitamise aluseks olev salastatus,

o) juhtpaneel: juhatus, mis on moodustatud kontrollima, kas ametlike teadaannete ja kuulutuste avaldamisega seotud perioodilised väljaanded täidavad õigeaegselt ja täielikult käesolevas määruses sätestatud ülesandeid,

ö) Asutus: pressireklaami asutus,

p) Tasaarvestus: ajalehtede või Interneti-uudiste saitide ametliku teadaande kajastamine summas, mis vastab ametliku teadaande kvoodile perioodidel, mil üldkogu poolt määratud tingimusi rikutakse, teistele ajalehtedele või Interneti-uudistesaitidele, millel on avaldamisõigus. samas väljaandes või kvoodikohas proportsionaalselt nende näitajatega,

r) Ametliku teadaande avaldamise õiguse peatamine: Kui Üldkogu poolt määratud tingimusi rikutakse ja tehakse kindlaks, et selline olukord jätkub, siis ametlikku teadet ei tehta enne, kui rikkumine on kõrvaldatud,

s) Lehevaatamiste arv: arv, mis väljendab Interneti-uudistesaitide külastajate lehevaatamiste koguarvu,

ş) lõpp-müüja: müügikoht, mida trükimeediasektoris tuntakse ka müügilettidena ja mis pakub lugejale peamüüja või allmüüja poolt tarnitud ajalehtede koopiaid viisil, mida lugejad saavad hõlpsasti kätte,

t) Perioodika: ajalehed, ajakirjad ja Interneti-uudiste saidid, mis esitavad deklaratsioone vastavalt seadusele nr 5187 ja millel on käesolevas määruses sätestatud kvalifikatsioon;

u) Allmüüja: loodud ajalehtede, töötajate, sõidukite ja tehniliste vahendite levitamiseks varustus Peadiileri saadetud ajalehe eksemplaride toimetamine lõpp-punkti edasimüüjatele, kandes füüsilised tingimused ettevõttega kaasas; linn, maakond või piirkond peamüüjale sidusettevõte,

ü) Üksikkülastaja: külastaja, kes logib uudiste saidile sisse samalt IP-lt ja teda arvestatakse ainult üks kord,

v) Hüvitis: Ametliku teadaande summa, mis vastab ametlike teadaannete kvoodile perioodide kohta, mil ajalehel või Interneti-uudiste saitidel oli õigus avaldada, kuigi neil ei olnud võimalik avaldada, arvatakse maha teistelt ajalehtedelt või Interneti-uudiste saitidelt. millel on õigus avaldada samas väljaandes või kvoodikohas proportsionaalselt vastava ajalehe või interneti uudiste saidiga.

y) Juriidilisest isikust esindaja: kui väljaande omanik on juriidiline isik, siis selle juriidilise isiku volitatud juhatuse poolt vastavalt seadusele nr 5187 juhtide hulgast määratud reaalne isik,

z) Ainult kuulutuste avaldamine: perioodika, mis on taotlenud ainult ametlike kuulutuste avaldamist ja vastab viiendas osas toodud tingimustele,

aa) Laialt levinud ajaleht: päevaleht, mille annab välja üks sama nimega ringhäälinguorganisatsioon ja mida levitatakse ja müüakse vähemalt 70% riigis, iga geograafilise piirkonna vähemalt ühes provintsis,

bb) Avaldamise õigus: omada õigust avaldada ametlikke teadaandeid või reklaame,

cc) Avaldamise päev: ajalehtede lehtedele ja siltidele kirjutatud kuupäev ning iga päeva kellaaeg 00.00–23.59 Interneti-uudistesaitidel,

çç) Ringhäälingu omanik: füüsiline või juriidiline isik, kes on märgitud seaduse nr 5187 kohaselt esitatud deklaratsioonis,

dd) Väljaande liik: millised tavalised, piirkondlikud või kohalikud väljaande liigid, mis on märgitud seaduse nr 5187 kohaselt antud deklaratsioonis, kuuluvad ajalehed ja ajakirjad,

ee) Avaldamise ja kvoodi koht: vastavalt seadusele nr 5187 antud deklaratsioonile artiklis 31 toodud avaldamiskoht ajalehtede puhul; artiklis 53 määratud kvoodikohad Interneti-uudistesaitidele,

ff) Kohalik ajaleht: iga päev või vähemalt kahel päeval nädalas ilmuv ajaleht, mida levitatakse ja müüakse ühes asulas trükituna,

gg) Direktorite nõukogu: Pressireklaami agentuuri direktorite nõukogu,

väljend oleks.

TEINE OSA

Kuulutused ja kuulutused

ametlikud teadaanded

ARTIKKEL 5- (1) Käesoleva määruse raames;

a) teadaanded, mille avaldamine on kohustuslik vastavalt seadusele, presidendi dekreedile, põhikirjale või määrusele,

b) Teated, mis ei sisalda keskvalitsuse, kohalike omavalitsuste, sotsiaalkindlustusasutuste, ülikoolide, kodade ja kaubabörside, ametiühingute, advokatuuride, riigi majandusettevõtete, organisatsioonide, mille kapitalist üle poole kuulub, kuulutuste olemust. avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja nende sidusettevõtetele,

ametlik on reklaam.

(2) Ametlike teadaannetena ei loeta teateid, mis on kohustuslikud eraühingute poolt esimese lõike punkti a raames.

ametlikud reklaamid

ARTIKKEL 6- (1) Reklaamiks loetakse sisu, mis avaldatakse perioodikas visuaalsel, kuuldaval või kirjalikul kujul materiaalse või moraalse kasu saamise eesmärgil, näiteks millegi või idee jaoks populaarsuse võitmise või reklaami eesmärgil.

(2) Ametlikud kuulutused, seaduse nr 195 42 Nci Need on reklaamid, mida esitavad perioodilistele väljaannetele käesoleva määruse artikli 5 esimese lõigu punktis b loetletud osakonnad ja organisatsioonid, muud seaduse või presidendi dekreediga asutatud asutused või nende sidusettevõtted.

(3) Ametlikud kuulutused avaldatakse ameti kaudu ametliku kuulutuse avaldamise õigust omavates perioodilistes väljaannetes, kuulutuse avaldajate äranägemisel.

(4) Uudised, pildid, videod, tekstid jms, mis on reklaam või reklaam. kõhklema Märgitakse, et see on kuulutus või kuulutus ilma ruumist lahkumata.

Ametlike teadaannete ja kuulutuste vahendaja kohustus

ARTIKKEL 7- (1) Asutus tagab asutuse ametlike teadaannete ja kuulutuste, avaldamisõigust omavate perioodiliste väljaannete ja teadaannete edastamise. portaalis vahendab oma väljaannet.

(2) Asutus võtab vastu erikuulutusi ja kuulutusi. Erireklaamide ja kuulutuste avaldamine, avaldamine ja vahendamine on seaduse nr 195 ja käesolevas määruses sätestatu piires tasuta.

Perioodiliste väljaannete loend

ARTIKKEL 8- (1) Nimekirja, mis sisaldab ametlikke kuulutusi ja kuulutusi paigutatavate perioodiliste väljaannete nimetusi ja muud vajalikuks peetavat teavet, avalikustab asutus iga kuu viimasel tööpäeval oma veebilehel.

(2) Nimekirja kantakse sellised andmed nagu ametlike teadaannete avaldamise õiguse saamine või lõpetamine, selle õiguse tagasi saamine, ametlike teadaannete ja kuulutuste avaldamise õiguse lõpetamine ning nime või domeeninime muutmine.

(3) Nimekirjas näidatakse ka ajalehed ja interneti uudiste saidid, mis on ooteajal ametlike kuulutuste avaldamise õiguse saamiseks.

KOLMAS OSA

Ametlik teadaanne ja reklaami avaldamise õigus

Ametlike kuulutuste avaldamise õigus

ARTIKKEL 9- (1) Ametlikke kuulutusi on õigus avaldada ajalehed ja interneti uudiste saidid, kes täidavad oma kvalifikatsiooni ja ülesandeid täielikult ja õigeaegselt vastavalt käesolevas määruses vastavalt kategooriatele määratud korrale ja põhimõtetele.

Ametlike kuulutuste avaldamise õigus

ARTIKKEL 10- (1) Perioodika, mis taotleb ainult ametliku kuulutuse avaldamist, omandab selle õiguse, kui täidab oma kvalifikatsiooni ja kohustusi täielikult ja õigeaegselt käesolevas määruses sätestatud korras ja põhimõtetes. Perioodikale kehtivad ametliku kuulutuse avaldamise õiguse osas viiendas osas sätestatu.

(2) Ametliku kuulutuse avaldamise õigus on ka ajalehtedel ja interneti uudistesaitidel, millel on õigus avaldada ametlikku kuulutust või on selle õiguse saamise ooteaeg. Samuti aegub õigus avaldada ametlikke kuulutusi ajalehtedel ja interneti uudistesaitidel, kelle õigus avaldada ametlikku kuulutust.

(3) Ametlikke reklaame avaldavad kõige rohkem pressikaarte omavad professionaalsed ajakirjandusorganisatsioonid ja nende kõrgemad organisatsioonid provintsis, kus nad asuvad, spetsiaalselt ramadaani ja ohverduspühade jaoks välja antud väljaannetele.

Avaldamisõiguse saamise tingimused

ARTIKKEL 11- (1) Perioodika avaldamisõiguse saamiseks;

a) Allkirjastatud ametliku teadaande ja kuulutuse või ainult reklaami avaldamise taotluse esitamine, märkides selgelt avaldamiskoha või kvoodi;

b) vastavalt soovile omavad nad käesoleva määruse asjakohaseid sätteid ja muid üldkogu poolt määratud tingimusi ja kvalifikatsiooni, võtavad vastu ja täidavad õigeaegselt määratud ülesandeid,

c) nende jaoks määratud ooteaegade täitmine, täites käesolevas artiklis sätestatud tingimused,

must.

Asutusse saadetavate dokumentide määramine

ARTIKKEL 12- (1) Käesoleva määruse raames nõutavad dokumendid on volitatud kindlaks määrama peadirektoraat.

Teatised asutusele

ARTIKKEL 13- (1) Käesoleva määruse raames İLANBİSi kaudu Asutusele edastatav teave ja dokumendid; See ei saa olla vale ega eksitav, ei anna deklareeritud asjades omandatud õigusi ega kujuta endast selles sisalduva teabe täpsuse või tegelikkuse eeldust.

IV PEATÜKK

Ooteaeg Tehingud

Ooteaeg

ARTIKKEL 14- (1) Ametlike teadaannete ja/või kuulutuste avaldamise õiguse saamiseks kehtivad perioodikale käesoleva määruse vastavates osades sätestatud ooteajad.

Ooteaja alguskuupäeva määramine

ARTIKKEL 15- (1) Ajalehed või Interneti-uudiste saidid peavad auditit taotlema hiljemalt 3 kuu jooksul pärast ametliku teadaande avaldamise taotluse esitamist ameti arveldusse. Ooteaja alguskuupäevaks loetakse kuupäev, mil tehakse kindlaks, et peadirektoraadi poolt taotluse alusel läbiviidava auditi või ekspertiisi tulemusena tehakse kindlaks, et tal on nimetatud tingimused ja kvalifikatsioon. käesoleva määruse avaldamise või kvoodikoha sätetes.

Kohustused ooteajal

ARTIKKEL 16- (1) Ajaleht või Interneti-uudiste sait, millele kehtib ametliku kuulutuse avaldamise õiguse saamiseks ooteaeg, ei või avaldada ametlikku kuulutust enne selle tähtaja möödumist. Vastasel juhul rakendatakse seaduses nr 195 sätestatud sanktsioone.

(2) Vastavalt seaduse nr 5187 kohaselt antud deklaratsioonis märgitud avaldamisintervallile ajalehed ooteaja piires; Seevastu Interneti-uudiste saidid peavad olema avaldatud viisil, mis vastab käesolevas määruses sätestatud juurdepääsetavuse nõuetele ning ajalehed ja Interneti-uudiste saidid peavad omama kõiki muid nõutavaid kvalifikatsioone ja täitma neile pandud ülesandeid.

(3) Paragrahvi 113 esimese lõigu sätet ooteajal olevate ajalehtede või interneti uudistelehekülgede kohta kohaldatakse aga kalendriaasta asemel ooteaja alguskuupäeva alusel.

VI PEATÜKK

Ametlike teadaannete avaldamisega seotud ajalehtede ja Interneti-uudiste saitide üldised kvalifikatsioonid

ulatus

ARTIKKEL 17- (1) Käesolevas paragrahvis on reguleeritud üldkogu poolt määratud üldkvalifikatsioonid ajalehtede ja interneti uudistelehtede ametlike teadaannete avaldamise õiguse alustamiseks ja jätkamiseks.

Nõuded meeskonnale

ARTIKKEL 18- (1) Ajalehtede ja interneti uudiste saidid on kohustatud võtma tööle arvamustöötajaid teises ja kolmandas jaos näidatud arvul ja tööülesannetel.

2) personalis näidatakse intellektuaalseid töötajaid;

a) Töölepingute sõlmimine kirjalikus vormis ja tähtajaliste töölepingute sõlmimine vastavalt seadusele nr 5953,

b) nende töötasu maksmine täies ulatuses ja õigeaegselt vastavalt lepingutele täispäeva ja täiskuu eest;

c) nad teevad tegelikult tööd vastutasuks nende lepingutes sätestatud kohustuste eest,

ç) Sotsiaalkindlustusasutuste teatised, kindlustusmaksed ja maksude laekumised nende palkade kohta tehakse seadusliku perioodi jooksul ja täielikult,

d) mitte tegeleda äritegevusega, mis toob neile kasu, ega tegeleda ühegi muu tegevusega peale ajakirjanduse elukutse,

e) elavad ajalehe või Interneti-uudiste saidi väljaandmis- või kvoodikohas, mille heaks nad töötavad,

on vajalik.

(3) Välja arvatud vastutav juht, muud intellektuaalsed töötajad, kes viibivad sama provintsi ja naaberprovintside territoriaalsetes piirides, võttes arvesse ajalehe või Interneti-uudiste saidi ilmumiskoha või kvoodi ja koha vahelist kaugust. elukoht ja ühistransport, ringhääling või kvoot Nad võivad elada väljaspool oma elukohta. Sellistel juhtudel otsustab amet, kas ülesannet on võimalik eesmärgipäraselt ja pidevalt täita. Maksimaalselt kaks arvamustöötajat Interneti-uudistesaitide 1. ja 2. kategoorias; 3., Neile, kes on 4. ja 5. kategoorias, ei nõuta ideetöötajal kvoodikohal elamise tingimust. Elukoha määramisel võetakse aluseks esimene elukoha aadress keskse rahvastikuhaldussüsteemi (MERNIS) arvestuses.

(4) Kui personalil töötavate intellektuaaltöötajate kirjaliku töölepingu ütleb üles tööandja või intellektuaaltöötaja, on lõppemise tähtpäevaks seaduse nr 5953 5., 6. ja 7. p. Nci määratakse vastavalt artiklitele.

Nad võivad olla meeskonnas

ARTIKKEL 19- (1) Intellektuaaltöötajatel, keda võib arvata personali koosseisu, peab olema vähemalt üks järgmistest kvalifikatsioonidest ja tingimustest:

a) Lõpetada kõrgkoolide kommunikatsiooniteaduskonnad või teiste teaduskondade kommunikatsiooniosakonnad või omama samaväärset kõrgharidusnõukogu tunnustatud diplomit.

b) Omada pressikaarti intellektuaalse töötajana.

c) Töötada meedias ilma vaheajata vähemalt 6 kuud eeldusel, et ta on lõpetanud kutsekoolide kommunikatsiooniosakonnad, ning seda tööd tõendada.

ç) Töötada meedias kokku 5953 kuud, millest vähemalt 6 kuud on katkematu, lähtudes sotsiaalkindlustuse seadusandlusest seaduse nr.

d) olema töötanud sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide alusel intellektuaaltöötajate seaduse nr 6 raames kokku 15 kuud, millest vähemalt 5953 kuud on katkematu, ja seda tööd tõendada.

e) Töötada avalik-õiguslike meediaorganite uudisteteenistuses kokku 6 kuud, millest vähemalt 15 kuud on avalik-õigusliku staatuse kohaselt pidev, ja seda tööd tõendada.

(2) Piiratud kirjanike ja ideetöötajatena töötavate isikutega. 22 / 5 / 2003 Esimeses lõigus nimetatud tingimusi ei taotleta neile, kes on tunnistatud puudega tööseaduse nr.

Nad ei kuulu nimekirja.

ARTIKKEL 20- (1) Ajalehe ja Interneti-uudiste saidi privileegide omanikuga või selle olemasolul juriidilise isiku esindajaga, kes on määratud seaduse nr 5187 sätete kohaselt. kollektiivif äriühingute osanikud, tavaliste aktsiaseltside usaldusühingud, usaldusühingute usaldusosanikud, kelle kapital on jagatud aktsiateks, seadmete tütarettevõtte aktsionärid, piiratud äriühingutes äriühingut esindavad partnerid ja äriühingute juhid, aktsiaseltsides ühingut esindama volitatud partnerid ning juhatuse liikmed ja audiitorid; Nad ei saa osaleda oma või teiste väljaannete intellektuaalses personalis.

(2) Ametlike teadaannete avaldamisega seotud ajalehti ja interneti uudiseid omava reaalse isiku ema, isa, abikaasa, füüsilised ja kasulapsed ning juriidiliste isikute juhtimis- või kontrollorganite liikmed, nende lapsendatud. lapsed, abikaasa vanemad, vastava ajalehe ja Interneti-uudiste saidi töötajad. Selle lõike sätet ei kohaldata aga isikute suhtes, kes vastavad artikli 19 esimese lõigu punktis a nimetatud kooli lõpetamise nõudele, ega sugulastele, kellel on intellektuaaltöötajana pressikaart.

Rohkem kui ühe perioodika töötajad

ARTIKKEL 21- (1) Kui intellektuaaltöötaja on deklareeritud rohkem kui ühe ametlike teadaannete avaldamisega seotud ajalehe ja Interneti-uudiste saidi koosseisu, võetakse ta vastu ainult ühe neist. Nende tehingute tegemisel võetakse aluseks sotsiaalkindlustusameti dokumendid, lepingud ja muud dokumendid.

Töötajate teavitamiskohustus

ARTIKKEL 22 – (1) Ajalehed ja Interneti-uudiste saidid on kohustatud hiljemalt 3 tööpäeva jooksul edastama oma töötajate intellektuaaltöötajate töölevõtmise, ametinimetuse muutmise, vallandamise, maksude ja kindlustusmaksetega seotud teabe ja dokumendid agentuurile İLANBİSi kaudu. pärast nende tehingute sooritamist.

sisu

ARTIKKEL 23- (1) Ajalehtede ja interneti uudistesaitide sisus vastavalt kategooriate arvule ja näitajatele;

a) avaldada igasuguseid türgikeelseid tekste, välja arvatud eriteated ja reklaamid,

b) muud artiklid, nagu uudised, veerud, artiklid, kommentaarid, uuringud, intervjuud ja pildid, visuaalid, fotod, poliitika-, majandus-, kultuuri-, kunsti-, sotsiaal-, ajakirja- ja sporditeemadel, mis puudutavad väljaannet või kvoodikohta ja selle kohta ümbrus, eeldusel, et see on originaalne ja ajakohane, sisaldab graafikat, koomikseid jms,

c) ei kordu ajakohased raadio- ja telesaadete vood, valveapteegid, majanduslauad, meelelahutuskohad, ilmastikutingimused jms ning sisu, nagu mõistatused ja astroloogia,

ç) visuaalne sisu peaks olema asjakohane ja proportsionaalne uudistekstidega ning olema korraldatud vastavalt ajakirjanduses väljakujunenud tavadele,

d) Pealkirjades ei ole uudise sisu kõrvale kalduv, eksitav ega tekita vastuolusid,

e) kaks kolmandikku ajalehtede pindalast ja Interneti-uudistesaitide päevauudiste numbritest koosneb punktis b nimetatud sisust; Vähemalt kuuendikul nende sisust peaksid intellektuaaltöötajate tehtud uudised, mida näidatakse nende töötajates ja kirjanikke töötavates inimestes, sisaldama oma veerge, eeldusel, et see on vähemalt kaks korda 7 päeva jooksul,

See on kohustuslik.

(2) Ajalehed ja Interneti-uudistesaidid võivad sisaldada ka muukeelset sisu, tingimusel et need on tõlgitud türgi keelde.

(3) Ajalehtedel ja Interneti-uudistesaitidel on kohustuslik avaldada ametlikke teadaandeid ja reklaame täielikult, korrektselt ja õigeaegselt, samuti võtta tarvitusele ettevaatusabinõud, et need oleksid hõlpsasti loetavad.

Geograafiline kasutamine

ARTIKKEL 24- (1) Ajalehtede ja Interneti uudistesaitide sisus;

a) määrates kindlaks intellektuaalse töötaja, kellele kuulub töötajate hulka kuulunud isikute toodetud sisu,

b) Asjaomaste institutsioonide ja organisatsioonide päritolu kasutamine avalik-õiguslike asutuste, organisatsioonide, asutuste, omavalitsuste ja nende sidusettevõtete, muude kohalike omavalitsuste, erakondade, valitsusväliste organisatsioonide jms koostatud pressiteates, avaldustes ja bülletäänides;

c) olenevalt lepingust autoritasude või liitumistasude maksmise teel saadud uudistes asjaomase isiku või uudisteagentuuri märge;

ç) Sõna uudistekeskus kasutamine juhtudel, kui teavet koguvad, koostavad ja edastavad intellektuaaltöötajad,

on vajalik.

(2) Sisu võib edastada Interneti kaudu, perioodikast või mitteperioodilisest väljaandest tingimusel, et päritoluallikana on märgitud nimi ja muu vajalik teave, mis ei ületa 10% uudiste arvust või pinnast.

(3) Kaasata võib kuni 30% igast mis tahes meetodil või vormis otse edastatud uudisest või veerust. Sel viisil tehtud ülekandeid ei peeta originaalsisuks.

(4) Tsiteeritud sisus 5 / 12 / 1951 Vastavalt intellektuaal- ja kunstiteoste seaduse kuupäev ja 5846 vastavatele sätetele on viidatud väljaande nimi ja muu vajalik teave selgelt märgitud.

Sisu sarnasus

ARTIKKEL 25- (1) Sarnast sisu ei saa olla kahes või enamas samas või erinevas kohas asuvas perioodikas. Sarnasuse määramisel ei võeta arvesse lepingulist sisu.

(2) Kui kaks või enam perioodilist väljaannet sisaldavad pidevalt sarnast sisu, antakse ametlik teadaanne ja reklaam ainult ühele väljaandele. Sellisel juhul, kui väljaande omanik on sama isik, valib see isik väljaande, mida kuulutatakse ja reklaamitakse. Kui perioodika omanikeks on erinevad isikud, on avaldamisõigus väljaandel, mis tõendab, et talle kuulub sarnase sisu kasutamise õigus.

Ajalehtede nimede ja Interneti-uudistesaitide domeeninimede muutmine

ARTIKKEL 26- (1) Ajalehtede nimed ja interneti uudistesaitide domeeninimed ei tohi koosneda sõnadest või lühenditest, mis võivad olla vastuolus üldise moraaliarusaama ja avaliku korraga.

(2) Interneti uudistesaidid ei saa taotleda domeeninime muutmist, kui pädevad asutused on teinud otsuse juurdepääsu blokeerimiseks.

(3) Kui ajalehed soovivad muuta oma nimesid ja Interneti-uudistesaitide domeeninimesid, saadavad nad oma taotlused, sealhulgas oma uued nimed või domeeninimed, ametile allkirjastatult.

(4) Kui direktorite nõukogu leiab kontrollimise tulemusena, et nimi või domeeninimi on kooskõlas esimese lõiguga, lubab ta seda muuta.

(5) Ajalehed ja Interneti-uudiste saidid võivad kasutada oma uusi nimesid või domeeninimesid, kui nad teavitavad ametit vähemalt 3 tööpäeva jooksul alates juhatuse muudatuse kohta tehtud otsuse kättesaamise päevast. Nendest muudatustest teavitatakse avalikkust enne nende tegemist nähtaval alal.

(6) Ajalehed ja interneti uudistesaidid on kohustatud sellest muudatusest teada andma ja tegema hiljemalt ühe kuu jooksul pärast muutmise loa andmise otsuse teatavakstegemist. Vastasel juhul jätkab see avaldamist sama nime või domeeninimega.

(7) Ajalehe- ja internetiuudiste saidid ei või taotleda nime või domeeninime muutmist rohkem kui kaks korda kalendriaastas, välja arvatud väljaande omanike vahetus.

Arvete esitamine

ARTIKKEL 27- (1) Ajalehed ja Interneti-uudiste saidid on kohustatud väljastama oma avaldatavate ametlike reklaamide eest arve vastavalt Ametlike Teadaannete hinnatariifis sätestatud põhimõtetele ja meetmetele ning kõigi perioodikaväljaannete kohta vastavalt tariifide poolt määratud tariifidele arvestatud hinnale. neid erireklaamide ja reklaamide eest, pärast agentuuri vahendustasu mahaarvamist.

(2) Nimetatud tariifide või muude käesolevas määruses sätestatud põhimõtetega vastuolus oleva arve väljastamine või selle väljastamata jätmise tõttu vastavate seaduste kohaste sanktsioonide rakendamine ei välista seaduse §-s 195 sätestatud toimingut. nr 49.

raamatupidamistehingud

ARTIKKEL 28- (1) Ajalehed ja Interneti-uudiste saidid peaksid korraldama oma raamatupidamisarvestuse bilansipõhiselt.

töökoha kohustus

ARTIKKEL 29- (1) Ajalehtedel ja interneti uudistesaitidel on kohustus jätkata tegevust ajakirjanduse erialale pühendatud töökohal.

(2) sellel töökohal;

a) mille tööpind on vähemalt 5 ruutmeetrit inimese kohta proportsionaalselt personali kuulutatud intellektuaaltöötajate arvuga;

b) Vajalikud tehnilised võtted, mida intellektuaaltöötajad kasutavad oma ajakirjanduskutse täitmiseks. teie varustus leida,

c) mitte tegeleda muu kutsetegevusega või äritegevusega, mis ei sobi kokku ajakirjaniku elukutsega, ning mitte kasutada samal ajal elukohana;

ç) Ajalehe ja interneti uudiste saidi nimega sildi riputamine nähtavale kohale,

on vajalik.

TEINE OSA

Ametlike teadaannete avaldamisega seotud ajalehtede sätted

1. PEATÜKK

Ulatus ja kategooriad

ulatus

ARTIKKEL 30- (1) Ooteajal olevad või ametlike teadaannete avaldamise õigust omavad ajalehed peavad vastama käesolevas paragrahvis sätestatule koos esimeses osas sätestatuga.

Saate asukohad

ARTIKKEL 31- (1) Ajalehtede ilmumiskohad on järgmised:

a) 10 / 7 / 2004 Võttes arvesse 5216 ja numbriga 6 pealinna omavalitsuse seadust ning 3 ja mõnede seaduste muutmise seadust, 2008 ja numbriga 5747, on suurlinna omavalitsusüksus neljateistkümnes provintsis ja provintsides, mis on saanud suurlinna omavalitsuse staatuse ja/või suurlinna omavalitsuse piirid on kahekümne seitsme ringkonna asutamise ning teatud seaduste ja dekreetide muutmise seaduse alusel uuesti määratletud;

1) Adana provints Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan ja Yüreğir,

2) Ankara provints Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincani ja Yenimahalle rajoonid,

3) Antalya provints Aksu, Döşemealti, Kepez, Kepez ve Kepez maakonnad,

4) Aydıni provints, Efeleri piirkond,

5) Balikesiri provints kuus september ja Karesi maakond,

6) Bursa provints Gemlik, Gürsu, Kesteli, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ja Yıldırım,

7) Denizli provints Merkezefendi ja Pamukkale maakonnad,

8) Diyarbakiri provints Baglar, Kayapınar, Suri ja Yenişehiri rajoonid,

9) Erzurumi provintsi Aziziye, Palandökeni ja Yakutiye ringkonnad,

10) Eskisehiri provints Odunpazari ja Tepebaşı rajoonid,

11) Gaziantepi provints Oğuzeli, Şahinbey ja Şehitkamili rajoon,

12) Hatay provints Antakya ja Defne maakonnad,

13) Istanbuli provintsi saared, Arnavutkoykorter, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Başakşehir, Bayrampasa, Besiktas, Beykoz, Beylikduzu, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, korterEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdari ja Zeytinburnu maakond,

14) Izmiri provints, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konaki, Narlıdere ja Torbalı rajoonid,

15) Kahramanmaraşi provints Dulkadiroğlu ja kaksteist veebruar maakonnad,

16) Kayseri provintsi Hacılari, İncesu, Kocasinani, Melikgazi ja Talase ringkonnad,

17) Kocaeli provints Başiskele, Izmit ja Kartepe maakonnad,

18) Konya provintsi Karatay, Merami ja Selçuklu ringkonnad,

19) Malatya provintsi Battalgazi ja Yeşilyurti ringkonnad,

20) Manisa provintsi printsid ja yunusemre maakonnad,

21) Mardini provints Artuklu linn,

22) Mersini provints, Vahemeri, AkdenizSõnn ja Yenişehiri piirkonnad,

23) Muğla provintsi Menteşe piirkond,

24) Ordu provints Altınordu linn,

25) Sakarya provints Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan ja Söğütlü maakonnad,

26) Samsuni provints AtakumJanikMinu esimene samm ja Tekkeköy linnaosad,

27) Tekirdagi provints Süleymanpasa linn,

28) Trabzoni provints Ortahisar linn,

29) Sanliurfa provints EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü maakonnad,

30) Vani provints OTSIBTusba ja Edremiti linnaosad,

il keskselt ainus ringhäälingukoht,

b) 3 / 7 / 2005 Adıyaman, millel on keskvalla staatus, võttes arvesse omavalitsuse seadust nr 5393 Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Z. Yguldakgas ja Uş. oma keskne üksik saatekoht,

c) Hatay provints koos Dörtyoli, Erziniga Payas maakonnad; Hassa ja Kırıkhani maakonnad; koos Iskenderuniga Arsuz maakonnad; Kocaeli provints CAYIROVA, Darica, Dilovasi ja Gebze ringkonnad; Muğla provints Fethiyega Seydikemer maakonnad; Tekirdagi provints Çerkezköy ja Kapaklı piirkonnad; Çorlu ja Ergene linnaosad on ainsad saatekohad,

ç) igal ringkonnal, välja arvatud käesoleva lõike punktides a, b ja c nimetatud ringhäälingukohad, on eraldi saatekoht,

nagu vastuvõetav.

(2) Käesoleva määruse rakendamise korra ja põhimõtted haldusjaotuse ja/või ühinemise tulemusena moodustatavatele uutele haldusstruktuuridele määrab kindlaks juhatus.

(3) Juhul kui seaduste nr 5216, 5747 ja 6360 alusel suurvalla piires olevates linnaosades ilmumisõigust omavat ajalehte ei ole, loetakse väljaande hulka nende linnaosade ilmumiskohad. kohad, mis on nimetatud esimese lõigu punktis a provintsis, millega nad on seotud.

Kategooriad

ARTIKKEL 32- (1) Ajalehtede kategooriad ilmumiskoha järgi on järgmised:

TEINE OSA

tingimused

Ooteaeg

ARTIKKEL 33- (1) Ajalehtede ooteaeg ametlike teadaannete avaldamise õiguse saamiseks on 36 kuud.

Järjepidevus saates

ARTIKKEL 34- (1) Ajalehed on kohustatud oma ilmumisaega katkematult jätkama, välja arvatud seadusest tulenevad piirangud.

(2) 32 Nci 1 täpsustatud artikli tabelis., 2., 3., 4. ja 5. kategooriasse kuuluvad ajalehed ilmuvad iga päev. Neid ajalehti ei tohi siiski avaldada üks kord nädalas teatatud päeval, kui need on märgitud deklaratsioonis, mis esitatakse vastavalt seaduse nr.

(3) 6. kategooriasse kuuluvad ajalehed peavad ilmuma nende poolt seaduse nr 5187 alusel esitatud deklaratsioonis märgitud päevadel, vähemalt kahel päeval nädalas.

(4) Ajalehed, mis pidid streigi tõttu avaldamise peatama, 30 päeva jooksul streigi lõppemisest; Välja arvatud tegelik müügikogus, säilib nende ametlike teadaannete avaldamise õigus nende uuesti avaldamisel muude nõutavate kvalifikatsioonide ja kohustuste täitmisel.

(5) Ajalehti ei tohi avaldada tingimusel, et see teavitab ametit vähemalt 3 tööpäeva enne ramadaani ja ohverduspühi, vääramatu jõu korral 3 tööpäeva jooksul.

Tarnekohustus

ARTIKKEL 35- (1) Ajalehed, mis on aluseks eksamitele, mille eesmärk on teha kindlaks, kas käesoleva määruse eri artiklitega seotud kvalifikatsioon ja kohustused on täidetud õigeaegselt ja täielikult;

a) vähemalt 2 igast väljaandest, sealhulgas dokumentidena käsitletavatest lisadest, ametlike teadaannete ja reklaamidega või ilma,

b) Nende numbrite lehed avaldatakse asutuse määratud failivormingus İLANBIS-e kaudu hiljemalt kella 09.00:XNUMX-ni kuupäeva kandmise päeval,

See tuleb saata asutusele.

(2) Nende filiaalide provintsikeskustes ilmuvad ajalehed, mille tegevust agentuuri teenuste heaks teostab agentuuri teine ​​filiaal, ja artikli esimese lõigu punktide c ja ç kohaldamisalasse kuuluvad ajalehed. 31 saadavad oma trükitud koopiad hiljemalt avaldamispäevale järgneval teisel tööpäeval kella 16.00-ni, on kohustatud selle toimetama Asutuse filiaalidesse kuni

Impressum ja kohustuslik teave

ARTIKKEL 36- (1) Selle silt on kohustuslik lisada igasse ajalehenumbrisse. Selles trükises väljaande nimi, kuupäev, number, kui väljaande omanik on reaalne isik, kui see on juriidiline isik, siis juriidiline isik, kui see on olemas, ärinimi ja juriidilise isiku esindaja, kui on, siis väljaandja, vastutav juht (toimetaja), väljaande liik ja haldamise koht, kontakttelefon, ettevõtte e-posti aadress, riikliku elektroonilise teavitussüsteemi (UETS) aadress ja selle trükikoja andmed, kus see ilmus. korrastatud ja trükkimine on kohustuslik.

(2) ajalehed; Väljaande omaniku, juriidilisest isikust esindaja, väljaandja olemasolul vastutava juhi (toimetaja) ja juhtkonna asukoha vahetumisel on kohustatud sellest teavitama asutust allkirjaga hiljemalt esimesel tööpäeval ning teha vajalikud muudatused hiljem avaldatud esimese numbri märgendis.

(3) Jäljendiga kaetud ala ei tohi ületada 140 ruutsentimeetrit.

(4) Ajalehed, mille asjaajamise ja trükkimise koht asuvad samal aadressil, võivad neid oma siltidel näidata ühel aadressil.

valdkondlike märkmik

ARTIKKEL 37- (1) Teave ajalehe iga trükinumbri kohta, mis on ametlike teadaannete avaldamise õiguse aluseks. İLANBISis peavad olema kantud vastavatesse raamatutesse.

(2) Raamatupidamise korra ja põhimõtted reguleerib juhatus.

(3) Kogu teavet töödeldakse igapäevaselt, välja arvatud tagastamise summa, mis tuleb kajastada raamatupidamises. Tagastatud summad registreeritakse hiljemalt 10 päeva jooksul.

(4) Ajalehtedes säilitatavad raamatud ja nende sisu on järgmine:

a) Paberraamat: see on raamat, millesse kantakse kaalu alusel arve vastu tarnitud paberi sisend, mida kulutatakse ajalehe trükkimise protsessis ja iga numbri trükkimisel kasutatud paberi väljund. või leheüksus, vastavalt trükitehnikale. Seda raamatut ei tohi aga pidada, kui on dokumentaalselt tõendatud, et trükiprotsessis kasutatud paberi annab trükki teostav äriorganisatsioon vastavalt lepingule.

b) Trükiraamat: see on raamat, kuhu on salvestatud iga väljaande puhtad ja kahjustatud trükinumbrid, trükkimise koht, aeg ja tehnika koos trükkimise kviitungiga või mis tahes trükkimisel saadud dokumentidega, mis võivad olla samaväärsed. maja või trükikojad, kus ajalehte trükitakse.

c) Tellijaraamat: see on raamat, kus on kirjas füüsilistest isikutest tellijate ees- ja perekonnanimed, nende nimed, ärinimed, kui need on olemas, aadressid, tellimuse algus- ja lõppkuupäevad ning tellija arve kuupäev ja number, kas hinda kogutakse alates alguskuupäevast või mitte. Ilma tellijateta ajalehed ei pea seda raamatut alles hoidma.

ç) Müügiraamat: see on raamat, mis näitab arvetel olevat teavet selle kohta, kui palju igast ajalehenumbrist anti edasimüüjale või edasimüüjatele, kes tegelevad turustustegevusega, et need lõpp-punkti edasimüüjatele müüki panna, ja kui palju ei müüdud, vaid tagastati, ja nende tellijate arv, kelle arveid koostati, kui neid oli.

Minimaalne personal

ARTIKKEL 38- (1) Arvamustöötajate miinimumarv, jaotus ja tööülesanded, kes peavad kuuluma ajalehtede koosseisu vastavalt oma kategooriatele, on toodud allpool:

(2) Käesoleva artikli 1 kohaselt., 2., 3. ja 4. kategooria ajalehed võivad korrespondendi asemel tööle võtta minimaalse peatoimetaja.

(3) Peavooluajalehtedel on arvamustöötajate töölevõtmine 1. kategooriale määratud arvudel ja ametikohtadel kohustuslik.

Minimaalne pindala

ARTIKKEL 39- (1) Ajalehtede igale ilmuvale numbrile määratud minimaalsed päevapinnad on toodud kategooriate kaupa:

(2) Ajalehe ilmuva numbri pindala määramisel võetakse aluseks suurus ja lehekülgede arv.

(3) ajalehtede pindala arvutamisel;

a) üle 2,5 sentimeetri pikkused osad lehe veeristes,

b) igasugused perioodilised või mitteperioodilised väljaanded, lisad või sama või eraldi kontsessiooniomaniku osad, mida antakse tasuta või tasutakse koos ajalehega;

arvestama ei võeta.

(4) Peavooluajalehtedel on 1. kategooria pindalanõude täitmine kohustuslik.

Lehe kujunduse

ARTIKKEL 40- (1) Ajalehed peaksid pöörama tähelepanu tehnoloogia arengule vastavale lehekülje paigutusele; tekstide, piltide, fotode, graafika ja sarnaste tekstide jaoks, samuti vajalike ettevaatusabinõude võtmine selle sisu hõlpsaks loetavaks ja arusaadavaks muutmiseks.

(2) Ajalehe sisu uudised, veerud, artiklid, kommentaarid, intervjuud ja muud kirjalikud tekstid, välja arvatud pealkiri ja prožektor, peavad sisaldama vähemalt 12 ja maksimaalselt 14 rida teksti iga viie sentimeetri kohta ning tähed ei tohi olla väiksemad kui 8 punkti ja suuremad kui 10 punkti kasutamine on kohustuslik.

(3) Ajalehtede igale leheküljele on kohustuslik lisada kuupäev, leheküljenumber ja nimetus, arvestades ajakirjanduse väljakujunenud tavasid ja trükitehnika iseärasusi.

Printimise põhiasjad

ARTIKKEL 41- (1) Ajalehtede pressimine tööstusele ning vastavalt tehnika arengule on kohustuslik tähelepanu pöörata trükitehnikale, et kõikvõimalikud kirjutised, pildid, fotod, graafika, joonisfilmid jms oleksid kergesti loetavad ja arusaadavad.

(2) Välja arvatud kirjatarbed, kontoritrükimasinad, lauaarvutid või kaasaskantavad digitaalsed trükimasinad, arvutiprinterid, paljundusmasinad, koopiamasinad; rullofset-/rotatsioon-, tasapinnalised ofset- või tööstuslikud digitaaltrükimasinad. 31. artikli esimese lõigu esimese lõigu alapunktides 2, 13 ja 14 käsitletud kohtades ilmuvad ajalehed on aga kohustuslik trükkida veebiofsettrükimasinatel.

(3) Välja arvatud vääramatu jõu korral, ei saa ajalehtede trükkimine toimuda enne trükkimise päevale eelneva päeva kella 19.00 ning samal trükkimisel on kohustuslik täita päevane minimaalne tegelik müügimaht. maja ilma vaheajata.

(4) Ajalehed peavad teavitama ametit allkirjastatult hiljemalt esimesel trükikoha muutumisele järgneval tööpäeval.

(5) Ajalehe iga numbri leheküljed on paigutatud ilmumiskohas ja 15 / 7 / 1950 See tuleb trükkida trükikodades, mis tegutsevad selle provintsi piires, kus see avaldati, vastavalt trükikodade seadusele kuupäevaga ja 5681. Samas võivad ajalehed, mille pindala on vähemalt 2,25 ruutmeetrit, teha oma trükitoiminguid ka väljaspool selle provintsi piire asuvates trükikodades, kus nad avaldatakse, samadel põhimõtetel, tingimusel et nad teavitavad ametit allkirjastatud kirjas. vormi ette.

Jaotamise põhimõtted

ARTIKKEL 42- (1) Ajalehtede levitamine ilmumiskohas järel- ja lõpp-müüjatele peab toimuma perioodilise väljaannete levitamise eesmärgil loodud asutuste kaudu. Jaotusettevõtte töötajad, tööriistad ja tehnikad varustus Füüsiliste tingimuste poolest on kohustuslikud kõikvõimalikud võimalused, mis sarnanevad oma kolleegidega.

(2) Peavoolu ajalehtede edasimüüjate müügi levitamine esimeses lõigus nimetatud asutuste kaudu, vähemalt 70% riigist, sealhulgas juhtkonna asukoht, igas geograafilises piirkonnas, nende asutustega seotud allmüüjate kaudu. Igapäevaselt ja selle probleemi lahendamiseks lõpp-punkti edasimüüjate juures.

(3) Kui ajalehtedel ei ole ilmumiskohas lõikes XNUMX nimetatud leviasutust; Nad peavad realiseerima oma edasimüüjate müügi vähemalt kahe lõpp-punkti edasimüüja kaudu, võttes arvesse ringhäälingukoha müügipunkte, ja selle probleemi dokumenteerima.

(4) Iga ajalehenumber on kohustuslik müügile panna lõpp-punkti edasimüüjates kuni kella 09.00-ni kuupäeva kandmise päeval.

(5) Ajalehed on kohustatud rakendama vajalikke meetmeid levitegevust teostavate asutuste poolt lõpp-punktide edasimüüjate kaudu toimunud müügi andmete esitamiseks.

(6) Ajalehti levitava edasimüüja või edasimüüjate vahetumisel on kohustuslik teavitada ametit ajalehe allkirjaga hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.

Minimaalne müügihind ja vahendustasu määr

ARTIKKEL 43- (1) Müügihind, mis tuleb märkida iga ilmumispäeva numbri esimesel lehel, ei tohi olla alla 1,50 Türgi liiri kohalikes ja piirkondlikes ajalehtedes ning 2 Türgi liiri populaarsetes ajalehtedes koos käibemaksuga. .

(2) Edasimüüjatele makstav vahendustasu ja tellijatele tehtav allahindlus ei tohi olla suurem kui 40% ajalehele kirjutatud summast. Abonentteenuse pakkujatele makstav tasu sisaldub selles määras.

(3) Liitumishind ei saa olla väiksem summast, mis saadakse pärast võimaliku allahindluse mahaarvamist määratud müügihinna ja tellimisperioodi korrutamisel.

Müük edasimüüjatele ja tellijatele

ARTIKKEL 44- (1) Allpool on toodud kategooriate kaupa minimaalsed tegelikud müügi- ja tagastusnumbrid ning hinnad, mida ajalehed peavad realiseerima ilmumiskohas edasimüüjate kaudu ja tellimisel:

(2) Peavooluajalehtedel on 1. kategooria müügi- ja tagastustingimuste täitmine kohustuslik.

(3) Välja arvatud rohkem kui üks kord mõistlikel ja vastuvõetavatel põhjustel tehtud müük, toimub lõpp-punkti edasimüüjate müük tegelikult ja ükshaaval. ükshaaval tehtud on hädavajalik.

(4) Tingimused, millele tellimused peavad vastama, et need kuuluksid tegeliku müükide arvu hulka päevas, on järgmised:

a) Arvesse ei võeta tellimusi, mille kestus on alla 1 kuu.

b) iga ajalehe number, mis tuleb tellijatele kätte toimetada kuni kella 09.00-ni kuupäeva kandmise päeval, Tek või neile, kes tegelevad abonendileviteenusega saatelehti hulgi väljastades ning need tehingud tuleb dokumenteerida.

c) Ajalehtede arv, mille tellimisarve on koostatud ja tellijatele punktis b nimetatud ajal üle antud, arvestatakse tegeliku päevamüügi hulka. Ajalehed on kohustatud rakendama vajalikke meetmeid, et teha kindlaks, kas abonemendi teel tehtud müükide koopiad on tellijaomanike käes.

(5) Ajalehtede tellimismüügist;

a) ajalehtedes, mille tegelik müügimaht on kuni 1.000 iga ilmunud numbri kohta; 1 iga numbri jaoks tellitud füüsilise isiku kohta; kuni 10 avalik-õiguslikele asutustele, asutustele, asutustele ja sidusettevõtetele, valitsusvälistele organisatsioonidele, ametiühingutele ja erakondade organisatsioonidele; maksimaalselt 5 muude juriidiliste isikute puhul,

b) ajalehtedes, mille tegelik müügimaht on 1.000 või rohkem iga ilmunud numbri kohta; 1 iga numbri jaoks tellitud füüsilise isiku kohta; kuni 20 avalik-õiguslikele asutustele, organisatsioonidele, asutustele ja sidusettevõtetele, valitsusvälistele organisatsioonidele, ametiühingutele ja erakondade organisatsioonidele; teiste juriidiliste isikute puhul maksimaalselt 10,

otsitud Tegeliku müügisumma saab arvestada tellijate arvuga.

Tellijate otsimine

ARTIKKEL 45- (1) Asutus saab ex officio kontrollida, kas liitujatega seotud kohustused on täidetud.

(2) Asutuse poolt läbiviidavate uuringute tulemusena; Kui tehakse kindlaks, et tellijate arv langeb alla tegeliku müügi miinimumarvu või jääb sellest üle, kuid 15% või rohkem tellijatest tegelikult ei jätka, peatub ajalehe väljaandmise õigus.

(3) Kui avaldamisõiguse lõppemise kuupäeva ei ole võimalik kindlaks määrata vastavalt teisele lõikele, loetakse mittekehtivaks loetud tellijate hulgast vanima tellija arve väljastamise kuupäevaks. loetakse peatamise kuupäevaks.

KOLMAS OSA

Ametliku väljakuulutamise kvoodi indikaatortingimused ja numbrid

Peamised näitajad

ARTIKKEL 46- (1) Näitajate arv ajalehtede igakuise ametliku väljakuulutamise kvoodi alusel;

a) Peavooluajalehtedest ilmuvad iga päev 180, mitte kord nädalas 1,

b) Kesklinnas iga päev ilmuvaid 150, mitte kord nädalas ilmuvaid 1,

c) Ringkondades avaldati igal nädalapäeval 150, 6 päeva jooksul 130, 5 päeva jooksul 100, 4 päeva jooksul 80, 3 päeva jooksul 60, 2 päeva jooksul 40,

nagu See on tuvastatud.

Täiendavad näidustused

ARTIKKEL 47- (1) Selleks, et ajalehed saaksid kasu täiendavatest näitajatest;

a) olema avaldanud ametlikku teadaannet vähemalt 6 kuud,

b) täitma täiendava näitaja nõuet vähemalt 1 kuu tagasi,

c) esitavad ametile oma taotlused allkirjastatult, tingimusel et neis on selgelt märgitud artikkel, milles on käesolevas määruses reguleeritud säte, mille suhtes kohaldatakse täiendavat näitajat;

on vajalik.

(2) Kuupäev, mil ajalehed hakkavad lisanäitajast kasu saama, on kuupäev, mil taotlus kajastub asutuse arvestuses, juhul kui asutus leiab, et esimeses lõigus nimetatud tingimused on täidetud.

Täiendav personalipinna näitaja

ARTIKKEL 48- (1) Kaadri koosseisus proportsionaalselt 18. ja 19. artiklis nimetatud ja artiklis 38 määratud kvalifikatsiooniga intellektuaaltöötajate miinimumtööülesannete ja -arvuga;

a) 2 korda rohkem ideetöötajaid;

1) 3,00/1 laialdaselt levitatavatest ajalehtedest, mille pindala on vähemalt 3 ruutmeetrit ja mille ilmumiskoht on Istanbulis,

2) 2,25/1 muudest ajalehtedest, mille pindala on vähemalt 3 ruutmeetrit,

b) Levinud ajalehtedest, kus töötab 3 korda rohkem intellektuaalseid töötajaid, on need, mille pindala on vähemalt 3,70 ruutmeetrit, 2/3,

ek indikaatorit rakendatakse.

Manuse printimise indikaator

ARTIKKEL 49- (1) Tingimusel, et igas provintsis on vähemalt 5.000 päevalehte;

a) 2/1 kahes provintsis avaldatutest,

b) 3/1 kolmes provintsis avaldatutest,

ek indikaatorit rakendatakse.

Jaotuse lisanäidik

ARTIKKEL 50- (1) Töötajad, vahendid ja tehnikad, mis on võimelised perioodika levitamiseks varustus ja viimane punkt, mis on seotud nende asutustega, esitades iga geograafilise piirkonna vähemalt ühes provintsis iga päev vähemalt 70% tegelike müükide päevase miinimumarvu koos avaldamiskohaga. riigis, asutuste kaudu, millel on kõikvõimalikud võimalused, mis on füüsiliste tingimuste poolest sarnased oma kolleegidega.Lisaindikaatorit 1/3 rakendatakse laialt levinud ajalehtedele, mis müüvad edasimüüjate juures ja sertifitseerivad seda väljaannet soovi korral.

Müügilisa indikaator

ARTIKKEL 51- (1) Laialt levinud ajalehed pindalaga vähemalt 3,00 ruutmeetrit ning 1. ja 2. kategooria ajalehed;

a) 10.000/3.000 nendele, kelle tegelik igapäevane müük on üle 1 3 ühiku ja kes realiseerivad vähemalt XNUMX sellest müügist edasimüüjate kaudu,

b) need, kelle igapäevane tegelik müük on üle 25.000 5.000 ja kes realiseerivad vähemalt 1 sellest müügist edasimüüjate kaudu 2/XNUMX intressimääraga,

c) neile, kelle igapäevane tegelik müük on üle 50.000 10.000 ja kes realiseerivad vähemalt 1 XNUMX müüki edasimüüjate kaudu, XNUMXx

ç) Need, kelle igapäevane tegelik müük on üle 100.000 15.000 ühiku ja kes realiseerivad vähemalt 1,5 XNUMX sellest müügist edasimüüjate kaudu XNUMX-kordse kiirusega,

d) need, kelle igapäevane tegelik müük ületab 150.000 20.000 ühikut ja kes müüvad vähemalt 2 XNUMX müüki edasimüüjate kaudu kahekordse intressimääraga,

ek indikaatorit rakendatakse.

(2) 2,25 pindalaga vähemalt 3 ruutmeetrit., Kohalikest ja piirkondlikest ajalehtedest 4. ja 5. kategoorias;

a) 1.000/500 nendele, kelle tegelik igapäevane müük on üle 1 6 ühiku ja kes realiseerivad vähemalt XNUMX sellest müügist edasimüüjate kaudu,

b) need, kelle igapäevane tegelik müük on üle 2.500 1.000 ja kes realiseerivad vähemalt 1 sellest müügist edasimüüjate kaudu 4/XNUMX intressimääraga,

c) 5.000/2.000 nendele, kelle tegelik igapäevane müük on üle 1 ja kes realiseerivad vähemalt 3 sellest müügist edasimüüjate kaudu,

ç) Need, kelle igapäevane tegelik müük on üle 10.000 3.000 ja kes realiseerivad vähemalt 1 sellest müügist edasimüüjate kaudu, 2/XNUMX,

ek indikaatorit rakendatakse.

KOLMAS OSA

Sätted ametlike kuulutuste avaldamisega seotud Interneti-uudiste saitide kohta

1. PEATÜKK

Ulatus ja kategooriad

ulatus

ARTIKKEL 52- (1) Ooteajal olevad või ametlike teadaannete avaldamise õigust omavad Interneti uudistesaidid peavad järgima käesolevas paragrahvis sätestatut koos esimeses osas sätestatuga.

Kategooriad

ARTIKKEL 53- (1) Interneti-uudistesaitide kategooriad vastavalt nende kvoodile on järgmised:

(2) Käesoleva artikli reguleerimisalasse kuuluvate Interneti-uudistesaitide kategooriad määratakse kindlaks provintsi piiride alusel ning sellesse kvooti kuuluvad ka ringkonnad.

(3) üldkategooria; üks., Olenemata sellest, milline 2., 3., 4. ja 5. kategooria 77 Nci See on kvoodikoht, kus hakkavad toimuma ka teatud kvalifikatsiooniga Interneti-uudiste saidid, et avaldada artikli esimeses lõigus loetletud ametlikke teadaandeid. Üldkategooria Interneti-uudistesaidid saavad kasu ka ametlikest teadaannetest provintsipiiride alusel loodud kvoodikohtades.

TEINE OSA

tingimused

Ooteaeg

ARTIKKEL 54- (1) Interneti uudistesaitide ooteaeg ametliku kuulutuse avaldamiseks on 24 kuud.

(2) Ametliku teadaande avaldamise erandõiguse saamiseks allkirjastatakse 1., Interneti-uudistesaitidele, mis täidavad 2., 3., 4. või 5. kategooria jaoks määratud 2-kordse minimaalse personali ja päevase minimaalse sisu ning 4-kordse minimaalse unikaalsete külastajate arvu päevas, rakendatakse 6-kuulist ooteaega. Interneti-uudistesaidid, mis on saanud õiguse avaldada käesoleva lõike raames ametlikke reklaame, peavad jätkama käesolevas lõikes sätestatud tingimuste täitmist vähemalt 18 kuud pärast avaldamisõiguse saamist. Vastasel juhul avaldamisõigused peatatakse.

(3) Interneti-uudistesaitidel, mis on saanud avaldamisõiguse teise lõike kohase ooteaja täitumisega, kehtivad ka täiendavad näitajad, mille tingimustele nad vastavad.

Kontsessiooniomand

ARTIKKEL 55- (1) Interneti-uudistesaitide kontsessionäär;

a) kui ta on füüsiline isik, on see isik Türgi kodanik,

b) kui tegemist on juriidilise isikuga, kuulub 51% selle kapitalist Türgi kodanikele ning juriidilise isiku esindajatele, juhatuse esimehele, aseesimehele, enamusele juhatuse koosseisust ja peadirektorile. ja enamus häältest otsustusorganites on tegelikud või juriidilised isikud, kes on Türgi Vabariigi kodanikud,

on vajalik.

(2) Esimeses lõigus nimetatud reaalsete isikute elukoht peab asuma Türgis ja juriidilised isikud peavad tegutsema Türgis.

Järjepidevus saates

ARTIKKEL 56- (1) Interneti uudistesaidid on kohustatud oma saateid katkematult jätkama, välja arvatud vääramatu jõu ja seadusest tulenevate piirangute korral.

(2) Interneti uudistesaidid, mis pidid oma avaldamise peatama streigi tõttu, jätkavad ametlike kuulutuste avaldamist 30 päeva jooksul pärast streigi lõppu, tingimusel et nad jätkavad avaldamist, täites muid nõutavaid kvalifikatsioone ja kohustusi, välja arvatud külastajate liiklusinfo. tingimused.

(3) Ramadaani ja ohverduspühadele langevatel päevadel interneti uudiste saitidelt külastajaliiklust ja sisutingimusi ei küsita, kui need teatatakse sellest ametile vähemalt 3 tööpäeva ette.

Sisu säilitamise kohustus

ARTIKKEL 57- (1) Interneti uudistesaidid on kohustatud esitama nende säilitatava sisu vastavalt seaduse nr 5187 artiklile 10 ameti nõudmisel läbivaatamist võimaldaval viisil.

(2) Interneti uudistesaidid on asutuse nõudmisel kohustatud rakendama vajalikke meetmeid, et teavitada nende avaldatavast sisust ja teabe kasutajate külastuste kohta nende saitidel.

Impressum ja kontaktandmed

ARTIKKEL 58- (1) Interneti uudistesaitidel on suhtluse rubriigis kohustuslik jäljend, millele kasutajad pääsevad ligi otse avalehelt. Selle pealkirja all; Kui väljaande omanik on reaalne isik, kui see on juriidiline isik, siis juriidilise isiku ärinimi ja juriidilise isiku esindaja, kui see on olemas, väljaandja, vastutav juht (toimetaja), Juhtimiskoht, kontakttelefon, ettevõtte e-posti aadress, UETS-i aadress ja koht Pakkuja teave on nõutav.

(2) Interneti-uudistesaidid; Juhul, kui vahetub väljaande omanik, juriidilisest isikust esindaja, väljaandja selle olemasolul vastutav juht (toimetaja) ja juhtkonna koht, on kohustuslik teavitada ametit allkirjastatud koopiaga muudatustest esimesel tööpäeval kl. hiljemalt ja teha vajalikud muudatused teatise rubriigis samal päeval.

(3) Interneti-uudistesaidid peavad teavitama agentuuri veebimajutusteenuse pakkuja muudatustest allkirjaga hiljemalt üks tööpäev ette.

Minimaalne personal

ARTIKKEL 59- (1) Interneti-uudistesaitide töötajate miinimumarv, jaotus ja ülesanded vastavalt oma kategooriatele on toodud allpool:

Minimaalne uudiste ja sisu arv

ARTIKKEL 60- (1) Interneti-uudistesaitidel avaldatavate uudiste minimaalne arv on toodud allpool vastavalt nende kategooriatele:

(2) Kuupäeva ja kellaaja info lisamine uudistesse ja veergudesse interneti uudistesaitide sisus on kohustuslik. Sisu esmakordse pakkumise kuupäev ja kellaaeg ning hilisem värskendusteave on märgitud sisule, mis ei muutu iga kord, kui sellele juurde pääsete.

Minimaalne külastajate liiklusteave

ARTIKKEL 61- (1) Interneti-uudistesaitide igapäevane minimaalne külastajate liiklusteave on toodud allpool nende kategooriate kaupa:

(2) Kohustuslik on, et vähemalt 15% unikaalsete külastajate arvust moodustaks kategooriate ja näitajate järgi otsekülastajad.

(3) 1., Interneti uudistesaitide 2., 3., 4. ja 5. kategooria külastajate keskmine ööpäevane viibimisaeg on vähemalt 1 minut; Üldkategoorias on kohustuslik varuda vähemalt 2 minutit.

(4) Külastajate liiklusinfos arvestatakse riigisiseseid allikaid. Välismaalt saabujatest on aga üldkategoorias interneti uudistesaitide külastatavusandmete arvestusse kaasatud 5%.

(5) Interneti uudistesaidid on kohustatud ameti nõudmisel edastama iga saatepäeva külastajate liiklusinfot İLANBIS-e kaudu kuni järgmise päeva kella 17.00-ni.

(6) Interneti uudistesaidid peavad kasutama Ameti määratud mõõtmisvahendit, mis kogub külastajate liiklusteavet.

Disaini ja kodeerimise põhimõtted

ARTIKKEL 62- (1) Interneti uudistesaidid peavad pöörama tähelepanu tehnoloogia arengule vastavale kujundusele ja kodeerimistehnikale, muutma kõikvõimalikud tekstid, pildid, fotod, graafika, koomiksite jms sisult arusaadavaks, samuti olla seotud sellise sisuga tekstidega ja kergesti loetav.vajalikud ettevaatusabinõud.

Tõsine rikkumine külastajate liikluses

ARTIKKEL 63- (1) Mis tahes teadaoleva või tulevikus arendatava meetodiga tahtlik ja petturlik käitumine, mille eesmärk on osaliselt või täielikult takistada, häirida või mittetoimivaks muuta asutuse kohustus levitada ametlikke reklaame võrdselt teatud kvalifikatsiooniga ajakirjadele. ja tingimusi või tehingute tegemisega ebaseaduslikult mõjutada reklaami levitamise kvoote ja külastajate liiklusteavet manipuleerimine ei saa teha.

(2) Interneti-uudistesaidid; teiste küberrünnakutega manipuleerimine Ta on kohustatud viivitamatult teavitama Infotehnoloogia- ja Sideametit kirjalikult igast olukorrast, mis jätab toimumise mulje ning rakendama vajalikke tehnilisi meetmeid alates selle olukorra tekkimisest. Pärast avalduse esitamist on sellest olukorrast ja selle vastu võetud meetmetest kohustatud viivitamata teavitama Ameti filiaale viisil, mis võimaldab võtta meetmeid ametliku kuulutuse ja kuulutuse levitamise kohustuse osas.

KOLMAS OSA

Ametliku väljakuulutamise kvoodi indikaatortingimused ja numbrid

Peamised näitajad

ARTIKKEL 64- (1) Interneti uudistesaitide igakuise ametliku reklaamikvoodi alusel on näitajate arv 150.

Täiendavad näidustused

ARTIKKEL 65- (1) Selleks, et Interneti-uudistesaidid saaksid kasu täiendavatest näitajatest;

a) olema avaldanud ametlikku teadaannet vähemalt 6 kuud,

b) täitma täiendava näitaja nõuet vähemalt 1 kuu tagasi,

c) esitavad ametile oma taotlused allkirjastatult, tingimusel et neis on selgelt märgitud artikkel, milles on käesolevas määruses reguleeritud säte, mille suhtes kohaldatakse täiendavat näitajat;

on vajalik.

(2) Kuupäev, mil interneti uudistesaidid hakkavad lisanäitajat kasutama, on kuupäev, mil taotlus esitatakse asutuse registrisse, juhul kui asutus leiab, et esimeses lõigus nimetatud tingimused on täidetud.

Rühma täienduse indikaator

ARTIKKEL 66- (1) Interneti uudistesaitidelt proportsionaalselt artiklites 18 ja 19 nimetatud ja artiklis 59 sätestatud kvalifikatsiooniga intellektuaaltöötajate miinimumpersonali tööülesannete ja arvuga;

a) 2/1 neile, kelle töötajates on 6 korda rohkem ideetöötajaid,

b) 3/1-kordne määr neile, kelle töötajates on 4 korda rohkem ideetöötajaid,

ek indikaatorit rakendatakse.

Külastaja liikluse lisanäidik

ARTIKKEL 67- (1) Interneti uudistesaitidelt oma kategooriatesse kuuluvate arvamustöötajate minimaalne arv;

a) Minimaalne kordumatute külastajate arv, kes annavad tööd vähemalt kaks korda rohkem;

1) 1,5/1 neile, kellel on rohkem kui 3 korda,

2) 2/1 neile, kellel on rohkem kui 2 korda,

b) 3-kordne määr neile, kes annavad tööd vähemalt 3-kordsele külastajate arvule ja kelle minimaalne unikaalsete külastajate arv on üle 1-kordse,

ek indikaatorit rakendatakse.

Reklaamikommunikatsiooni lisanäidik

ARTIKKEL 68- (1) Asutuse teadaanne portaalis Avaldatud kuulutustest iga päev vähemalt 3 erinevat kuulutust; Asutuse poolt määratavatest suhtlusvõrgustikest rakendatakse asutuse poolt määratud oma kontodel jagajatele lisanäitajat 1/6.

(2) Need, kes soovivad saada kasu esimeses lõigus nimetatud täiendavast indikaatorirakendusest, peavad täpsustama oma sotsiaalvõrgustiku kontod veebilehel viisil, mis on külastajatele hõlpsasti avalehel nähtav.

(3) Kui ex officio või kaebuse alusel tehakse kindlaks, et Interneti-uudistesaidid, mis saavad kasu täiendava indikaatori rakendusest vastavalt esimesele lõikele, rikuvad üldkogu ajakirjanduseetika põhimõtete otsust seaduse artiklis 195. nr 49 Pressireklaami Asutuse korralduse kohta oma suhtlusvõrgustike kontode sisus. Direktorid.

NELJAS OSA

Ametlike kuulutuste levitamine ja avaldamine

1. PEATÜKK

Üldpõhimõtted

Ametlike teadaannete levitamise ja avaldamise põhimõte

ARTIKKEL 69- (1) Ametlikke teadaandeid levitatakse ajalehtedele ja interneti uudistesaitidele, millel on ameti poolt määratud ametlike teadaannete avaldamise õigus, käesolevas määruses sätestatud korras ja põhimõtetel, kooskõlas avaldamist kohutavate õigusaktidega. ametlikest teadaannetest.

(2) Ametlike teadaannete levitamisel täidetakse teadaannete õiguslikule alusele vastavad taotlused.

(3) ametlikud teadaanded; Kui pole märgitud teisiti, avaldatakse see ajalehtede üldväljaannetes ja seda näidatakse kogu Türgi Interneti-uudiste saitidel.

(4) Ametlikud teadaanded avaldatakse ka interneti uudistesaitide avalehel ja nähtavale alale paigutatud Ameti digipaneeli kaudu.

Ametlike teadaannete kuvamine, paigutus ja mõõtmine

ARTIKKEL 70- (1) Ajalehtede või Interneti-uudiste saidid või reklaamid portaalis Avaldatavate ametlike teadaannete korraldamise ja mõõtmise toimingud tuleb läbi viia vastavalt Ametlike Teadaannete hinnagraafikus sätestatud korrale ja põhimõtetele.

(2) Ametliku teadaande hinnagraafikuga vastuolus olevaid taotlusi arvete väljastamisel arvesse ei võeta.

(3) Ametlike teadaannete kuvamise viisi Interneti-uudistesaitidel, millistes valdkondades ja kuidas neid avaldatakse, määrab kindlaks direktorite nõukogu. Nende kuulutuste hind, kirjatüüp, suurus, mõõtmisviis ja muud tehnilised tingimused määratakse Ametliku Teadaannete hinnagraafikuga.

Igakuine ametlik väljakuulutamise kvoot

ARTIKKEL 71- (1) Igakuine ametliku väljakuulutamise kvoot on meede, mille alusel jagatakse igas ajalehes või Interneti-uudistesaidis väljaandes või kvoodikohas tõenäoliselt kuu jooksul ilmuvad ametlikud kuulutused. selles kohas.

(2) Ajalehtede igakuise ametliku väljakuulutamise kvoodi määramisel; Arvesse lähevad sellised tegurid nagu pindala, intellektuaaltöötajate arv, tegelik müükide arv päevas, levi-müügimeetod, trükitehnika ja -kohad ning trükiste arv kuus.

(3) Interneti uudistesaitide igakuise ametliku reklaamikvoodi määramisel; Arvesse võetakse selliseid tegureid nagu arvamustöötajate arv, sisu hulk, unikaalsete külastajate arv, lehe vaatamiste arv, lehel viibimise kestus ja ametlike kuulutuste jagamine sotsiaalmeedia kontodel.

(4) Iga kuu esimese ja viimase päeva vahel avaldatud ametlike kuulutuste ametlikud väljakuulutamise kvoodid ja levitabelid tehakse İLANBISes kättesaadavaks asjakohastele ajalehtedele või Interneti-uudiste saitidele, olenevalt avaldamiskohast või kvoodist. pärast kuulõpu tehingute lõpuleviimist.

Rakendatavate näitajate arvu kindlaksmääramine

ARTIKKEL 72- (1) Ajalehtede või interneti uudiste saitide igakuise ametliku väljakuulutamise kvoodi määravad põhinäitajate numbrid, lisanäitajate tingimused ja määrad on järjestatud avaldamiskoha või -kvoodi järgi teises ja kolmandas osas.

(2) Rakendatavate näitajate koguarv; See määratakse põhinäitajate arvu korrutamisel lisanäitajate suhtarvudega ja leitud arvu liitmisel põhinäitajate arvuga.

Ametliku väljakuulutamise koefitsient

ARTIKKEL 73- (1) Ametliku kuulutuse koefitsient saadakse, jagades ühes eetri- või kvoodikohas kuu aja jooksul avaldatud ametlike kuulutuste summa selles kohas ilmunud ajalehtedele või interneti uudistesaitidele rakendatud ja selleks õigust omavate näitajate koguarvuga. avaldama.

Kuu ametliku kvoodi määramise kord

ARTIKKEL 74- (1) Ajalehtede või interneti uudistesaitide igakuine ametliku kuulutuse kvoot arvutatakse neile rakendatavate näitajate koguarvu korrutamisel iga kuu lõpus arvutatava ametliku kuulutuse koefitsiendiga.

kvoodikonto

ARTIKKEL 75- (1) Ajalehtede või interneti uudistesaitide ühe kuu ametlikku reklaamikvooti arvestatakse 30 päeva peale. Ajalehtede või interneti uudistesaitide ühepäevakvoodi arvutamisel võetakse aluseks üks kolmekümnendik rakendatud näitajate koguarvust. Kui aga deklaratsioonis, mille nad on esitanud vastavalt seaduse nr 5187 sätetele, on see märgitud, võetakse selle arvuna 26 ajalehtede puhul, mis ei ilmu kord nädalas ja mis on konkreetsed nendel päevadel.

(2) Juhtudel, kui ametlikku teadaannet on mingil põhjusel vaja vähem kui kuu aega, määratakse avaldatavate ametlike teadaannete hulk ajalehtede või interneti uudistesaitide päevakvoodi alusel.

(3) Ajalehtedes või interneti uudistesaitide poolt rohkem või vähem kui ühe kuu jooksul avaldatud ametlik kuulutus arvatakse nende kvoodist maha järgmisel kuul või lisatakse kvoodile.

(4) Ajalehed ja Interneti-uudiste saidid, mis ei avalda ametlikke reklaame õigel ajal või hoiduvad nende avaldamisest, välja arvatud juhul, kui sellel on mõjuv põhjus, ei saa järgmistel kuudel nõuda neid saldosid, kui nad ei avalda ametlikke reklaame igakuise ametliku reklaamikvoodi ulatuses. .

Ajalehtede kvooditaotluse erand

ARTIKKEL 76- (1) Ametlike kuulutuste avaldamise õigust omavatest ühislehtedest 12 kuu jooksul tagurpidi;

a) Iga emissiooni igapäevane tegelik müük edasimüüja kaudu ei ole väiksem kui 25.000 3,00 ja pindala on vähemalt XNUMX XNUMX ruutmeetrit,

b) võttes oma kaadris tööle vähemalt 18 korda rohkem intellektuaalseid töötajaid proportsionaalselt 19. kategooria jaoks määratud miinimumarvu ja tööülesannetega, kelle kvalifikatsioon on sätestatud artiklites 38 ja 1 ning mis sisaldub artiklis 2,

c) Ilma et see piiraks artikli 51 esimese lõigu kohaldamist, on direktorite nõukogul õigus väljastada ajalehtedele eraldi ametliku väljakuulutamiskvoodi ja jaotustabeli, olenemata ilmumiskohast, või lõpetada see ajalehtede jaoks. rohkem kui 50.000 XNUMX igapäevase müügiga.

(2) Kui esimese lõike kohaselt koostatavas tabelis sisalduva ajalehe tegelik päevamüük on alla 50.000 XNUMX, arvatakse vastav ajaleht oma ilmumiskoha ametliku teadaande kvoodi- ja levitabelitesse.

(3) Esimese lõike kohaselt koostatavasse tabelisse lisamiseks peavad ajalehed esitama ametile oma allkirjastatud taotlused. Kui tehtava revisjoni või ekspertiisi tulemusel tehakse kindlaks, et tingimused on täidetud, lisatakse need ajalehed kõnealusesse tabelisse järgmise kuu seisuga.

Teated, mis avaldatakse Interneti-uudistesaitidel üldkategoorias

ARTIKKEL 77- (1) Üldkategooria Interneti-uudistesaitidel avaldatavad ametlikud teadaanded on järgmised:

a) 9 / 6 / 1932 Täitmis- ja pankrotiseaduse artikli 2004 neljanda lõigu lõikega 114 dateeritud ja nummerdatud 2 ja 166 th Teated avaldatakse artikli teise lõigu ulatuses.

b) 4 / 1 / 1961 Teated maksumenetluse seaduse nr 213 artikli 104 esimese lõigu lõike 3 viimase lause kohaldamisalas.

c) 8 / 9 / 1983 2886. Riigihankeseaduse nr 17 kuupäev Nci Teated avaldatakse vastavalt artikli esimese lõigu punktile 2.

C) 4 / 11 / 1983 2942. aasta sundvõõrandamise seaduse artikli 10 neljanda lõigu raames avaldatavad teadaanded.

d) 22 / 11 / 2001 Teated puudumise, omandiõiguse tühistamise ja registreerimise hagide, pärimis- ja pärimishagide ning artiklis 4721 sätestatud erakorralise aegumise kohta, mis on tehtud Türgi tsiviilseadustiku kuupäev ja 713 raames.

e) 9 / 6 / 2004 Pressiseaduse artikli 5187 kolmanda lõigu kohaldamisalasse kuuluvad teadaanded kuupäevaga ja 18.

f) 5 / 3 / 2020 7223 tooteohutuse ja tehniliste eeskirjade seaduse nr 16 kuupäev th Teated artikli kaheksanda lõigu ulatuses.

(2) Juhatusel on õigus korraldada eraldi ametlike teadaannete kvoodi ja levitabeli ametlike teadaannete jaoks, mis avaldatakse ainult üldkategooria Interneti uudistesaitidel, olenemata koha provintsipiiride järgi tehtud kvoodist. või lõpetada see taotlus, olenemata kvoodi kohast.

VIIES OSA

Perioodika ametlike kuulutuste avaldamiseks

1. PEATÜKK

Üldsätted

ulatus

ARTIKKEL 78- (1) Perioodika, millel on ainult reklaami avaldamise õigus või selle õiguse saamiseks ooteaeg, peab vastama käesolevas paragrahvis sätestatule. Lisaks kohaldatakse esimese osa sätteid nende asjakohasuse ulatuses.

sisu

ARTIKKEL 79- (1) Käesoleva paragrahvi reguleerimisalasse kuuluvate perioodiliste väljaannete sisus; Muud artiklid, nagu uudised, veerud, artiklid, kommentaarid, uuringud, intervjuud, pildid, fotod, graafika, karikatuurid jne, tuleb need paigutada.

TEINE OSA

Ajalehtede ja ajakirjade tingimused

Ooteaeg

ARTIKKEL 80- (1) Ajalehtedel ja ajakirjadel tekiks õigus avaldada ametlikke kuulutusi vähemalt vastavalt ilmumisaegadele, alates avaldamissoovist;

a) 1 neist avaldatakse kord nädalas või sagedamini,

b) 15 neist avaldatakse iga 9 päeva järel,

c) 6 neist avaldatakse kord kuus,

ç) 2 neist, mis avaldatakse iga 3 kuu tagant,

d) 3 neist avaldatakse kord kvartalis,

number on kohustatud avaldama.

(2) Väljaanne vahemik Ametlikke kuulutusi ei avaldata ajalehtedes ja ajakirjades kauem kui 3 kuud.

Eriväljaanne

ARTIKKEL 81- (1) Erinumbreid avaldavatele ajalehtedele ja ajakirjadele võib ooteajal anda ametlikku kuulutust maksimaalselt 2 erinumbri kohta.

Minimaalne personal

ARTIKKEL 82- (1) Ajalehtede ja ajakirjade ideetöötaja miinimumkohtadel on kohustuslik tööle võtta vähemalt 1 vastutav juht (toimetajajuht) ja 1 reporter.

Minimaalne pindala

ARTIKKEL 83- (1) Ajalehtede ja ajakirjade pindala peab olema vähemalt 1,40 ruutmeetrit.

Järjepidevus saates

ARTIKKEL 84- (1) Ajalehtede ja ajakirjade poolt seaduse nr 5187 alusel antud deklaratsioonis perioodidel need tuleb avaldada.

(2) Ametliku kuulutuse avaldamise õigusega ajalehed ja ajakirjad, mis ilmuvad vähemalt kord kuus või sagedamini, võivad sama aasta jooksul kokku panna 1 numbrit, mitte rohkem kui 2 kord.

Tarnekohustus

ARTIKKEL 85- (1) Ajalehed ja ajakirjad, olenemata sellest, kas need sisaldavad reklaame või mitte, peavad toimetama ameti filiaalidesse vähemalt 2 iga numbrit koos lisadega ning nende numbrite lehed ameti määratud failivormingus. , İLANBISe kaudu. Vastasel juhul eemaldatakse see perioodika nimekirjast.

KOLMAS OSA

Interneti-uudiste saitide tingimused

Ooteaeg

ARTIKKEL 86- (1) Ametlike kuulutuste avaldamise õiguse saamiseks interneti uudistesaidid peavad nende avaldamissoovist kehtima 30 päeva.

Järjepidevus saates

ARTIKKEL 87- (1) Interneti uudistesaidid on kohustatud oma saateid katkematult jätkama, välja arvatud vääramatu jõu ja seadusest tulenevate piirangute korral.

Minimaalne personal

ARTIKKEL 88- (1) Interneti uudistesaitide arvamustöötaja miinimumpositsioonidel on kohustuslik tööle võtta vähemalt 1 vastutav juht (toimetaja) ja 1 reporter.

Minimaalne sisu

ARTIKKEL 89- (1) Interneti-uudistesaidid on kohustatud iga kuu avaldama vähemalt 30 sisu.

(2) Kuupäeva ja kellaaja info lisamine uudistesse ja veergudesse interneti uudistesaitide sisus on kohustuslik. Interneti-uudistesaitidel näidatakse sisu esmakordse esitamise kuupäev ja kellaaeg ning teave järgmise värskenduse kohta viisil, mis ei muutu iga kord, kui sellele juurde pääseb.

Impressum ja kontaktandmed

ARTIKKEL 90- (1) Interneti uudistesaitidel on suhtluse rubriigis kohustuslik jäljend, millele kasutajad pääsevad ligi otse avalehelt. Selle pealkirja all; Kui väljaande omanik on reaalne isik, kui see on juriidiline isik, siis juriidilise isiku ärinimi ja juriidilise isiku esindaja, kui see on olemas, väljaandja, vastutav juht (toimetaja), Juhtimiskoht, kontakttelefon, ettevõtte e-posti aadress, UETS-i aadress ja koht Pakkuja teave on nõutav.

(2) Interneti-uudistesaidid; Väljaande omaniku, juriidilisest isikust esindaja, väljaandja olemasolul, vastutava juhi (toimetaja) ja juhtkonna asukoha vahetumisel on kohustuslik teavitada asutust hiljemalt esimesel tööpäeval allkirjaga ja teha vajalikud muudatused samal päeval kommunikatsiooni rubriigi all.

Sisu säilitamise kohustus

ARTIKKEL 91- (1) Interneti-uudistesaidid on kohustatud ülevaatamise võimaldamiseks esitama ameti nõudmisel nende säilitatava sisu vastavalt seaduse nr 5187 artiklile 10.

KUUES OSA

Auditid ja kontrollnõukogu aruanded

1. PEATÜKK

Üldpõhimõtted

Üldsätted

ARTIKKEL 92- (1) Ametlikku kuulutuse avaldamise õigust omavat või selle õiguse saamiseks ooteaega omavat ajalehte või interneti uudistelehekülge kontrollitakse vähemalt kord 2 aasta jooksul.

(2) Esimeses lõigus nimetatud 2-aastase perioodi määramisel ajalehtedele või interneti uudistesaitidele, millele on kehtinud ooteaeg, võetakse arvesse vastava ajalehe või internetiuudiste saidi viimati määratud ooteaja alguskuupäeva.

(3) Ooteajal olevate ajalehtede ja interneti uudiste saitide vahekontroll allkirjastatud nõudmisel või vahetult vastavalt vajadusele; Ooteaja lõpus toimuvad kontrollid ka ajalehtede ja interneti uudistesaitide allkirjastatud taotluste alusel.

(4) Teabe ja dokumentide kogumiseks, mille alusel tehakse kindlaks, kas ajalehtedel ja interneti uudistesaitidel on õigus avaldada ametlikke teadaandeid, kas seda õigust on rikutud või kas avaldamisõigus on lõppenud, moodustatakse kontrollnõukogud. asutatud, mille ülesandeks on vaid vajaduse korral olukord kindlaks teha. Kui seda peetakse vajalikuks nende poolt koostatavate aruannete vastu esitatud vastuväidete tõttu, võib moodustada kontrollnõukogud, kuhu määratakse liikmed, kes ei osalenud eelmises komisjonis.

(5) Vajadusel võib auditeerida ka ajalehti, ajakirju või interneti uudiste saite, millel on ametliku kuulutuse avaldamise õigus või mille suhtes on selle õiguse saamiseks kehtestatud ooteaeg.

Ajakirjaniku liikmekandidaatide tuvastamine

ARTIKKEL 93- (1) Ajakirjaniku kandidaadid kontrollkomisjoni liikmeks määrab juhatus detsembris 2 aastaks arvamustöötaja pressikaarti omavate ja peadirektori poolt soovitatud isikute hulgast.

(2) Töövõimetuks tunnistatud kandidaadid asendatakse uutega, kes määratakse ametisse samas korras.

(3) Taas võivad liikmekandidaadid olla varasematel aastatel kontrollnõukogudes ametisse asunud. Intellektuaalse töötaja pensionile jäämine ei takista tal kandideerimast kontrollnõukogu liikmeks.

Juhtpaneelide asutamine ja volitamine

ARTIKKEL 94- (1) Peadirektoraat on volitatud moodustama vajaduse rahuldamiseks piisava arvu kontrollnõukogusid ning laskma need tööle ilma ajast ja kohast sõltumata.

(2) Ajalehtede või interneti uudiste saitide üle järelevalvet teostavad kontrollnõukogud ja vajaduse korral moodustatavad uued kontrollnõukogud koosnevad 1 asutuse ametnikust, 1 esimehest ja 2 peadirektori määratud liikmest. Vajadusel võib sellesse komisjoni intellektuaalseks töötajaks arvata 1 pressikaardiga ajakirjanik.

Juhtpaneelide ülesanded ja volitused

ARTIKKEL 95- (1) Juhtpaneelide ülesanded; Selle eesmärk on kontrollida ja teha kindlaks, kas ametlike teadaannete ja kuulutustega seotud perioodika täidab õigeaegselt ja täielikult käesoleva määrusega pandud kohustusi ja kvalifikatsiooni.

(2) Tööd, mida juhtimispuldid on volitatud tegema esimeses lõigus nimetatud eesmärgil peamised See on järgmine:

a) Koguda auditite käigus teavet ajalehtede personali, trükiste arvu, edasimüüjatele jaotusnimekirjade, müükide ja tagastuste arvu ning võimaluse korral tellitud müügi kohta; tutvuda trükikoja, jaotusasutuste ning nendega seotud tütarettevõtete ja lõpp-punktide edasimüüjate ning paberi müügikohtade tööde ja dokumentidega; Arhiivi sisu kontrollimiseks.

b) Interneti uudiste saidid; Uurida igasugust teavet ja dokumente töötajate, hostiteenuse pakkuja, nende avaldatava sisu ja külastajate liiklusteabe kohta.

c) hankida ametiasutustelt ja organisatsioonidelt ning reaalsetelt ja juriidilistelt isikutelt järelevalveobjekti kohta vajalikku teavet ja dokumente.

ç) Teha kõikvõimalikke uuringuid ja ekspertiise neile käesoleva määruse kohaselt pandud ülesannete täitmiseks, hankida vajadusel kõikvõimalikku teavet ja dokumente auditi kohta.

auditi kulud

ARTIKKEL 96- (1) Juhatuse liikmetele makstava päevaraha ja sõidutasu maksmise korra ja põhimõtted määrab üldkogu.

(2) Perioodiliste väljaannete kontrollimisel määratavate kontrollkomisjonide liikmete päeva- ja sõidurahad;

a) ex officio tehtavate kontrollide puhul teeb amet

b) asjakohased ajalehe- või Interneti-uudiste saidid nõudmisel tehtud kontrollides ning vahe- ja lõppkontrollides,

poolt Paide.

(3) Teate ja kaebuse korral tasub kontrollikulu enne kontrollimist teatise ja kaebuse esitaja.

(4) Juhul, kui ajalehe või interneti uudiste saidi süül ei saa ülevaatust läbi viia või kulub kauem kui üks päev, tasub kuluvahe vastava ajalehe või interneti uudiste saidi poolt.

(5) Juhul, kui ajalehed või Interneti-uudiste saidid nõuavad auditit, taotleb amet auditeerimiskulud hiljemalt 5 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest. Pärast auditi kulu kandmist pangakontole Ameti juhendis märgitud 15 tööpäeva jooksul, viiakse audit läbi 15 tööpäeva jooksul.

(6) Juhtudel, kui audiitorkontrolli kulud tasuvad ajalehed või interneti uudiste saidid, arvestades, kas vastaval ajalehel või interneti uudistesaidil on õigus seda avaldada või on see ooteajal, arvestatakse aruandeperioodi lõppu vahelise perioodi kohta. tasumist taotletavas kirjalikus korralduses periood ja kulusumma väljamaksmise kuupäev Kohaldatakse käesoleva määruse vastavaid sätteid.

Takistused kohustuste täitmisel

ARTIKKEL 97- (1) Ajakirjanike kontrollnõukogu liikmed ei saa osaleda nende ajalehtede või interneti uudistesaitide auditeerimisel, millega nad on seotud.

(2) juhtpaneel Kui tema liikmete ja auditeeritava perioodilise väljaande vahel on dokumentide põhjal väidetud vaenulikkust, laseb peadirektoraat ajalehte või interneti uudiseid uuesti auditeerida, moodustades vajaduse korral 10 tööpäeva jooksul uue kontrollnõukogu.

(3) Läbiviidava uurimise tulemusel ei takista muude õiguskaitsevahendite kasutamine ajalehtede või Interneti-uudistesaitide vastu, mille puhul väide vaenulikkuses ei osutu põhjendatuks, ei takista meetmete võtmist seaduse artikli 195 kohaselt. Seadus nr 49.

(4) Juhatuse liikmeks ei saa kuuluda ajalehtede või interneti uudistesaitide omanikud, nende olemasolul juriidiliste isikute esindajad ning nende abikaasad ja sugulased ning kuni kolmanda järgu ämmid.

Selgus kontrollides ja ülevaatustes

ARTIKKEL 98- (1) kontrollide ja ülevaatuste teostamise võimaldamiseks;

a) ajalehed; halduskoht, hooned ja teeninduspiirkonnad, kus nad tegutsevad, trükikojad, kus neid trükitakse, müüjad, kellelt ostetakse trükkimisel kasutatavat paberit, levitamisega tegelevad edasimüüjad,

b) Interneti-uudiste saidid; halduskoht, hooned ja teeninduspiirkonnad, kus nad tegutsevad,

siin vastutab aja hoidmise eest.

Dokumentide kättesaadavus ja tarnimine

ARTIKKEL 99- (1) ajalehed; Ta on kohustatud säilitama kõikvõimalikke dokumente, nagu saatelehed, arved, lepingud, mis on seotud trükikojaga, kus need trükitakse, müüjatega, kust paberit ostetakse, turustustegevust teostavate edasimüüjate ja tellijamüügiga seotud isikutega ning võtma meetmeid nende dokumentide ja dokumentide kohta teabe esitamise tagamiseks.

(2) Lisaks igat liiki dokumentide, näiteks lepingute ja arvete säilitamisele Interneti-uudistesaitide hostimise pakkuja kohta, on kohustuslik võtta meetmeid nende dokumentide ja nende dokumentide kohta teabe esitamise tagamiseks.

Arhiivi läbivaatus

ARTIKKEL 100- (1) Kontrollkomisjonide taotlusel ekspertiisi võimaldamiseks;

a) Ajalehtedel peavad olema valmis vähemalt viimase kahe aasta kogud ja trükimustrid 2 viimati ilmunud numbri iga lehekülje kohta,

b) Interneti uudistesaitide sisu on vähemalt 2 aastat,

esitamine peab.

Blokeerimise juhtnupud

ARTIKKEL 101- (1) Ajalehe või interneti uudiste saidi avaldamisõigus, mis takistab kontrollnõukogude läbiviidavat kontrolli, peatatakse. Isegi kui vastava ajalehe või internetiuudiste saidi taotlusel otsustatakse avaldamisõigust jätkata auditeerimise teel, ei kohaldata avaldamisõiguse peatamise perioodi hüvitamist.

TEINE OSA

Kontrollnõukogu aruanded

Juhtpaneeli aruanded ja allkirjastamine

ARTIKKEL 102- (1) Peadirektoraat on volitatud määrama kontrollinõukogu aruannete vormi vastavalt auditi eesmärgile ja vajadusele.

(2) Revisjoni juures peavad olema kohal ja aruandele alla kirjutama kõik juhatuse liikmed. Allakirjutamisest keeldumise korral on erapooletul liikmel või liikmetel kohustus teha protokollile märkus, milles selgitatakse keeldumise põhjuseid. Vastasel juhul loetakse aruanne kehtetuks.

(3) Sellisel juhul tuleb hiljemalt 10 tööpäeva jooksul revideerida uus moodustatav kontrollnõukogu, mis ei ole seotud ajalehe või interneti uudiste saidi liige/liikmed ja mille tõttu loetakse eelnimetatud aruanne kehtetuks ja aruande kehtetuks tunnistamise põhjustanud kontrollnõukogu liige/liikmed on auditeeritud.Kontrollinõukogu tasu ei maksta.

(4) Juhul, kui mõnel liikmel on ettekääne või ta ei osale juhatuses viisil, mis takistab revisjoni läbiviimist, määratakse juhatuses osalev liige nõuetekohaselt liikmekandidaatide hulgast.

(5) Kontrollkomisjonide kontrollitulemusi selgitavates aruannetes on dokumentide alusel selgelt välja toodud, kas perioodika vastab käesoleva määruse kohaselt määratud kvalifikatsioonile ja kas nad täidavad pandud ülesandeid.

Aruannete tehingud ja kestused

ARTIKKEL 103- (1) Peadirektori määratud kontrollkomisjonid väljastavad aruanded lähetuse kohta hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast auditi või auditite lõpetamist ja lasevad need fikseerida Asutuse dokumentides, koostatud kaaskirja lisas. presidendi poolt.

(2) Sel viisil ametile esitatud aruannete tulemused esitatakse peadirektoraadile pärast vajalike ekspertiisi tegemist hiljemalt 3 tööpäeva jooksul nende kontrollidirektoraati jõudmisest arvates.

(3) Peadirektoraat võib kõhkluse korral nõuda täiendavat aruannet või otsustada olukorra üle, hinnates seda enda määratavate küsimuste järgi. Peadirektoraadi asutus edastab eelnimetatud aruanded vastavalt nende huvidele hiljemalt 2 tööpäeva jooksul teadaannete direktoraadile või kontrolliosakonnale.

(4) Peadirektoraadi poolt edastatud aruannetega seotud tehingud viiakse lõpule hiljemalt 15 tööpäeva jooksul.

(5) Nõudmisel võib aruande koopia anda peadirektoraadi järelevalve all olevale perioodilisele väljaandele.

Aruannete vastuväide

ARTIKKEL 104- (1) juhtpaneelide ajalehtede või Interneti-uudiste saidid;

a) selle moodustamine protseduuriliselt,

b) tema koostatud aruannete sisu,

c) nende aruannete põhjal tehtavad otsused,

vastu Esitatud vastuväited lahendatakse käesolevas määruses juhtimispuldi sätetes sätestatud korras.

Vastuväidete lahendamine

ARTIKKEL 105- (1) Vastuväidete esitamisel kontrollnõukogu aruannete sisule võib peadirektoraat lasta 20 päeva jooksul ajalehte või interneti uudistelehekülge uuesti auditeerida mõnel muul kontrollikojal, kes esitab vastuväiteid kontrollnõukogu aruannete alusel tehtud otsustele.

(2) Koostatud aruannete ja juhatuse poolt moodustatavate kontrollnõukogude auditiaruannete kohta tehtud otsustele tehtud vastuväited vaatab läbi ja lahendab direktorite nõukogu. Soovi korral kuulab juhatus ära ka ajalehe või interneti uudiste saidi omaniku, kui ta seda vajalikuks peab.

Pädevate asutuste teavitamine

ARTIKKEL 106- (1) Asutuse Peadirektoraadile ülesande täitmisel teada saanud korruptsioonidest teatatakse pädevatele asutustele.

SEITSMES OSA

Otsused käesoleva määruse rakendamise kohta

1. PEATÜKK

Üldpõhimõtted

Üldsätted otsuste kohta

ARTIKKEL 107- (1) Vastavalt käesolevas määruses sätestatule; Avaldamise või igakuise ametliku teadaande kvooditehingute õigus määratakse ja otsustatakse erinevate ekspertiisi- või kontrollkomisjoni aruannete või İLANBISe protokollide uurimise, uurimise ja uurimise tulemusena.

(2) Asjaolu, et õigusakti rikkumist ei olnud võimalik eelnevalt ja õigeaegselt avastada, ei välista selles osas tegutsemist ja sanktsiooni.

(3) Tasaarvestamist rakendatakse ajalehtedes või interneti uudistesaitide poolt õigusaktide rikkumise käigus avaldatud ametlikele teadaannetele.

(4) Kui esimeses lõigus nimetatud ekspertiisi ajal tehakse kindlaks, et ajalehe või interneti uudiste saidi õigusrikkumised jätkuvad, peatub vastava väljaande õigus avaldada ametlikke teadaandeid.

(5) Asjaolu, et ajalehtedele või interneti uudistesaitidele on õigusaktides sätestatu rikkumise tõttu kohaldatud mahaarvamismenetlust, ei takista seaduse nr 195 artikli 49 kohase sanktsiooni kohaldamist.

(6) Ajalehe või Interneti-uudiste saitide kohta tehtud otsuste koopia käesoleva määruse alusel õigusaktide rikkumise kohta koos nende aluseks olevate dokumentidega esitatakse juhatusele meetmete võtmiseks vastavalt artiklile 195. seaduse nr 49 alusel. Pärast juhatuse poolt vastuvõetava otsuse vormistamist kohaldatakse ametlike teadaannete ja reklaamide katkestamise sanktsiooni vastavalt määratud perioodile.

(7) Seaduse nr 195 § 49 sätet ei kohaldata ajalehele või Interneti-uudiste saidile, mis teavitab õigeaegselt õigusaktide sätete rikkumisest.

(8) Käesoleva määruse alusel tehtud otsused saadetakse ajalehele või interneti uudiste saidile 7 tööpäeva jooksul.

(9) Ametlike teadaannete osas kuulub igat liiki taotluste, sealhulgas kolmandate isikute taotluste läbivaatamise ja otsustamise kohustus ja volitused peadirektoraadile. Vaidluse korral on kriisilahendusasutuseks direktorite nõukogu.

(10) Juhatuse otsuste peale saab üldkogule vastuväiteid esitada ainult põhimõttelist otsust nõudvatel juhtudel ja hiljemalt 30 päeva jooksul. Esitatud vastuväited täitmist ei peata.

TEINE OSA

Peakontori otsused

Peadirektoraadi otsuste sisu

ARTIKKEL 108- (1) Otsustes;

a) meetod, millega rikkumine või uued näitajad määratakse;

b) otsused, millel põhinevad otsused,

c) rikkumise kestus, kui see on olemas,

ç) tasaarveldus- või hüvitisperiood ja summa, kui see on olemas,

d) tuvastamise korral avaldamisõiguse taastumise kuupäev,

e) kuidas ja millisele asutusele või asutusele saab otsuse edasi kaevata,

yer saab.

Ooteaja pikendamine ja täitmine

ARTIKKEL 109- (1) Üldkogu poolt määratud tingimuse rikkumisel ooteajal pikeneb ooteaeg päevade võrra, mil rikkumised aset leidsid.

(2) Ooteaja lõppemise kuupäev määratakse ajalehtede või interneti uudistesaitide allkirjastatud nõudmisel tehtud kontrolli ja ooteaja lõppedes kontrollikulude tasumise tulemusena.

(3) Ooteaja lõppemisel, kui on täidetud Üldkogu poolt määratud tingimused, on ooteaeg lõppenud.

(4) Kui ajaleht või internetiuudiste sait esitab päringu pärast artikli 15 kohaselt kontrolli- või ekspertiisitaotluseks määratud 3-kuulise tähtaja ületamist, määratakse uus ooteaeg ooteajale kulunud aja lisamisega.

Avaldamisõiguse peatamine

ARTIKKEL 110- (1) Ajalehes või interneti uudistesaidil, mille avaldamisõigus on peatatud, ei avaldata ametlikku teadet enne rikkumiste kõrvaldamist ja selle õiguse taastamist.

(2) Ajavahemik, mille jooksul avaldamisõigus on peatatud, määratakse päevade arvuna peatamist põhjustanud rikkumise algusest kuni rikkumise lõpuni.

Avaldamisõiguse taasjätk

ARTIKKEL 111- (1) Ajalehtede või interneti uudistesaitide allkirjastatud avalduste põhjal kontrollitakse, et avaldamisõiguste peatamist põhjustanud rikkumised on kõrvaldatud.

(2) Vajadusel võib avaldamisõiguse osas moodustada kontrollnõukogu ja otsustada revisjoni läbiviimise. Sel juhul tasub ajaleht või internetiuudiste sait auditi kulud alates auditi tegemise otsuse teatavakstegemisest. th kohustatud tasuma vastavalt artiklile.

(3) Kui tehakse kindlaks, et avaldamisõiguse peatamise põhjustanud rikkumine on ex officio tuvastamisel või esimeses lõikes nimetatud ekspertiisi või teise lõike kohaselt läbiviidava kontrolli käigus kõrvaldatud, antakse avaldamisõigus. kehtib alates sellest kuupäevast.

(4) Allkirjastatud avalduse kuupäev esimeses lõigus on kuupäev, mil avaldust sisaldav kiri on asutuse arvestusse kantud.

Tasaarvestuse ja hüvitamise kord

ARTIKKEL 112- (1) Sellest arvatakse maha summa, mis vastab ajalehtede või interneti uudistesaitide poolt õigusakti rikkumise ajal avaldatud ametlikele teadaannetele ning hüvitis nende ametlike teadaannete eest, mille kohta neil on õigused, kuid mida nad ei saa avaldada.

(2) Tasaarvestus- ja hüvitamistehinguid tehakse järgnevatel kuudel üle poole vastava väljaande igakuise ametliku väljakuulutamise kvoodist nende tehingute kohta otsuse tegemise päeval, et vältida ajalehtede ja interneti uudiste saitide ohvriks langemist. Kui aga mahaarvamise või hüvitise summa ületab käesoleva väljaande otsuse kuupäeval 3-kordset igakuist ametlikku teadaande kvooti, ​​tehakse mahaarvamine või hüvitis kogu otsuse tegemise kuupäeva ametliku väljakuulutamise kvoodi ulatuses. Lisaks, kui üldkategooria Interneti-uudistesaitide mahaarvamise protsess on tingitud üldkategooria tingimuste rikkumisest, on see üldkvoodis, vastasel juhul on see provintsis. põhineb kvoodis rakendatud.

(3) Tasaarvestuse ja hüvitise taotlusi rakendatakse pärast nende aluseks olevate otsuste jõustumist.

(4) Mahaarvamise tehingud juhul, kui väljaandes või kvoodikohas on avaldamisõigust omav ajaleht või interneti uudiste sait;

a) Linnaosalehtede mahaarvamissummaga võrdse ametliku teadaande avaldamine teistes kesklinnas ilmuvates ajalehtedes,

b) Kesklinnas ilmuvates ajalehtedes ja Interneti-uudiste saitides katkeb ametlik teadaanne rikkumise ajaks,

kujundatud Rakendatud.

Avaldamisõiguse lõpetamine

ARTIKKEL 113- (1) Käesoleva määruse raames;

a) ajalehe või interneti uudiste saidid, mille avaldamisõigus ei taastu 6 kuu jooksul alates avaldamisõiguse peatamise otsuse teatavakstegemisest;

b) ajalehed, mille ilmumine on seadusega volitatud ametiasutuste poolt aasta jooksul peatatud rohkem kui 1 kuuks, ja Interneti-uudiste saidid, mille juurdepääs on blokeeritud;

c) ajalehed, mille ilmumine katkeb rohkem kui 3 päevaks üksteise järel või perioodiliselt kalendriaasta jooksul, välja arvatud ramadan ja Eid-al-Adha,

ç) Interneti-uudistesaidid, mille sisule ei pääse nende süül või parandamise tõttu juurde rohkem kui 7 päeva järjest või perioodiliselt kalendriaasta jooksul;

d) ametlike teadaannete avaldamisega seotud päevalehed, mis ei toimeta asutusele 10. numbri trükitud eksemplari kalendriaasta jooksul;

e) ametlike teadete avaldamisega seotud mittepäevalehed, mis ei toimeta asutusele 5. numbri trükitud eksemplari kalendriaasta jooksul;

f) ajalehed või ajakirjad, mille trükised ja elektroonilised koopiad asutusele toimetatakse, on ebareaalsed ja eksitavad või samal päeval ilmumata jäänud numbrid avaldatakse hiljem;

g) Nimi või domeeninimed 26 th Ajalehed või Interneti-uudistesaidid, mis muudavad seda artiklis kirjeldatud protseduure ja põhimõtteid rikkudes,

ğ) Ajalehed või Interneti-uudistesaidid, mis takistavad kontrollpaneelide kontrollimist juhtudel, kui blokeerimine toob kaasa süüdimõistva otsuse koos lõpliku kohtuotsusega;

h) ajakirjad, mis peatavad avaldamise või ühendavad kaks numbrit rohkem kui üks kord samal kalendriaastal või koguvad ühte numbrisse rohkem kui ühte numbrit;

ı) Enne Asutust tehtud tehingud või esitatud avaldused ja dokumendid 26 / 9 / 2004 Perioodika, mis kujutab endast kuritegu vastavalt Türgi karistusseadustikule nr 5237 ja eriseadustele,

i) perioodika, mis teavitab ametit avaldamisõigusest loobumisest;

j) Interneti-uudistesaidid artikli 63 rikkumise tuvastamise korral,

ametlik Kuulutuste ja kuulutuste ülespaneku õigus aegub.

Erandid sanktsioonide avaldamise õigusest

ARTIKKEL 114- (1) Põhiseadusliku korra ja selle korralduse toimimise vastu suunatud süüteod Türgi karistusseadustikus nr 5237, ametlike teadaannete avaldamise või privilegeeritud reaalsete või juriidiliste isikute tegevusega seotud perioodika sisu tõttu, enamus nende partnerite või juriidilise isiku esindaja, kui see on olemas, või 12 / 4 / 1991 Juhul, kui kriminaalasi algatatakse terrorismivastase seaduse nr 3713 195 kohaldamisalasse kuuluvate kuritegude tõttu, on õigus avaldada ametlikke teadaandeid ja reklaame ajavahemikul, mis ei ületa terrorismivastase seaduse artiklis 49 nimetatud ajavahemikku. Seaduse nr XNUMX kehtivuse lõpetab direktorite nõukogu peadirektoraadi ettepanekul. Selle lõike kohaste meetmete võtmine ei takista uuesti töötlemist. Vastavalt esitatud hagi tulemusele otsustatakse lõpetada ametlike teadaannete ja kuulutuste väljamõtlemise, tasaarvestamise või avaldamise õigus vastavalt käesolevas määruses sätestatule.

(2) Kui intellektuaaltöötajate koosseisu kuulutatud isiku suhtes algatatakse kriminaalasi esimeses lõigus nimetatud kuritegude raames, peab see isik või isikud Asutuse kirjalikul teatel. koondatakse miinimumkoosseisust 5 tööpäeva jooksul alates perioodilisele väljaandele kirjaliku teate adressaadile teatamise kuupäevast. Vastasel juhul peatub vastava perioodika väljaandmise õigus vastavalt käesolevas määruses sätestatule.

Vastuväide peadirektoraadi otsustele

ARTIKKEL 115- (1) Ajaleht või internetiuudiste veebisait, millele peadirektoraadi otsusest on teatatud, võib 10 tööpäeva jooksul esitada kaebuse juhatusele. Perioodi arvestamisel võetakse aluseks vastuväitekirja Asutuse arvestusse saabumise kuupäev.

(2) Kui juhatus peab vastuväidet põhjendatuks, saadetakse toimik vajalike meetmete võtmiseks peadirektoraadile.

(3) Kui peadirektoraadi otsusele ei esitata vastuväiteid või ei esitata õigeaegselt vastuväidet või direktorite nõukogu lõplikku vastuväidet ei aktsepteeri, muutub otsus lõplikuks.

(4) Ajalehed või Interneti-uudiste saidid on kohustatud esitama vastuväited nende suhtes tehtud otsustele, iga peadirektoraadi otsuse kohta eraldi artiklid.

(5) Käesolevas artiklis nimetatud tähtajad algavad otsuse teatavakstegemisele järgnevast esimesest tööpäevast.

Kaheksas peatükk

Mitmesugused ja lõppsätted

Asutuse vahendustasu määr

ARTIKKEL 116- (1) Ametlikele teadaannetele ja kuulutustele ning erireklaamidele ja kuulutustele kohaldatav vahendustasu on 15%.

Kuberneride vahendaja roll

ARTIKKEL 117- (1) Tehingud ametlike teadaannetega kohtades, mis on Üldkogu otsusega asutuse jurisdiktsioonist välja jäetud, teostavad kubermangud käesoleva määruse vastavaid sätteid kohaldades.

Kehtetuks tunnistatud määrus

ARTIKKEL 118- (1) 5 / 10 / 2016 Ametlikes Teadaannetes 29848 avaldatud ametlikud teadaanded ja kuulutused ning nende avaldamise määrus on tunnistatud kehtetuks.

Rühma erand

AJUTINE ARTIKKEL 1- (1) käesoleva määruse § 20 Nci artikli teises lõigus sätestatud säte abikaasade osas 1 / 1 / 2023 See ei kehti arvamustöötajate kohta, keda on İLANBİSi kaudu institutsiooni teavitatud enne kuupäeva kuupäeva.

õigus avaldada

AJUTINE ARTIKKEL 2- (1) Kui ametlike teadaannete avaldamise õigust omavad ajalehed ei täida käesolevas määruses sätestatut, peatub nende avaldamisõigus.

Üleminekusätted

AJUTINE ARTIKKEL 3- (1) Kuni käesoleva määruse sätete jõustumiseni jätkatakse artikliga 118 kehtetuks tunnistatud määruse vastavate sätete kohaldamist.

Üleminekusätted ametlikke kuulutusi avaldavate ajalehtede Interneti-uudiste saitide kohta

AJUTINE ARTIKKEL 4- (1) Interneti-uudiste saidid, mille on ametile teatanud ajalehed, millel on õigus avaldada ametlikke teadaandeid enne käesoleva määruse avaldamist, 31 / 3 / 2023 Eeldusel, et nad täidavad käesoleva määruse üldisi ja Interneti-uudistesaite käsitlevaid sätteid, välja arvatud minimaalse liikluse nõue, saavad nad kasu ametlikest teadaannetest, mis avaldatakse Interneti-uudistesaitidel pärast 1. kvoodikohad, ilma ooteajata. Kuid, 30 / 9 / 2023 Õigus avaldada ametlikke reklaame Interneti uudistesaitide kohta, mis ei vasta seisuga minimaalsele liikluse nõudele

(2) Ametlike teadaannete avaldamise õiguse saanud interneti uudistesaitidele ei kohaldata esimese lõike sätte kohaselt lisanäitaja 6-kuulist perioodi.

(3) Interneti uudistesaitidel, kellel on esimese lõike kohaselt ametlike teadaannete avaldamise õigus, lõpetatakse ametliku reklaami avaldamise õigus, kui saate omandiõigus ja ametliku reklaami avaldamise õigus lähevad üle 2 aasta jooksul või nende domeeninimed lähevad üle. muutunud.

(4) Interneti-uudiste saidid, mille on ametile teatanud ajalehed, millel on õigus avaldada ametlikke teadaandeid enne käesoleva määruse avaldamist, 31 / 3 / 2023 Eeldusel, et nad esitavad allkirjastatud avalduse kuni ametliku kuulutuse kuupäevani, kantakse nad perioodikanimekirja rubriiki ainult nende Interneti-uudiste saitide kohta, kuhu saab ametlikke kuulutusi panna, ilma ooteaega.

Üleminekusätted ajalehtede Interneti-uudiste saitide kohta, mille puhul kehtib ametliku kuulutuse avaldamise õiguse saamiseks ooteaeg.

AJUTINE ARTIKKEL 5- (1) Ametile enne käesoleva määruse avaldamiskuupäeva teavitatud Interneti-uudistesaidid, mille kohta kehtib ametlike teadaannete avaldamise õiguse saamiseks ooteaeg, tuleb esitada koos allkirjastatud avaldusega 60 päeva jooksul. hiljemalt alates otsuse teatavakstegemise päevast, et ajaleht on ooteaja läbinud ja on saanud õiguse avaldada ametlikke teadaandeid. Kui need täidavad täielikult käesolevas määruses Interneti-uudistesaite puudutavaid sätteid, saavad nad kasu: ametlikud teadaanded, mis avaldatakse Interneti-uudistesaitidel vastavalt nende kvoodikohtadele, ilma ooteajata.

(2) Interneti uudistesaitidel, kellel on esimese lõike kohaselt ametlike teadaannete avaldamise õigus, lõpetatakse ametliku reklaami avaldamise õigus, kui saate omandiõigus ja ametliku reklaami avaldamise õigus lähevad üle 2 aasta jooksul või nende domeeninimed lähevad üle. muutunud.

Üleminekusätted ametlikke reklaame avaldavate ajalehtede ja ajakirjade Interneti-uudiste saitide kohta

AJUTINE ARTIKKEL 6- (1) Ametlike kuulutuste avaldamise õigust omavatele ajalehtedele ja ajakirjadele kuuluvad Interneti-uudiste saidid, 31 / 3 / 2023 Tingimusel, et nad täidavad käesoleva määruse sätted ainult ametlikke reklaame edastavate Interneti-uudiste saitide kohta, tingimusel et nad esitavad allkirjastatud avalduse kuni taotluse esitamise kuupäevani, lisatakse nad perioodiliste väljaannete loendi jaotisesse, mis võimaldab ainult ametlikud kuulutused pärast 1, ilma ooteajata.

jõud

ARTIKKEL 119- (1) Käesolev määrus;

a) Esimese osa esimene osa, 20, 26, 31, 94, 118, 119 ja 120 Nci ajutise artikliga 1, ajutise artikliga 3, ajutise artikliga 4 ja ajutise artikliga 6 th artikli avaldamise kuupäeval,

b) Artikli 29 teise lõigu punkt a 1 / 7 / 2023 peal,

c) artikkel 28 1 / 1 / 2024 peal,

ç) Kui muud sätted on 1 / 4 / 2023 peal,

jõud Ta siseneb.

täidesaatev

ARTIKKEL 120- (1) Käesolevas määruses sätestatut täidab Pressireklaami Asutuse peadirektor.

ELEKTROONIKAKESKKONNAS AMETLIKKUTE KUULUTUSTE JA REKLAAMIDE OSTMISE JA LEVITAMISE MÄÄRUSE MUUTMISE MÄÄRUS

ARTIKKEL 1- 12 Ametlikes Teadaannetes numbriga 1 avaldatud ametlike teadaannete ja kuulutuste elektroonilise vastuvõtmise ja levitamise määruse artikli 2017 esimese lõigu punkte b, f ja ğ on muudetud. järgnevalt.

“b) İLANBİS (reklaami infosüsteem): infosüsteem, milles ametlikud teadaanded ja kuulutused reklaamiandjatelt elektrooniliselt vastu võetakse, nende levitamine perioodikaväljaannetele ning kord, mis puudutab perioodilistele väljaannetele kehtestatud kvalifikatsioone ja kohustusi, mille on kehtestanud Eesti Vabariigi üldkogu. institutsioon,

"f) perioodika: ajalehed, ajakirjad ja Interneti-uudistesaidid, mis on seotud ametlike teadaannete ja reklaamide avaldamisega,"

“ğ) Avaldamisjuhend: ILANBISe liides, kus on teave muude kuulutuste ja kuulutuste avaldamise kohta, välja arvatud ametlike teadaannete ulatus ning seaduse, presidendi määruse ja nende avaldamist sätestava määruse nimetus, number ja artikkel, kus ja kuidas mitu korda ja milliste õigusaktide kohaselt ametile saadetud ametlikud teadaanded avaldatakse,“

ARTIKKEL 2- Sama määruse artikli 7 esimeses lõigus olev väljend "lisas-2" on muudetud sõnaga "lisas-2 ja lisas-3" ning fraas "arvestades tema korraldust" sõnaga "vastavalt tema juhistele" .

ARTIKKEL 3- Sama määruse artikli 8 esimeses lõigus olev väljend "määrab ministrite nõukogu" on muudetud sõnaga "määrab presidendi otsusega".

ARTIKKEL 4- Sama määruse artikli 12 teist ja kolmandat lõiku on muudetud järgmiselt.

(2) İLANBISe kaudu saadetud ametlikke reklaame tuleb kuvada ajalehtede üldväljaannetes ja Interneti-uudiste saitidel kogu Türgis, kui ei ole sätestatud teisiti.

(3) Perioodika peab õigeaegselt avaldama ametlikud teadaanded. Vastutus ametlike teadaannete ja reklaamide eest, mida ei avaldata õigeaegselt, ning ametlike teadaannete eest, mida ei avaldata üldväljaannetes ega näidata kogu Türgis, kuulub vastavale perioodilisele väljaandele.

ARTIKKEL 5- Sama määruse artikli 13 teist ja neljandat lõiku on muudetud järgmiselt.

(2) Erateateid ja kuulutusi, välja arvatud ametlikud teadaanded ja kuulutused, mille eest amet vastutab, avaldatakse vastavalt soovile ajalehtedes, ajakirjades või Interneti-uudiste saitidel ameti veebilehe perioodiliste väljaannete nimekirjas. reklaamijatest."

„(4) Kuigi tegemist on ametliku teadaandega, siis kui reklaami avaldajad eelistavad ajalehte või interneti uudiste saiti, lehte, veergu või asukohta või soovivad erilaadimist, paigutust ja graafikat, kehtivas Vabariigi Presidendi poolt määratud ametlikus teadaande hinnatariifis. , kohaldatakse kolmandas lõigus nimetatud eriteate ja reklaamitariife tingimusel, et need ei jää alla määratud veerusentimeetri või ühikuhinna.

ARTIKKEL 6- Sama määruse artikli 14 kolmandas lõigus olev väljend “trükkimiseelsed ja trükiprotsessid” on muudetud sõnaga “trükkimine või kirjastamiseelsed protsessid ja need protsessid”.

ARTIKKEL 7- Sama määruse artikli 16 esimeses lõigus olev väljend "ministrite nõukogu poolt" on muudetud sõnaga "Presidendi otsusega" ning väljend "Ametlike teadaannete ja reklaamide ning nende edastamise perioodiliste väljaannete määrus" muudetud kui "Ametlike teadaannete ja kuulutuste määrus".

ARTIKKEL 8- Sama määruse lisa-1 ja lisa-2 on muudetud lisatud kujul ning lisatud on sama määruse lisa-3.

ARTIKKEL 9- Määrus jõustub 1.

ARTIKKEL 10- Käesoleva määruse sätteid täidab Pressireklaami Asutuse peadirektor.

Ametlike teadaannete ja reklaami elektroonilises keskkonnas vastuvõtmise ja levitamise määruse muutmise määrus

ARTIKKEL 1- 12 Ametlikes Teadaannetes numbriga 1 avaldatud ametlike teadaannete ja kuulutuste elektroonilise vastuvõtmise ja levitamise määruse artikli 2017 esimese lõigu punkte b, f ja ğ on muudetud. järgnevalt.

“b) İLANBİS (reklaami infosüsteem): infosüsteem, milles ametlikud teadaanded ja kuulutused reklaamiandjatelt elektrooniliselt vastu võetakse, nende levitamine perioodikaväljaannetele ning kord, mis puudutab perioodilistele väljaannetele kehtestatud kvalifikatsioone ja kohustusi, mille on kehtestanud Eesti Vabariigi üldkogu. institutsioon,

"f) perioodika: ajalehed, ajakirjad ja Interneti-uudistesaidid, mis on seotud ametlike teadaannete ja reklaamide avaldamisega,"

“ğ) Avaldamisjuhend: ILANBISe liides, kus on teave muude kuulutuste ja kuulutuste avaldamise kohta, välja arvatud ametlike teadaannete ulatus ning seaduse, presidendi määruse ja nende avaldamist sätestava määruse nimetus, number ja artikkel, kus ja kuidas mitu korda ja milliste õigusaktide kohaselt ametile saadetud ametlikud teadaanded avaldatakse,“

ARTIKKEL 2- Sama määruse artikli 7 esimeses lõigus olev väljend "lisas-2" on muudetud sõnaga "lisas-2 ja lisas-3" ning fraas "arvestades tema korraldust" sõnaga "vastavalt tema juhistele" .

ARTIKKEL 3- Sama määruse artikli 8 esimeses lõigus olev väljend "määrab ministrite nõukogu" on muudetud sõnaga "määrab presidendi otsusega".

ARTIKKEL 4- Sama määruse artikli 12 teist ja kolmandat lõiku on muudetud järgmiselt.

(2) İLANBISe kaudu saadetud ametlikke reklaame tuleb kuvada ajalehtede üldväljaannetes ja Interneti-uudiste saitidel kogu Türgis, kui ei ole sätestatud teisiti.

(3) Perioodika peab õigeaegselt avaldama ametlikud teadaanded. Vastutus ametlike teadaannete ja reklaamide eest, mida ei avaldata õigeaegselt, ning ametlike teadaannete eest, mida ei avaldata üldväljaannetes ega näidata kogu Türgis, kuulub vastavale perioodilisele väljaandele.

ARTIKKEL 5- Sama määruse artikli 13 teist ja neljandat lõiku on muudetud järgmiselt.

(2) Erateateid ja kuulutusi, välja arvatud ametlikud teadaanded ja kuulutused, mille eest amet vastutab, avaldatakse vastavalt soovile ajalehtedes, ajakirjades või Interneti-uudiste saitidel ameti veebilehe perioodiliste väljaannete nimekirjas. reklaamijatest."

„(4) Kuigi tegemist on ametliku teadaandega, siis kui reklaami avaldajad eelistavad ajalehte või interneti uudiste saiti, lehte, veergu või asukohta või soovivad erilaadimist, paigutust ja graafikat, kehtivas Vabariigi Presidendi poolt määratud ametlikus teadaande hinnatariifis. , kohaldatakse kolmandas lõigus nimetatud eriteate ja reklaamitariife tingimusel, et need ei jää alla määratud veerusentimeetri või ühikuhinna.

ARTIKKEL 6- Sama määruse artikli 14 kolmandas lõigus olev väljend “trükkimiseelsed ja trükiprotsessid” on muudetud sõnaga “trükkimine või kirjastamiseelsed protsessid ja need protsessid”.

ARTIKKEL 7- Sama määruse artikli 16 esimeses lõigus olev väljend "ministrite nõukogu poolt" on muudetud sõnaga "Presidendi otsusega" ning väljend "Ametlike teadaannete ja reklaamide ning nende edastamise perioodiliste väljaannete määrus" muudetud kui "Ametlike teadaannete ja kuulutuste määrus".

ARTIKKEL 8- Sama määruse lisa-1 ja lisa-2 on muudetud lisatud kujul ning lisatud on sama määruse lisa-3.

ARTIKKEL 9- Määrus jõustub 1.

ARTIKKEL 10- Käesoleva määruse sätteid täidab Pressireklaami Asutuse peadirektor.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Sarnased reklaamid

Ole esimene, kes kommenteerib

Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.


*