Tervishoiuministeerium 2023. aasta personali värbamise määramise loosimise väljakuulutamine!

Tervishoiuministeerium
Tervishoiuministeerium

Tervishoiuministeeriumi ja tema sidusettevõtete ning teiste avalike asutuste ja organisatsioonide vajadustele vastavalt tervishoiuteenuste põhiseaduse lisale ja määrusele avaliku sektori institutsioonidesse nimetatavate teatavate tervishoiutöötajate määramise korra ja põhimõtete kohta ja Loti, ekspertide ja eriarstide, arsti, hambaarsti, hambaarsti ja proviisori töötajate esmakordsed korraldused või üleviimise-paigutamise tööd ja protseduurid tehakse notari poolt arvutikeskkonnas loteriiga. välja kuulutatud kalender.

Kuulutuse üksikasjad KLIKI SIIA

ÜLDISED PÕHIMÕTTED

1) Taotlused esitatakse loosimise kalendris märgitud perioodidel, logides sisse e-riigivärava isikusamasuse tuvastamise süsteemiga läbi tervishoiuministeeriumi teenuste peadirektoraadi (yhgm) kodulehel asuva personali infosüsteemi (PBS) .saglik.gov.tr/).

2) Loosimise koht ja aeg tehakse teatavaks internetiaadressil (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidaadid, kes kandideerivad, täidavad taotlusvormi PBS-is elektrooniliselt, salvestavad ja viimistlevad oma eelistused lotokalendris määratud kuupäevade vahel. Pärast viimistlusprotsessi rakenduse teavet ja eelistusi ei muudeta. Lõpetamata taotlusi ei võeta arvesse.

4) Lõplikku taotlusvormi ei saadeta eraldi füüsiliste dokumentidena.

5) Need, kes töötavad endiselt avalikus asutuses ja organisatsioonis, mis ei ole Tervishoiuministeerium, ning need, kes lahkusid sealses asutuses ja organisatsioonis töötades, saavad pärast taotluse vormistamist kinnitatud teenistusgraafikut asutusest, kus nad viimati töötasid. (Need, kes ei saa seda dokumenti hankida, selle dokumendi asemel e-valitsuse portaal turkiye.gov. “Address Service Document”, mille nad saavad .tr Interneti-aadressilt
dokument) elektrooniliselt taotlussüsteemi kaudu. (Süsteemi üleslaaditav dokument peaks sisaldama selliseid andmeid nagu esmase töökohustuse alustamise kuupäev, valvetöötaja ametinimetus ja tegevusala, kas ametinimetus ja filiaal on teenistuse ajal muutunud, tema ametisse nimetamise kuupäev. peamine riigiteenistuja, personali palgaaste, lahkumise või pensionile jäämise kuupäev, kui see on olemas, avalik teenistus ja muu teenistus jne)

6) Need, kes on riigiteenistuskohustuse (TÜ) raames määratud mõnda muusse avalik-õiguslikku asutusse peale Tervishoiuministeeriumi, peavad registreerima oma asutuselt saadava TÜ lõpetamise tõendi, mis näitab, et nad on teenistuskohustuse täitnud. Riigiteeninduse kohustus, elektrooniliselt läbi taotlussüsteemi.

7) Türgi päritolu välismaalased, kes kuuluvad seaduse nr 2527 reguleerimisalasse, on kohustatud registreerima dokumendi, mis tõendab, et nad on registreeritud Siseministeeriumi peetavas rahvastikuregistris, elektrooniliselt taotlussüsteemi kaudu.

8) Taotlejad saavad välja kuulutatud kalendri raames teha maksimaalselt kümme (10) valikut, võttes arvesse PBS -i kaudu avatavaid vabu kohti. Kandidaadid, kes teatavad, et soovivad saada üldloosimise teel, paigutatakse vabadele vabadele kohtadele üldloosimise teel, kui neid ei saa oma eelistustesse paigutada.

9) Kes soovivad loosi taotleda ja kelle avaldus tühistatakse, saavad loosiavalduse tühistada elektrooniliselt PBS-i kaudu kuni neljapäevani 23 – kolmapäevani, 2023 kella 12:2023-ni. Need, kes on loosimise avalduse tühistanud, ei saa seda loosi uuesti taotleda.

10) Taotlused, mida ekspertiisi tulemusel ei peeta sobivaks, kuulutatakse PBS-is teavituse asendajana koos tagasilükkamise põhjustega ning vastuväited laekuvad elektrooniliselt ja tulemused tehakse teatavaks PBS-is.

11) Avaliku teenistusest taandunute või teenistusest taandunute ümberpaigutamisel arvestatakse riigiteenistujate seaduse nr 657 §-s 97 toodud perioode. Sellises olukorras olevate seas aga võetakse vastu nende avaldused, kellel on avalduse esitamise tähtaja seisuga puude lõppemiseni jäänud üks kuu.

12) Tervishoiuministeeriumi ja liitunud asutuste ametikohtadele pandud kandidaatide ametisse nimetamise teates võetakse aluseks kandidaadi avalduses märgitud aadress.

13) Need, kes on loosimise tulemusena paigutatud mis tahes koosseisu või ametikohale, ei saa ühe aasta jooksul pärast loosimise tulemuste väljakuulutamist uuesti loteriile kandideerida.

14) Kuulutuse tekstis toodud tingimustele mittevastavaid kandidaate ei võeta vastu. Neid, kelle taotlused võeti vastu tahtmatult ja loosi teel, ei nimetata ja need tühistatakse isegi siis, kui nende kohtumised on kokku lepitud.

15) Kandidaatide taotlused, kellel on puuduvad dokumendid või kes esitavad ebaõigeid taotlusi, loetakse kehtetuks.

16) Pärast loosimist viiakse arhiiviuuring läbi kandidaatide kohta, kes on paigutatud tervishoiuministeeriumi ja sellega seotud organisatsioonide ametikohtadele, ning nende ametisse nimetamine toimub pärast arhiiviuuringu lõppu. Neid, kelle arhiiviuuringud on negatiivsed, ei määrata ja isegi kui need on tehtud, tühistatakse need.

KANDIDAADID JA NÕUDED, MIDA VÕIB KOHALDADA

1) Kandidaadid peavad vastama riigiteenistujate seaduse nr 657 artiklis 48 sätestatud üldtingimustele.

2) farmatseudid, hambaarstid ja hambaarstid, kes töötavad ministeeriumis ja selle sidusettevõtetes ning avaliku sektori asutustes ja organisatsioonides muudes staatustes kui need, kes töötavad riigiteenistujatena seaduse nr 657 artikli 4/A kohaselt,

3) Arstid ja eriarstid, kes soovivad nimetada ametisse esimest korda või uuesti ametisse ja kellel ei ole seaduse nr 3359 alusel riigiteenistuse kohustust,

4) arstid ja eriarstid, kes töötavad muudes staatustes avalikes asutustes ja organisatsioonides, välja arvatud need, kes töötavad seaduse nr 657 alusel riigiteenistujatena ja kes on loosimise tähtaja seisuga täitnud oma riigiteenistuskohustuse,

5) kuni kolmapäeva, 22. märtsi 2023. a kella 18.00-ni Tervishoiuteenuste peadirektoraadi poolt registreeritud eriarstid (TTÜ) ja eri-hambaarstid, kes on lõpetanud kuni loosimise tähtajani;

6) Loosimiseks kandideerimise tähtajani lõpetanud hambaarstid ja proviisorid (kellel puudub lõpetamise kanne Tervishoiuministeeriumi arstide andmepangas, mis osutab diplomite registreerimisega seotud teenuseid, taotletud ametinimetuses). Tervishoiuministeerium ja sellele pääseb ligi e-riigi portaali turkiye.gov.tr ​​kaudu. Hambaarstid ja apteekrid peavad registreerima ajutise lõputunnistuse või lõputunnistuse koopia elektrooniliselt taotlussüsteemi kaudu ning välisdiplomi omajad peavad registreerima oma samaväärsuse dokumendid elektrooniliselt.)

7) Seaduse nr 5335 artikli 30 ja seaduse nr 5947 artikli 18 raames saavad pensionil olevad arstid ja eriarstid kandideerida, valides meie ministeeriumi ja sellega seotud asutuste ametikohad. (Sama seaduse kohaselt ei määrata pensionile jäänud arste ega eriarste isegi siis, kui nad paigutatakse teistesse asutustesse kui meie ministeeriumi tervishoiuasutused.)

Günceleme: 15/03/2023 12:03

Sarnased reklaamid